I-han pi-hal-la Leikkivinkkejä varhaiskasvatuksen kielellistä kehitystä tukevaan ulkotoimintaan

Toiminnallisen opinnäytetyömme tarkoituksena oli tutkia, millaisia ohjattuja kielellistä kehitystä tukevia leikkejä varhaiskasvatuksen opettajat yhteistyöpäiväkodissa suunnittelevat ulkotoimintaan. Vastaajiksi valikoitui yhden eteläsuomalaisen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatuksen opettajat. Saatuja vastauksia hyödyntäen tehtiin I-han pi-hal-la –leikkivinkkiopas. Leikkivinkkiopas on kuitenkin tarkoitettu kaikkien varhaiskasvattajien käyttöön ja toivommekin, että sitä voitaisiin hyödyntää mahdollisimman monessa varhaiskasvatuksen yksikössä toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Tämän tekstin alussa on lyhyesti teoriaa aiheesta. Lisäksi kerromme hieman oppaastamme. Tekstin lopussa on linkki opinnäytetyöhömme sekä oppaaseen. Oppaan voi ladata itselleen ja halutessaan esimerkiksi tulostaa.

Ulkopedagogiikalla tarkoitetaan pihalla tapahtuvaa ohjattua ja tavoitteellista toimintaa. Sen toteuttaminen vaatii vahvaa toimijuutta varhaiskasvattajilta ja on lähtöisin heistä itsestään. Ulkona tapahtuvan pedagogisen toiminnan tavoitteena voi olla esimerkiksi ohjatun sekä vapaan ulko- ja sisätoiminnan saaminen tasapainoiseksi osaksi arkea. Ulkotila pitäisi nähdä mahdollisuutena oppimisessa. (Liiku, n.d.) 

Pullin (2017, s.14) mukaan oppimisen alueet kertovat, kuinka varhaiskasvatuksessa toimitaan ja mitä siellä tehdään. Kasvattajien ei kuitenkaan tulisi miettiä, mitä tänään tehtäisiin vaan sitä, miksi jotain asiaa tehdään ja miten se liittyy esimeriksi laaja-alaiseen osaamiseen. Laaja-alaisen osaamisen avulla pystytään toimimaan, oppimaan ja ajattelemaan maailmassa, joka on moninainen sekä teknistyvä. Se kehittyy, kun yhdistellään lasten mielenkiinnonkohteita ja vahvuuksia. (Pulli, 2017, s. 14)

Lapsen kielellisen identiteetin, kielellisten valmiuksien ja taitojen vahvistaminen on yksi varhaiskasvatuksen tehtävistä. Lapsen uteliasuutta teksteihin, kulttuureihin ja eri kieliin vahvistetaan. Tukemalla lapsen kielellistä kehitystä tuetaan samalla hänen monilukutaitonsa kehittymistä. Sitä tukiessa puheen rinnalla hyödynnetään auditiivisia, visuaalisia ja audiovisuaalisia tekstejä ja viestejä. Kielellisten taitojen avulla lapselle mahdollistuu kokemus osallisuuteen, vaikuttamiseen ja aktiiviseen toimijuuteen.  (OPH, 2018, s. 40, 42)

Lapsen vuorovaikutustaitojen kehittymisessä on tärkeää, että lapsi saa kokemuksia kuulluksi tulemisesta sekä siitä, että heidän aloitteisiinsa vastataan. Reagointi myös non-verbaaleihin viesteihin on merkityksellistä. Vuorovaikutustaitojen kehittymistä tuetaan kannustamalla lasta erilasiin vuorovaikutustilanteisiin esimerkiksi muiden lasten ja aikuisten kanssa. Vuorovaikutustilanteet auttavat lasta myös ymmärtämään ja käyttämään puhuttua kieltä. (OPH, 2018, s.42)

Kielen avulla voidaan osoittaa välittämistä, mutta myös haavoittaa toista. On siis tärkeää ymmärtää kielen ja puheen vaikutus eri vuorovaikutustilanteissa. Jopa varhaisimmat lapsen kokemat vuorovaikutustilanteet vaikuttavat hänen sosiaalisiin taitoihinsa sekä sosiaalisemotionaaliseen kehitykseensä.  (Hakamo, 2011, s. 12)

Kielten rikas maailmaa koostuu vuorovaikutustaidoista, kielen ymmärtämisen ja puheen tuottamisen taidosta, kielenkäyttötaidosta, kielellisestä muistista ja sanavarannosta ja kielitietoisuuden kehittymistä. Oppaassamme I-han pi-hal-la on käsitelty edellä mainitut osa-alueet ja jokaisesta löytyy erilaisia leikkejä, miten niitä voidaan voidaan kehittää ja tukea. Oppaan leikkivinkit ovat jaoteltu kaikille sopiviksi, alle 3-vuotiaille sekä 3–6-vuotiaille sopiviksi. On kuitenkin tärkeä muistaa, että kaikkia oppaan leikkejä voi hyödyntää kaiken ikäisillä lapsilla ja niitä voi soveltaa tarvittaessa. Jotkin alle kolmivuotiaille suunnatut leikit voivat hyvin toimia esimerkiksi suomi toisena kielenä lapsille suomen kielen harjoittelussa. Oppaan leikit ovat monipuolisia ja helposti sovellettavissa. Ne ovat suunniteltu ulkotoimintaan, mutta sopii loistavasti myös sisällä toteutettaviksi. 

Tässä vielä linkki opinnäytetyöhön ja oppaaseen:

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021112321344

https://papuri.papunet.net/lue/18016/4fbd5d01f687ee3f4b1e7995582bff42/

Lähteet:

Liiku. (n.d.). Ideoita aktiivisuuden lisäämiseen. Varhaiskasvatuksen liikuntamateriaalit. Lounais-Suomen liikunta ja urheilu ry. https://www.liiku.fi/varhaiskasvattajille/varhaiskasvatuksen-liikuntamateriaalit/ideoita-aktiivisuuden-lisaamiseen/

Pulli, E. (2017). Liikkua, leikkiä ja luoda. Lasten keskus ja Kirjapaja Oy.

OPH. (2018). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018. Opetushallitus.
Varhaiskasvatussuunnitelmien perusteet | Opetushallitus (oph.fi)

Hakamo, M-L. (2011). Puhekuplia. Lasten keskus.

Mukavia yhteisiä leikkihetkiä!

Nelli Kyttänen & Anu Koskinen

Päivitetty 7.12.2021