Henkilötietojen käsittely tekniikka ja ympäristö -toimialalla

Hyvinkään kaupungin Tekniikka ja ympäristö -toimiala huolehtii rakennetun ja luonnonympäristön kehittämisestä, ylläpidosta ja valvonnasta. Pääasiallisesti toimialan palvelut perustuvat lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen. Palveluiden laadukas tuottaminen, suunnittelu ja seuranta edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Tietojen käsittely perustuu kustakin viranomaistoimenpiteistä säädettyihin lakeihin ja asetuksiin sekä joissakin tapauksissa myös rekisteröidyn omaan suostumukseen.

Informoimme sinua kunkin palvelun yhteydessä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Sinulla on myös oikeus kysyä, mikäli koet ettei sinua ole informoitu riittävästi. Olemme ohjeistaneet henkilöstömme käsittelemään tietoja palveluiden käyttäjien yksityisyyttä kunnioittaen.

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien henkilörekisteri

Kaupungin rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa rakentamista ja kaavojen noudattamista lainsäädännön mukaisesti. Rakennusvalvonta ylläpitää henkilörekisteriä voidakseen hoitaa viranomaistehtäviänsä ja voidakseen myöntää rakennus- ja toimenpidelupia niitä hakeville.

Rekisteröityjen ryhmiä ovat: hakija, asiamies, maksaja, suunnittelija, työnjohtaja, ilmoituksen tekijä, viranomainen, lausunnon antaja, lausunnon pyytäjä, rakennuksen omistaja, päätöksen vastaanottaja, työn suorittaja, ilmoittaja, kehotuksen saaja, uhkasakon saaja, vastineen antaja, naapuri, kuntalainen ja muu osapuoli.

Henkilöistä tallennettavia tietoja ovat nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja yhteystiedot, koulutus- ja ammattipätevyys, asiakohtaiset rooli- ja käsittelytiedot, rakennuksen omistustieto, tiedot suostumuksesta suoramarkkinointiin, turvakiellosta ja VRK-estosta sekä muita käyttäjien suostumuksella kerättyjä tietoja.

Yleisten alueiden luvat

Tekniikka ja ympäristö -toimiala vuokraa maata ja myöntää yleisten alueiden käyttölupia mm. kaduilla, toreilla, aukioilla ja puistoissa tapahtuvaan maankäyttöön. Lupien käsittelyyn henkilötiedoista kerätään asianosaisen henkilön tai yrityksen edustajan nimi ja yhteystiedot asiaan liittyviä yhteydenottoja varten.

Ympäristöterveydenhuollon rekisteri

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on valvontatoimenpiteillä ennaltaehkäistä ympäristöstä aiheutuvia terveyshaittoja. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelu, elintarvikevalvonta, tupakkalain valvonta ja eläinlääkintähuolto. Kaupunki ylläpitää rekisteriä ympäristöterveydenhuollon kohde- ja valvontatiedoista.

Henkilöistä kerätään nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Kaupungineläinlääkärin asiakasrekisteri

Kaupungineläinlääkäri hoitaa kaupungin lakisääteistä velvollisuutta järjestää alueellaan peruseläinlääkäripalvelut ja kiireellinen eläinlääkärinapu. Kaupungineläinlääkäri ylläpitää henkilörekisteriä asiakassuhteen hoitamista ja asiakaspalvelua varten sekä täyttääkseen lakisääteisen velvollisuutensa laatia ja säilyttää tutkimiaan ja hoitamiaan eläimiä koskevat potilasasiakirjat.

Henkilöistä tallennettavia tietoja ovat: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Palveluliikennettä käyttävien asiakasrekisteri

Palveluliikenteen suunnittelua, toteutusta ja seurantaa varten Liikenneyksikkö kerää palvelua käyttävien henkilöiden tiedot yhteystietoineen. Rekisteriä käytetään vain palvelun tuottamiseen.

Pysäköintivirhemaksu ja maksun oikaisuvaatimus

Pysäköinninvalvonta ja siinä toteutettavat menettelyt perustuvat lakiin ja asetukseen pysäköintivirhemaksusta. Kaupungin pysäköinninvalvonta valvoo pysäköintiä, hoitaa pysäköintivirhemaksuja ja käsittelee saapuneet oikaisuvaatimukset. Näiden tehtävien toteuttaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Pysäköintivirhemaksuihin, niiden maksatukseen sekä oikaisuvaatimuksiin liittyviä tietoja käsittelee ainoastaan ko. tehtäviin koulutettu henkilökunta salassapitovelvollisuutta noudattaen.

Tilastollinen tietojen käsittely

Kuntalaisten perustietoja (kuten ikä, sukupuoli, koulutus jne.) käytetään myös tilastojen tuottamiseen. Tilastoja hyödynnetään mm. Hyvinkään kaupungin palveluiden kehittämiseen ja seurantaan. Tilastotietoja ei julkaista henkilötasolla.

Maksulliset palvelut

Maksullisiin palveluihin liittyviä tietoja käsitellään myös Hyvinkään kaupungin laskutusjärjestelmissä. Tietoja käsittelevät vain henkilöt, joilla on toimenkuvan mukainen oikeus käsitellä tietoja. Emme käytä tietoja mihinkään muihin tarkoituksiin ilman asianosaisten erillistä suostumusta.

Lisätietoa Hyvinkään kaupungin tietosuojakäytännöistä ja rekisteröidyn oikeuksista löydät täältä: https://www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tietosuoja/

Päivitetty 12.7.2022