Sijoitusluvat

Yleisillä alueilla, kuten kaduilla, puistoilla ja aukioilla on tärkeitä tehtäviä myös maan alla, sillä niiden alle on sijoitettu useita yhteiskunnalle tärkeitä toimintoja, kuten vesi- ja viemäriputkia sekä kaukolämmön rakenteita.

Mikäli työn tarkoituksena on sijoittaa kadulle tai muulle yleiselle alueelle pysyvästi putkia, johtoja, laitteita tms. rakenteita, haetaan kaupungilta sijoituslupa. Sijoituslupa haetaan myös silloin, kun kyseessä on vanhan rakenteen korvaaminen uudella. Sijoitusluvassa määritetään lupaehdot.

Kun suunnittelet sijoittavasi yleiselle alueelle johtoja tai muita rakenteita, on rakentamiselle hankittava aina lupa. Yleisiä alueita ovat katu-, katuviher-, aukio- ja puistoalueet. Saatuasi sijoitusluvan on kaivamiselle haettava katulupa erikseen.

 • Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa sijoitussuunnitelma. Sijoitussuunnitelma on tehtävä kadun tai puistoalueen asemapiirrokseen ja tyyppipoikkileikkauksiin. Piirustuksia käytetään myös pohjana mikäli nykyiset kanta- ja johtokartta eivät ole ajan tasalla eli katu on juuri rakennettu. Mikäli kadusta ei ole olemassa ajantasaisia piirustuksia, sijoitussuunnitelma on tehtävä ajantasaiselle kanta- ja johtokartalle.

 • Sijoittamissopimusta varten tarvittavia kartta-aineistoja voi tilata tonttipalvelusta karttatilaukset@hyvinkaa.fi.

 • Tonttikarttapaketti: Lainhuutotodistus (ei kuulu pakettiin ellei erikseen pyydetä/tarvita), tonttikartta ja kiinteistörekisteriote, kaavaote, katukorkeusilmoitus (uudisrakentaminen tai uusia vesipisteitä; tulee samassa, jos tarvitaan liitoslausuntoa), Hyvinkään veden liitoslausunto, tiedot naapureista (selvitetään vain pyynnöstä).

 Sijoituslupa hakemukset haetaan sähköisesti Lupapiste.fi-palvelun kautta. 

 

SIJOITUS- JA KATULUPAKÄYTÄNNÖT KOSKEVAT MM.:

 • Maan alle sijoitettavia putkia ja kaapeleita, ilmajohtoja ja niihin liittyviä rakenteita ja laitteita, joita ovat mm.
  • vesihuoltoputket
  • kaukolämpöputket
  • sähkö- ja tietoliikennekaapelit
  • jakokaapit

 • Rakennusta / rakennetta tai sen osaa, jos ne ulottuvat yleiselle alueelle (salaojat, anturat, routaeristeet, parvekkeet, jne.). Lupa tarvitaan aina, kun toimitaan kaupungin katualueella tai muulla yleisellä alueella, vaikka rakennettaisiin rakennusjärjestyksessä mainittua määrää vähemmän.

 • Pelastusteitä ja nostopaikkoja, jos ne sijaitsevat yleisellä alueella. Huom! Hakemukseen vaadittavat liitteet:
  • Asemapiirros (1:500 tai 1:200), mitat ja sijainti, ajoreitti kohteelle, johtokarttatiedot
  • Poikkileikkaus, rakennekerrokset
  • Kantavuuslaskelma tai vastaava geoteknisen asiantuntijan lausunto katurakenteiden tai maapohjan kantavuudesta ja mahdollisesta vahvistustarpeesta

 • Kiinteistön muuria tai aitaa, jos sen perustukset ulottuvat yleiselle alueelle

 • Johdoille ei tarvitse hakea sijoituslupaa seuraavissa tapauksissa, mutta katulupa tarvitaan!
  • kadun poikittaisissa kiinteistöliittymissä
  • kaapeliasennuksissa, kun putkitus on valmiiksi asennettu
  • paikallisille korjaustöille
  • alle 20 metrin pitkissä kaivutöissä

 

Henkilötietojen käsittely tekniikka ja ympäristö –toimialalla: 
www.hyvinkaa.fi/henkilotietojen-kasittely-hyvinkaan-tekniikka-ja-ymparisto--toimialalla

Päivitetty 3.4.2024