Ohjeita rakentajille

Neuvonta:

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävä on huolehtia yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta, kunnalle ei kuulu hankkeiden suunnittelu ja toteutukseen osallistuminen.

Kunnan rakennusvalvonnan yleinen ohjaus ja neuvonta sisältävät rakennusluvan hakemisen, hallintokäsittelyn ja rakennustyön valvonnan menettelykysymyksiä. Hankkeen alusta lähtien rakennushankkeen pääsuunnittelijoilla ja muilla suunnittelijoilla on rakentamismääräyksissä osoitettu omat tehtävänsä. Rakennusvalvonta (viranomainen) ei voi ottaa suorittaakseen muille toimijoille säädettyjä tehtäviä.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten, sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hankkeeseen ryhtyvän on palkattava pätevät suunnittelijat ja rakennusalan asiantuntijat.

Pääsuunnittelijan on rakennushankkeen ajan huolehdittava, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden siten, että rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset täyttyvät.

Rakennusvalvonnan nettisivuilta löytyy ”Luvanhakijan tarkistuslista”, jonka pääsuunnittelija täyttää ja liittää lupapisteeseen, alla osoite lomakkeeseen.
https://www.hyvinkaa.fi/globalassets/asuminen-ja-ymparisto/rakennusvalvonta/lomakkeet/luvanhakijan-tarkituslista.pdf

Tarvittaessa voimme ottaa kantaa aiemminkin, jos esimerkiksi suunnitelmissa poiketaan kaavasta, rakennusjärjestyksestä tai rakentamistapaohjeesta.
Kysymykset tulee esittää yksilöityinä pääsuunnittelijan toimesta, mihin ongelmaan tarvitaan rakennusvalvonnan ratkaisua.
Lisäksi tulee huomioida, että lupa-asian lopputulos ratkeaa vasta päätöksentekohetkellä.

 

Rakentamisen neuvonta hoidetaan sähköisesti Lupapiste.fi palvelun kautta, sähköpostilla lähetetyt neuvontapyynnöt saattavat jäädä huomioimatta tai ko. henkilö ei ole tavattavissa. Lupapisteessä vastaukset ovat kootusti sekä osapuolten nähtävissä. Neuvontapyynnön voi helposti kääntää hakemukseksi, jos tarve vaatii.

​Lupapiste-palvelua voi käyttää kaikkiin rakentamisen lupiin liittyvissä kysymyksissä jo ennen rakennushankkeen aloittamista. Neuvontapalvelu ohjaa luvantarvitsijaa hakemaan rakennushankkeen sijainnin kartalta ja kuvaamaan lupa-asian yksityiskohtaisesti ja selkeästi. Laadukkaat ja oikeat tiedot sisältävät pyynnöt helpottavat myös vastaanottavaa viranomaista asian käsittelyssä. Palvelun kautta sähköisesti asioiva luvanhakija saa henkilökohtaista palvelua asiasta vastaavalta viranomaiselta.

Neuvontapalvelu on avoinna kaikille rakentamista suunnitteleville kuntalaisille ja se on maksuton. Palveluun rekisteröidytään helposti pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

 

 

 

 • Maalämpökaivon rakentaminen

  Maalämpöjärjestelmät pohjavesialueella ja Päijänne-tunnelin vaikutusalueella 

  Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mukaan viime vuosina aluehallintov irastojen ratkaisukäytäntö on yhdenmukaistunut siten, että pohjavesialueille ei ole myönnetty energiakaivojen rakentamista koskevia lupia. Vaasan hallinto-oikeuden sekä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut ovat tukeneet tätä käytäntöä. 

  Maalämpöjärjestelmien rakentamisen ja käytön vaikutukset kohdistuvat ensisija isesti kalliopohj aveteen mutta voivat levitä myös maaperässä olevaan pohjaveteen . Kallioperässä pilaantuminen voi levitä laajemmalle kuin maaperässä . Porausvaiheessa on mahdollista, että erilaatuiset pohjavesike rrostumat sekoittuvat, jonka takia maalämpöjärjestelmät aiheuttavat pohjaveden pilaantumisen vaaraa . Etenkin pohjaveden muodostumisalueilla sekä vedenottaman suojavyöhykke illä maalämpöjärjestelmien rakentamista ei voida sallia,koska maaperän rakenteen mahdollistamat olosuhteet ovat yleensä haavoittuvaisempia kuin pohjavesialueiden reunoilla .Tåmä johtuu maaperän mahdollistamasta suuremmasta pohjaveden virtausnopeudesta . 

  Päijänne-tunnelin suoja-alueella tulisi varmistua siitä, ettei kallioperän ruhjeet ja rakosysteemit ulotu maalämpökaivojen kohdalta Päijänne-tunneliin . Käytännössä rakovyöhykkeiden tutkiminen tällä tasolla ei ole mahdollista nykyisillä tutkimusmenetelmillä ,joten maalämpökaivojen rakentamista Päijänne-tunnel in suoja-alueelle ei voida sallia.

  Edellä esitetyn perusteella Hyvinkään rakennusvalvonta ei enää myönnä lupia maalämpöjärjestelmien rakentamiselle pohjavesialueella eikä Päijänne-tunnelin suoja-alueella 400 m vyöhykkeellä .

 • Maalämpökaivon ja lämmönkeruuputkiston rakentaminen pohjavesialueelle
 • Maalämpökaivon ja lämmönkeruuputkiston rakentaminen ei pohjavesialueelle


 • Ympäristöministeriön vuonna 2013 julkaisema energiakaivo-opas
 • Sisäilman radon

 

 

                      Malli muutostyön asemapiirroksesta

Päivitetty 28.11.2019 Tulosta