Varhaiskasvatus ja perusopetus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Hyvinkään varhaiskasvatuspalvelut tukevat lapsen kasvua ja oppimista yhdessä vanhempien kanssa.  Palveluitamme ovat  varhaiskasvatus päiväkodissa tai perhepäivähoidossa, esiopetus 6-vuotiaille, kerhot, avoimet päiväkodit  ja yksityinen varhaiskasvatus. Vanhemmat voivat hakea lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa, jos perheen kotikunta on Hyvinkää ja perheellä on oleskelulupa Suomeen. Esiopetus on velvoittavaa ja kuuluu kaikille.

 >> Lisää tietoa täällä. Tervetuloa Hyvinkään varhaiskasvatukseen -esite usealla kielellä.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

Lapsen varhaiskasvatuspaikkaa haetaan palveluohjauksen kautta. Tarkempia tietoja varhaiskasvatuksen palveluista ja niihin hakemisesta saa palveluohjauksen koordinaattoreilta:

varhaiskasvatus.palveluohjaus@hyvinkaa.fi

Varhaiskasvatuksen asiantuntija p. 0400 784 781

Varhaiskasvatuksen asiantuntija a p. 0400 784 791

Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus

Kieli- ja kulttuuritietoisessa varhaiskasvatuksessa kielet, kulttuurit ja katsomukset ovat osana varhaiskasvatuksen jokapäiväistä toimintaa. Vanhempien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukemiseksi.

Varhaiskasvatuksessa lapsi oppii suomen kieltä arjen toimintaan sisältyvissä moninaisissa vuorovaikutus- ja oppimistilanteissa. Säännöllinen läsnäolo varhaiskasvatuksessa on erittäin tärkeää yli 3 –vuotiaille monikielisille lapsille suomen kielen omaksumisen näkökulmasta.

Varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja kiertää varhaiskasvatuspalveluissa tukemassa ja konsultoimassa henkilökuntaa. Hän on myös mukana suunnittelemassa, seuraamassa ja arvioimassa monikielisten lasten suomen kielen kehittymistä.

 >> Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus -sivut  täällä.

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja Virpi Hämäläinen, p.040 517 6128 virpi.hamalainen@hyvinkaa.fi

Perusopetus

Peruskoulun tehtävänä on antaa kaikille oppilaille hyvät perustiedot ja -taidot jatko-opiskelua ja elämää varten. 

Maahanmuuttajalasten- ja nuorten koulupolku Hyvinkäällä

1. Valmistava opetus

2. Siirtyminen perusopetukseen

3. STK-opetus (suomi toisena kielenä ja kirjallisuus)

4. Oman äidinkielen opetus

Valmistava opetus

Kun peruskouluikäinen maahanmuuttajaoppilas muuttaa Suomeen, aloittaa hän koulupolkunsa valmistavan opetuksen ryhmässä. Hyvinkäällä on syksyllä 2023  kuusi valmistavan opetuksen ryhmää ja yksi nivelluokka. Valmistavan opetuksen ryhmät toimivat Aseman, Paavolan ja Puolimatkan kouluissa, nivelluokka Puolimatkan koulussa. 

Valmistavaan opetukseen siirtyvät myös ne esikoulusta tulevat oppilaat, joiden suomen kielen taito ei vielä riitä yleisopetuksen seuraamiseen. Kielitaito kartoitetaan esikoulussa erityisen S2-kielenkartoitusmateriaalin avulla.

Valmistavan opetuksen tavoitteena on, että oppilaan suomen kielen taito kehittyisi sellaiselle taitotasolle, että hän voi siirtyä opiskelemaan perusopetuksen luokkaan. Tavoitteena on myös totuttaa oppilas suomalaiseen kouluun ja sen työskentelytapoihin. Opetus suunnitellaan yksilöllisesti kullekin oppilaalle ja hän etenee oman oppimissuunnitelmansa mukaan. Mahdollisuuksien mukaan oppilasta integroidaan myös yleisopetuksen oppitunneille. Valmistava opetus kestää yleensä yhden lukuvuoden, mutta sitä voidaan tarvittaessa jatkaa.

Siirtyminen perusopetukseen

Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy perusopetuksen oppilaaksi. Usein hänet pannaan opiskelemaan ikätasoaan vuotta alemmalle luokka-asteelle, jotta hän saa lisäaikaa suomen kielen oppimiseen. Tällä tavoin tuetaan myös muiden oppiaineiden opiskelua. Yläkouluikäisellä oppilaalla on mahdollisuus valmistavan opetuksen jälkeen suorittaa peruskoulun opintoja nivelluokassa, jossa hän saa tukea opintoihinsa. Tavoitteena on, että oppilas siirtyy pikkuhiljaa kokonaan opiskelemaan perusopetuksen ryhmään.

STK-opetus

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus on suomen kieli ja kirjallisuus-oppiaineen yksi oppimäärä. Tämä oppimäärä on tarkoitettu niille oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame. Suomen kielen ja kirjallisuuden ohella oppilas tutustuu myös suomalaiseen kulttuuriin.

STK-opetus toteutetaan joko erillisessä ryhmässä tai eriytettynä suomen kieli ja kirjallisuus -oppitunneilla.  Opetuksessa noudatetaan STK-opetussuunnitelmaa ja sen mukaista arviointia. S2-statuksella oleva oppilas voi myös siirtyä suorittamaan suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärää, mikäli hänen kielitaitonsa kaikilla kielen osa-alueilla on riittävä. 

Oman äidinkielen opetus

Maahanmuuttajataustaisella oppilaalla on mahdollisuus saada oman äidinkielensä tai muun kotona puhutun kielen opetusta, mikäli hänen oma äidinkielensä on väestörekisteriin kirjattu äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Ryhmä voidaan perustaa, jos halukkaita kielen opiskelijoita on vähintään kuusi ja oman äidinkielen opettaja pystytään rekrytoimaan. Opetukseen liittyy myös oman kulttuurin opetusta. Yleensä omaa äidinkieltä opiskellaan kaksi tuntia viikossa, ja tunnit ovat pääsääntöisesti varsinaisen koulupäivän ulkopuolella. Syksyllä 2023 Hyvinkäällä opetetaan albaniaa, arabiaa, daria, kiinaa, thaita, ukrainaa, venäjää, vietnamia ja viroa. 

Hyvinkään peruskoulut

Hyvinkään n. 4800 oppivelvollisen lapsen ja nuoren perusopetuksesta huolehtii 15 perusopetusta antavaa yksikköä, joista 3 on kyläkouluja, yksi ruotsinkielinen ja kaksi erityiskoulua. Yleisopetusta antavat luokilla 1.-6. pääasiassa luokanopettaja ja luokilla 7.-9. aineenopettajat. Hyvinkäällä on neljä yhtenäiskoulua, joissa opetusta annetaan vuosiluokille 1.-9.
Peruskoulujen yhteystiedot

Lisätietoja

Maahanmuuttajaopetuksen koordinaattori 
Kirsi-Marja Puhakka
puh. 040 155 6361
kirsi-marja.puhakka@hyvinkaa.fi

Päivitetty 4.9.2023