Varhaiskasvatus ja perusopetus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Hyvinkään varhaiskasvatuspalvelut tukevat lapsen kasvua ja oppimista yhdessä vanhempien kanssa.  Palveluitamme ovat  varhaiskasvatus päiväkodissa tai perhepäivähoidossa, esiopetus 6-vuotiaille, kerhot, avoimet päiväkodit  ja yksityinen varhaiskasvatus. Vanhemmat voivat hakea lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa, jos perheen kotikunta on Hyvinkää ja perheellä on oleskelulupa Suomeen. Esiopetus on velvoittavaa ja kuuluu kaikille.

 >> Lisää tietoa täällä. Tervetuloa Hyvinkään varhaiskasvatukseen -esite usealla kielellä.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

Lapsen varhaiskasvatuspaikkaa haetaan palveluohjauksen kautta. Tarkempia tietoja varhaiskasvatuksen palveluista ja niihin hakemisesta saa palveluohjauksen koordinaattoreilta:

varhaiskasvatus.palveluohjaus@hyvinkaa.fi

Varhaiskasvatuksen asiantuntija p. 0400 784 781

Varhaiskasvatuksen asiantuntija a p. 0400 784 791

Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus

Kieli- ja kulttuuritietoisessa varhaiskasvatuksessa kielet, kulttuurit ja katsomukset ovat osana varhaiskasvatuksen jokapäiväistä toimintaa. Vanhempien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukemiseksi.

Varhaiskasvatuksessa lapsi oppii suomen kieltä arjen toimintaan sisältyvissä moninaisissa vuorovaikutus- ja oppimistilanteissa. Säännöllinen läsnäolo varhaiskasvatuksessa on erittäin tärkeää yli 3 –vuotiaille monikielisille lapsille suomen kielen omaksumisen näkökulmasta.

Varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja kiertää varhaiskasvatuspalveluissa tukemassa ja konsultoimassa henkilökuntaa. Hän on myös mukana suunnittelemassa, seuraamassa ja arvioimassa monikielisten lasten suomen kielen kehittymistä.

 >> Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus -sivut  täällä.

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja Virpi Hämäläinen, p.040 517 6128 virpi.hamalainen@hyvinkaa.fi

Perusopetus

Peruskoulun tehtävänä on antaa kaikille oppilaille hyvät perustiedot ja -taidot jatko-opiskelua ja elämää varten. Peruskoulujen sivuilta löydät koulujen yhteystiedot ja linkit koulun omille kotisivuille. Kasvatus- ja koulutus - valikosta Opetuksen tietopankki löydät lisää tietoa  mm. opetussuunnitelmasta, koulukuljetuksista, vieraiden kielten opiskelusta, erityisopetuksesta, maahanmuuttajaopetuksesta ja tukiopetuksesta. >> Lisää tietoa täällä.

Maahanmuuttajalasten- ja nuorten koulupolku Hyvinkäällä

1. Valmistava opetus

2. Siirtyminen perusopetukseen

3. STK-opetus (suomi toisena kielenä ja kirjallisuus)

4. Oman äidinkielen opetus

Valmistava opetus

Kun peruskouluikäinen maahanmuuttajaoppilas muuttaa Suomeen, aloittaa hän koulupolkunsa valmistavan opetuksen ryhmässä. Hyvinkäällä on tällä hetkellä viisi valmistavan opetuksen ryhmää. Lähinnä alakouluikäisten luokat toimivat Puolimatkassa, Paavolassa ja Hyvinkäänkylässä ja yläkouluikäisten luokat Puolimatkassa ja Härkävehmaalla.

Valmistavaan opetukseen siirtyvät myös ne esikoulusta tulevat oppilaat, joiden suomen kielen taito ei vielä riitä yleisopetuksen seuraamiseen. Kielitaito kartoitetaan esikoulussa erityisen S2-kielenkartoitusmateriaalin avulla.

Valmistavan opetuksen tavoitteena on, että oppilaan suomen kielen taito kehittyisi sellaiselle taitotasolle, että hän voi siirtyä opiskelemaan perusopetuksen luokkaan. Tavoitteena on myös totuttaa oppilas suomalaiseen kouluun ja sen työskentelytapoihin. Opetus suunnitellaan yksilöllisesti kullekin oppilaalle ja hän etenee oman oppimissuunnitelmansa mukaan. Alusta alkaen oppilasta integroidaan myös yleisopetuksen oppitunneille. Valmistava opetus kestää yleensä yhden lukuvuoden, mutta sitä voidaan tarvittaessa jatkaa.

Siirtyminen perusopetukseen

Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy perusopetuksen oppilaaksi. Usein hänet pistetään ikätasoaan vuotta alemmalle luokka-asteelle, jotta hän saa lisäaikaa suomen kielen oppimiseen. Tällä tavoin tuetaan myös muiden oppiaineiden opiskelua.

STK-opetus

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus on suomen kieli ja kirjallisuus-oppiaineen yksi oppimäärä. Tämä oppimäärä on tarkoitettu niille oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame. Suomen kielen ja kirjallisuuden ohella oppilas tutustuu myös suomalaiseen kulttuuriin.

Hyvinkäällä erillistä STK-opetusta annetaan Puolimatkan, Paavolan ja Martin alakouluissa sekä Puolimatkan ja Härkävehmaan yläkouluissa. Muissa kouluissa STK-opetus toteutetaan eriytettynä suomen kieli ja kirjallisuus -tunneilla. Opetuksessa noudatetaan STK-opetussuunnitelmaa ja sen mukaista arviointia. Yläkoulussa STK-opetusta on kolme viikkotuntia, jolloin se korvaa kokonaan suomen kieli ja kirjallisuus-oppiaineen. Alakoulussa STK-opettaja ja luokanopettajat suunnittelevat yhdessä opetusta.

Oman äidinkielen opetus

Maahanmuuttajataustaisella oppilaalla on mahdollisuus saada oman äidinkielensä tai muun kotona puhutun kielen opetusta, mikäli hänen oma äidinkielensä on virallisesti (väestörekisteriin

merkittynä) jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Ryhmä voidaan perustaa, jos halukkaita kielen opiskelijoita on vähintään kuusi. Opetukseen liittyy myös oman kulttuurin opetusta. Yleensä omaa äidinkieltä opiskellaan kaksi tuntia viikossa, ja tunnit ovat pääsääntöisesti varsinaisen koulupäivän ulkopuolella. Tällä hetkellä Hyvinkäällä opetetaan albaniaa, arabiaa, daria, kiinaa, thaita, turkkia, venäjää, vietnamia ja viroa. Maahanmuuttajaopetuksen tietopankki >> täällä.

Lisätietoja:

Maahanmuuttajaopetuksen koordinaattori / suomi toisena kielenä-opettaja
Kirsi-Marja Puhakka, Puolimatkan koulu, p. 040 155 6361

Päivitetty 9.4.2020