Kiinteistönmuodostus

Kaupunki vastaa asemakaava-alueella olevien alueiden lakisääteisistä kiinteistönmuodostamistehtävistä. Näitä ovat mm. tontin lohkominen, yleisen alueen lohkominen ja rasitetoimitus. Maanmittauslaitos vastaa asemakaava-alueen ulkopuolella kiinteistönmuodostustehtävistä sekä kaikista kirjaamisasioista.

Yleistä

Asemakaavassa osoitetaan mm.

  • alueiden käyttötarkoitukset
  • rakennuskortteleiden rakennusoikeudet
  • rakennuspaikat.

Tonttijako osoittaa, miten korttelialue jaetaan tonteiksi. Tonttijako voidaan hyväksyä asemakaavan hyväksymisen yhteydessä tai asemakaavan hyväksymisen jälkeen laadittavassa erillisessä tonttijaossa. Tonttijaon mukainen ”kaavatontti” ei ole vielä kiinteistö. Tonttijaon mukainen tontti muodostetaan kiinteistöksi lohkomistoimituksessa. Toimituksen tultua lainvoimaiseksi, tontti voidaan merkitä kiinteistörekisteriin, jonka jälkeen tontti on rakennuskelpoinen.

Tonttijako

Tonttijako perustuu aina vahvistettuun ja voimassaolevaan asemakaavaan. Tontin jakamiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm.

  • asemakaavamääräykset
  • käytetty rakennusoikeus
  • rakennusten sijainti
  • yhdyskuntatekniikan sekä ajoyhteyden järjestäminen tonteille.

Tonttijaon laatiminen tulee vireille joko maanomistajan, maanhaltijan tai kunnan aloitteesta. Tonttijakoa valmisteltaessa on kuultava asianosaisia (MRL 79§), joita ovat pääsääntöisesti jakoalueen ja naapurikiinteistöjen omistajat ja haltijat. Erillisen tonttijaon hyväksyy kaupungingeodeetti. Tonttijaosta aiheutuvat kustannukset maksaa hakija voimassa olevan hinnaston mukaisesti. 

Tontin lohkominen

Vahvistetun asemakaavan ja hyväksytyn tonttijaon mukainen ”kaavatontti” erotetaan tontin lohkomistoimituksella. Tontti muodostetaan kiinteistöksi rekisteröimällä se kiinteistörekisteriin toimituksen saatua lainvoiman. Lohkominen tulee vireille omistajan kirjallisesta hakemuksesta tai kirjaamisviranomaisen (Maanmittauslaitos) toimitettua tiedon määräalaan myönnetystä lainhuudosta. Tontin lohkomisen yhteydessä voidaan tarvittaessa perustaa rasiteoikeuksia tonteille. Rasitteiden perustaminen vaatii pääsääntöisesti asianomaisten välistä kirjallista rasitesopimusta. Rasitteita voidaan käsitellä myös erillisessä rasitetoimituksessa. Kiinteistötoimituksen hakija maksaa toimituksesta aiheutuvat kustannukset voimassa olevan hinnaston taksan mukaan.

HUOM!

Ennen kuin haet tonttijaon muutosta ja/tai tontin lohkomista, ole meihin yhteydessä. Selvitämme etukäteen edellytykset suunnitelman toteuttamiseksi.

Hinnastot: Kiinteistötoimitukset ja tonttijaot 1.1.2023 alkaen


Toimitusinsinööri
Jari Nukala
Puhelin:              0400 842311
Sähköposti:        etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

Päivitetty 31.12.2022