Opiskeluhuolto

Yhteisöllinen opiskeluhuolto 

Opiskeluhuolto toimii tukena koulunkäynnin haasteissa. Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllinen opiskeluhuolto kuuluu kaikille oppilaitoksessa työskenteleville. Sitä toteutetaan oppilaitoksen ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) suunnitelmallisena yhteistyönä.

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. 

Jokaisessa oppilaitoksessa toimii yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, jonka tehtävänä on yhteisöllisen hyvinvoinnin kehittäminen, koordinointi ja seuranta. 

Opiskeluhuoltoryhmän tärkeimpiä tehtäviä ovat mm.

 • Lukuvuoden aikataulu, kirjaaminen lukuvuosisuunnitelmaan
 • Opiskeluhuollosta tiedottaminen oppilaille, huoltajille ja henkilökunnalle
 • Kyselyjen toteuttaminen
 • Oppimisympäristön kehittäminen: ryhmäytykset, tunne- ja vuorovaikutustaidot, työrauhan tukeminen
 • Toimintamallien (poissaoloihin puuttumisen, kiusaamisen, häirinnän ja syrjinnän ehkäisy) noudattaminen, perehdytys, tiedottaminen ja arviointi
 • Koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittäminen ja seuranta
 • Opiskeluhuollon suunnitteluun ja arviointiin tarvittavan tiedon kokoaminen ja hyödyntäminen, esim. kouluterveyskyselyt, luokkien ilmapiirikyselyt
 • Lakisääteisten hyvinvointiin liittyvien suunnitelmien laatiminen
 • Oppilaitoksen hyvinvointiin liittyviin kyselyihin vastaaminen

Yksilökohtainen opiskeluhuolto

Yksilökohtainen opiskeluhuolto perustuu aina oppilaan sekä tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Opiskelijan osallisuus ja mielipiteet otetaan huomioon toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Yksilökohtaisessa työssä noudatetaan tietojen luovuttamista, saamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä.

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan seuraavaa:

 • Ikäryhmällä tarkoitettuja neuvolapalveluja sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja
 • Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluja
 • Yksittäisen opiskelijan asiaa koskeva monialainen asiantuntijaryhmä

Keusote vastaa terveydenhuollon palveluista sekä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluista. Kaikkiin oppilaitoksiin on nimetty opiskeluhuollon terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi ja koululääkäri.

Yhteystiedot

Opiskeluhuollon kuraattorien, psykologien, terveydenhoitajien ja koululääkäreiden yhteystiedot sekä palvelujen tarkemmat esittelyt on koottu Keusoten verkkosivuille:
Keusote: Opiskeluhuollon kuraattoripalvelut
Keusote: Opiskeluhuollon psykologipalvelut
Keusote: Kouluterveydenhuollon palvelut
Keusote: Opiskeluterveydenhuollon palvelut

Sivuilta voi hakea Hyvinkäälta esim. psykologien yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite). Opiskeluhuollon työntekijöihin voi ottaa yhteyttä soittamalla, lähettämällä Wilma-viestin tai sähköpostin tai tulemalla käymään työntekijän luona.

Opiskeluhuollon ohjausryhmä

Opiskeluhuollon ohjausryhmän tehtävänä on suunnitella, kehittää, ohjata ja arvioida Hyvinkään opiskeluhuoltoa. Opiskeluhuollon ohjausryhmä laatii Hyvinkään opiskeluhuollon suunnitelman, jota noudatetaan Hyvinkään esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.

Ohjausryhmän jäseniä ovat oppimisen tuen erityisasiantuntija Eeva Rantatorikka (pj), varhaiskasvatuksen erityisasiantuntija Riitta Peltonen-Hietamäki (siht.), lukion rehtori Kirsi Silvennoinen, va. nuorisopäällikkö Mika Joensuu, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen esimies Hanna Hietala, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon esihenkilö Sanna Puolakka. 

Päivitetty 3.7.2024