Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut

Poikkeamispäätökset asemakaava-alueella

Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista voi tietyin edellytyksin poiketa. Poikkeamisen edellytyksistä säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä. Poikkeamismahdollisuus maankäyttö- ja rakennuslain perusteella ei ulotu esim. pelastuslakiin tai menettelytapasäännöksiin.

Poikkeamispäätös tarvitaan, kun rakentamisessa esimerkiksi  
- poiketaan merkittävästi asemakaavan käyttötarkoituksesta (esimerkiksi liiketilojen sijoittaminen asuntotontille)   
- poiketaan asemakaavassa annetuista määräyksistä, mm. rakennusten tai kerrosten lukumäärästä, korkeudesta yms.        
- poiketaan tontin kokonaisrakennusoikeudesta tai rakennussuojelumääräyksistä
Poikkeamispäätös tarvitaan myös tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttämiseksi tai käyttötarkoituksen oleellisen muutoksen jatkamiseksi.  

Poikkeamisen Hyvinkäällä myöntää kaupunginhallituksen kehittämisjaosto.

Poikkeamista hakevan on esitettävä hakemuksessa erityinen syy, miksi säännönmukaisesta ratkaisusta halutaan poiketa. Poikkeusta ei voi myöntää, jos se
1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; eikä
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Rakentamisen lupa-asioissa nousee usein esille tarve vähäisiin poikkeuksiin. Näissä poikkeamisasioissa palvelee rakennusvalvonta yhdessä kaavoituksen kanssa.

Poikkeamista koskevista hakemuksista sekä päätösten sisältöön ja hakemuksen käsittelyyn vaikuttavista tekijöistä on syytä käydä keskustelemassa kaavoitusyksikössä ennen hakemuksen jättämistä ja sopia tapaamisesta etukäteen. Lisätietoja saa kaavoitusyksiköstä, Kankurinkatu 4-6. 

• kaava-arkkitehdin sijainen (kaavasuunnittelija)
  Eeva-Maija Hyvärinen, p. 040 155 4274

Suunnittelutarveratkaisut sekä poikkeamispäätökset asemakaava-alueen ulkopuolella

Suunnittelutarveratkaisut Hyvinkäällä myöntää kaupunginhallituksen kehittämisjaosto.

Suunnittelutarveratkaisulla tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaista menettelyä, jolla selvitetään rakennusluvan myöntämisen erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealueista on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:ssä.

Poikkeamisen Hyvinkäällä myöntää kaupunginhallituksen kehittämisjaosto.

Asemakaava-alueen ulkopuolella poikkeamispäätös rakentamiseen tarvitaan, jos hanke poikkeaa esimerkiksi käyttötarkoitukseltaan tai rakentamisen määrältä oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta. Poikkeamispäätös tarvitaan myös ranta-alueella ja –vyöhykkeellä sekä rakennuskieltoalueella. Poikkeamisen edellytyksistä säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä.

Hakemukset jätetään Hyvinkään kaupungintalon aulan neuvontaan, Kankurinkatu 4-6,  1. kerros. Suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamista koskevista hakemuksista sekä päätösten sisältöön ja hakemuksen käsittelyyn vaikuttavista tekijöistä on syytä käydä keskustelemassa kaavoitusyksikössä ennen hakemuksen jättämistä. Lisätietoja saa kaavoitusyksiköstä Kankurinkatu 4-6.

• yleiskaavasuunnittelija Hannu Lindqvist, p. 040 155 4275
• maankäyttösihteeri Satu Laaksonen, p. 040 155 6338

Poikkeamispäätöksistä ja suunnittelutarveratkaisuista perittävät korvaukset
Hinnasto 1.2.2023 alkaen

Päivitetty 24.1.2023