Kestävä kehitys

Kuntalain ensimmäisen pykälän mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Näin kuntalaki edellyttää kunnilta kestävän kehityksen mukaista toimintaa; kun järjestetään kuntalaisille palveluita ja edistetään heidän hyvinvointiaan sekä alueen elinvoimaisuutta, on se tehtävä ympäristön ja luonnon kannalta kestävästi.

Kestävä kehitys tarkoittaakin, että päätöksiä kunnassa tehtäessä mietitään samanaikaisesti päätöksen sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristövaikutuksia. Kuvaavan määritelmän mukaan kestävän kehityksen mukainen päätöksenteko tai toiminta on ympäristön kannalta, eli ekologisesti kestävää, sosiaalisesti oikeudenmukaista ja taloudellisesti vastuullista.

Kunnan toiminnoissa kestävään kehitykseen vaikuttavia päätöksiä tehdään kaikilla toimialoilla. Suurimmalla osalla päätöksistä pyritään vaikuttamaan ihmisten hyvinvointiin, eli sosiaaliseen kestävyyteen. Nykyisin talous korostuu, eli taloudellinen kestävyys asettaa rajat esimerkiksi sille millainen palvelutuotanto on mahdollista. Ekologiseen kestävyyteen voi kaupunki vaikuttaa esimerkiksi maankäyttöön liittyvillä kaavoitusvalinnoilla ja liikennesuunnittelulla sekä kaukolämmön energiavalinnoilla ja energiankäytön tehostamisella. 

Hyvinkään kaupunki hyväksyttiin 2017 kestävää kehitystä tavoittelevien FISU-kuntien verkostoon. Fisu (Finnish Sustainable Communities) on edelläkävijäkuntien verkosto, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Lisätietoa FISU-kunnista: www.fisunetwork.fi.

Hiilineutraalisuutta tavoittelevien HINKU-kuntien verkostoon Hyvinkää liittyi alkuvuodesta 2016. Lisätietoa HINKU-kunnista: www.hiilineutraalisuomi.fi/hinku/.

Näille sivuille kootaan ekologista kestävää kehitystä tukevaa aineistoa energia- ja ilmastoasioihin ja ympäristöhallintaan liittyen. Hyvinkäällä on erilaisia ympäristötoimia tehty jo pitkään, kuten oheisesta kaaviosta näkyy:

Ympäristötoimia Hyvinkäällä kautta aikain

HYVINKÄÄN EKOLOGISEN KESTÄVYYDEN TIEKARTTA JA YMPÄRISTÖOHJELMA
Hyvinkään kestävän kehityksen tiekartta vahvistettiin kaupunginvaltuustossa 16.12.2019. Tiekartassa suunnitellaan ja visioidaan miten FISU- ja HINKU-kuntien tavoitteita kohti edetään. Valtuustokausittain päivitettävään ympäristöohjelmaan on koottu konkreettisempia lähivuosien toimenpiteitä. Hyvinkään ympäristövahti seuraa toimenpiteiden toteutumista.

FISU tunnus

      KETS tunnus

Päivitetty 28.12.2023