Kestävä kehitys

Kuntalain ensimmäisen pykälän mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Näin kuntalaki edellyttää kunnilta kestävän kehityksen mukaista toimintaa; kun järjestetään kuntalaisille palveluita ja edistetään heidän hyvinvointiaan sekä alueen elinvoimaisuutta, on se tehtävä ympäristön ja luonnon kannalta kestävästi.

Kestävä kehitys tarkoittaakin, että päätöksiä kunnassa tehtäessä mietitään samanaikaisesti päätöksen sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristövaikutuksia. Kuvaavan määritelmän mukaan kestävän kehityksen mukainen päätöksenteko tai toiminta on ympäristön kannalta, eli ekologisesti kestävää, sosiaalisesti oikeudenmukaista ja taloudellisesti vastuullista.

Kunnan toiminnoissa kestävään kehitykseen vaikuttavia päätöksiä tehdään kaikilla toimialoilla. Suurimmalla osalla päätöksistä pyritään vaikuttamaan ihmisten hyvinvointiin, eli sosiaaliseen kestävyyteen. Nykyisin talous korostuu, eli taloudellinen kestävyys asettaa rajat esimerkiksi sille millainen palvelutuotanto on mahdollista. Ekologiseen kestävyyteen voi kaupunki vaikuttaa esimerkiksi maankäyttöön liittyvillä kaavoitusvalinnoilla ja liikennesuunnittelulla sekä kaukolämmön energiavalinnoilla ja energiankäytön tehostamisella. 

Hyvinkään kaupunki hyväksyttiin 28.11.2017 kestävää kehitystä tavoittelevien FISU-kuntien verkostoon. Fisu (Finnish Sustainable Communities) on edelläkävijäkuntien verkosto, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Lisätietoa FISU-kunnista: www.fisunetwork.fi.

Hiilineutraalisuutta tavoittelevien HINKU-kuntien verkostoon Hyvinkää liittyi alkuvuodesta 2016. Lisätietoa HINKU-kunnista: www.hiilineutraalisuomi.fi/hinku/.

Näille sivuille kootaan ekologista kestävää kehitystä tukevaa aineistoa energia- ja ilmastoasioihin ja ympäristöhallintaan liittyen.

 

HYVINKÄÄN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TIEKARTTA
Hyvinkään kestävän kehityksen tiekarttaa on laadittu työpajoissa, joiden aineisto löytyy täältä. Tiekartassa suunnitellaan ja visioidaan miten FISU- ja HINKU-kuntien tavoitteet saavutetaan. Tiekartta on lausunnoilla ja tulossa kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn syksyllä 2019.

Hyvinkään kestävän kehityksen tiekartan 2050 luonnos, sen pohjalta laadittu Hyvinkään kaupungin ympäristäohjelman 2019-2021 luonnos sekä kestävän kehityksen tiekartan tausta-aineisto löytyvät näistä linkeistä.

FISU tunnus

 

 

Hinku tunnus    KETS tunnus

Päivitetty 20.1.2020 Tulosta