Hyvinkään opetussuunnitelma

Kouluissa annettava opetus perustuu opetussuunnitelmaan, jonka pohjana ovat voimassa olevat lait ja asetukset. Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta on laadittu Hyvinkään kaupungin perusopetuksen vuosiluokkien 1–9 opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. Opetussuunnitelma on kaikkien Hyvinkään koulujen yhteinen. Lisäksi lukuvuosisuunnitelmissa on kuvattu koulukohtaiset tarkennukset siitä, miten opetus ja käytännön koulutyö järjestetään.

Perusopetuslain mukaisesti opetusta annetaan tietyissä oppiaineissa. Laki määrittää myös tuntijaon eli sen, montako oppituntia kutakin oppiainetta viikossa opiskellaan milläkin luokalla.
Hyvinkään perusopetuksen tuntijako 2023-2024

Opetushallitus on laatinut arviointikriteerit ja osaamisen tason kuvaukset perusopetuksen 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin tueksi kaikissa oppiaineissa. 
OPH (2023): Perusopetuksen arviointikriteerit: Kuudennen vuosiluokan päätteeksi

Suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman lisäksi Hyvinkäällä on käytössä englanninkielisen opetuksen opetussuunnitelma (Aseman koulu) ja ruotsinkielinen opetussuunnitelma (Svenska skolan i Hyvinge): 

Muita Hyvinkään koulujen toimintaa ja opetusta ohjaavia opetussuunnitelmia ovat

Hyvinkään kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman yhteinen osa on hyväksytty opetuslautakunnassa 10.5.2016. Kuntakohtainen tuntijako ja kieliohjelma on hyväksytty 10.2.2015.  Perusopetuksen opetussuunnitelman oppiainekohtaiset vuosiluokkien opetussuunnitelmat on hyväksytty opetuslautakunnassa 7.6.2016. Englannin- ja ruotsinkielisen opetuksen opetussuunnitelmat on hyväksytty opetuslautakunnassa 19.6.2018.

Valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat saatavilla alkuperäisinä pdf- ja word-tiedostoina Opetushallituksen verkkosivuilta. Perusteiden valmistumisen jälkeen perusteita on täydennetty ja muokattu joiltakin osin. Perusteisiin liittyvät täydennykset ja muutosmääräykset, jotka korvaavat niissä mainitut kohdat perusteista, on koottu OPH:n sivuille.
OPH: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Päivitetty 20.6.2024