Oppilaaksi ottaminen

Perusopetusikäisen oppilaan muuttaessa Hyvinkäälle tulee hänelle hakea koulupaikkaa sähköisellä hakemuksella. Tämä samainen koulupaikkahakemus on täytettävä myös kaupungin sisäisten muuttojen yhteydessä aina, kun oppilaan osoite vaihtuu.

Koulupaikkaa voi hakea tästä

 

Koulupaikka

Kunta voi päättää, miten se organisoi opetuksen järjestämisen perusopetuslain puitteissa. Lähikoulun käsite saattaa olla hyvin vaihteleva, riippuen kunnan olosuhteista. Perusopetuslain 6 §:n 1 momentti ei edellytä, että lähikouluksi olisi osoitettava maantieteellisesti lähin koulu tai koulu, joka on helppokulkuisimman koulumatkan päässä, vaan myös muu asianomaisen lainkohdan asettamat edellytykset täyttävä koulu voidaan osoittaa lähikouluksi. Tämän lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla omia oppilaaksiottoa koskevia perusteita. Tällaisia oppilaaksiottoperusteita tulee noudattaa yhdenvertaisesti kaikkiin hakijoihin nähden.

Hyvinkään kaupunki on yhtä oppilaaksiottoaluetta. Kaupunki osoittaa lähikoulun oppilaan väestötietojärjestelmässä olevan osoitteen, erityistarpeiden ja koulujen ryhmäkokojen perusteella. Kotia lähinnä sijaitseva koulurakennus ei ole välttämättä lapsen lähikoulu. Esiopetuksen järjestämispaikka voi olla myös eri paikassa kuin lähikouluksi osoitettava koulu. Lisäksi oppilasryhmien muodostumiseen vaikuttavat vuosittain ikäluokan koko sekä koulujen tilat. Tämän vuoksi oppilaan lähikoulupaikka voi olla eri kuin vanhemmilla sisaruksilla. Tavoitteena on muodostaa kouluihin sellaiset opetusryhmät, että opetussuunnitelman mukainen opetus on mahdollista ja opetuksen järjestämiseen kohdennetut resurssit ovat tehokkaassa käytössä sekä opetusryhmien muodostamisen että tilojen käytön osalta.

Päätöksen koulupaikasta tekee perusopetuksen johtaja. 

 

Hyvinkään kaupungin ensisijaisen oppilaaksiottamisen perusteet:

  1. Terveydentilaan liittyvä tai muu oppilashuollollinen syy
  2. Kieliohjelma (A1-kielivalinta)*
  3. Ei kotimainen äidinkieli (keskittämiskoulu)
  4. Koulumatka
  5. Sisaruusperuste**

 * Kielivalinnat pyritään ensisijaisesti toteuttamaan oppilaan lähikoulussa koulujen kielitarjonnan mukaisesti. Kieliryhmän muodostumiseen tarvitaan aina vähintään 12 oppilasta. Jos valittu kieliryhmä ei toteudu lähikouluun, oppilaat ohjataan lähikoulun A1-englannin ryhmiin. Huoltajilla on kuitenkin mahdollisuus halutessaan valita toissijainen vaihtoehto A1-kieleen (ns. varavalinta, muu kuin englanti).

** Sisaruusperustetta ei sovelleta, jos oppilaan vanhempi sisko/veli on kyseisessä koulussa päätöksentekohetkellä ylimmällä luokalla, valittu erikoisluokalle, englanninkieliseen opetukseen, opiskelee valmistavan opetuksen ryhmässä, erityisluokalla tai hänet on otettu hakemuksesta toissijaiseen kouluun. Sisaruusperustetta ei myöskään sovelleta, jos siitä syntyy opetustoimelle ylimääräisiä koulumatkakustannuksia tai sisarus asuu eri osoitteessa.

 

Erityistä tukea saavan oppilaan koulupaikka

Erityinen tuki järjestetään mahdollisuuksien mukaan muun opetuksen yhteydessä tai pienluokassa tai muussa soveltuvassa paikassa. Päätöksen koulupaikasta tekee perusopetuksen johtaja. Kesken lukuvuoden kuntaan muuttavan erityistä tukea tarvitsevan oppilaan koulupaikka osoitetaan jostakin soveltuvasta ryhmästä, jossa on tilaa. Ensisijainen paikka on oma lähikoulu.

 

Oppilashuollollinen syy

Jos koulupaikkaa haettaessa halutaan vedota oppilashuollollisiin syihin, huoltajien tulee toimittaa asiasta lääkärintodistus tai Hyvinkään kaupungin oppilashuollon selvitys tai kannanotto. 

  

Maahanmuuttajaoppilaan koulupaikka

Jos oppilaan väestörekisteriin merkitty äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, osoitetaan oppilaan ensisijainen koulupaikka lähimmästä maahanmuuttajaopetuksen keskittämiskoulusta, jonka opetusryhmässä on tilaa.

Pienryhmäopetus Suomi toisena kielenä -oppimäärässä ja omassa äidinkielessä on keskitetty kuuteen kouluun, joita ovat Aseman, Härkävehmaan, Martin, Paavolan, Pohjoispuiston ja Puolimatkan koulut. Muissa kouluissa ei järjestetä edellä mainittua pienryhmäopetusta.

Maahanmuuttajaoppilaan huoltajat voivat hakea toissijaista opetuspaikkaa muusta kuin keskittämiskoulusta. Päätöksen opetuspaikan myöntämisestä tekee perusopetuksen johtaja. Päätöksenteossa on huomioitava toissijaisen koulun opetuspaikkaa koskevat periaatteet. Huoltaja vastaa oppilaan toissijaiseen kouluun kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Oppilas ei saa toissijaisessa koulussa pienryhmäopetusta omassa äidinkielessä eikä Suomi toisena kielenä -oppimäärässä.

Vastikään maahan saapuneet, vailla suomen kielen taitoa olevat oppilaat saavat perusopetukseen valmistavaa opetusta. Opetusta annetaan tarpeesta riippuen 1–2 lukukautta. Tämän jälkeen oppilaan ensisijainen opetuspaikka on oman alueen keskittämiskoulu. 

 

Lisätietoja Sivistystoimen hallinto

Perusopetuksen palveluohjauksen koordinaattori, p. 040 828 7236
Koulutoiminnan suunnittelija, p. 040 661 3658

 

Koulukuljetus

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Oppilas- ja opiskelijahuolto

Maahanmuutto

Opela 26.11.2019

 

 

 

Päivitetty 30.12.2019 Tulosta