Oppilaaksi ottaminen

Perusopetuslain 4 § mukaan kunta on velvollinen järjestämään kunnan alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Hyvinkään kaupunki osoittaa Hyvinkäällä asuville oppivelvolliselle lapsille koulupaikan, joka on niin sanottu lähikoulu. Kotia lähinnä sijaitseva koulurakennus ei ole välttämättä lapsen lähikoulu.

Hyvinkään kaupunki on yhtä oppilaaksiottoaluetta. Se tarkoittaa sitä, että perusopetuksen järjestäjänä kaupunki osoittaa koulutulokkaan lähikoulun väestötietojärjestelmässä olevan osoitteen, erityistarpeiden ja koulujen ryhmäkokojen perusteella. Kotia lähinnä sijaitseva koulurakennus ei ole välttämättä lapsen lähikoulu. Esiopetuksen järjestämispaikka voi olla myös eri paikassa kuin lähikouluksi osoitettava koulu. Lisäksi oppilasryhmien muodostumiseen vaikuttavat vuosittain ikäluokan koko sekä koulujen tilat. Tämän vuoksi oppilaan lähikoulupaikka voi olla eri kuin vanhemmilla sisaruksilla.

Perusopetusta järjestetään 15 opetusyksikössä: Hyvinkäällä on kolme yhtenäiskoulua, yksi yläkoulu ja yksitoista alakoulua, joista yksi on ruotsinkielinen ja kolme niin sanottua kyläkoulua. Kouluissa on yhteinen perusopetuksen opetussuunnitelma. 

Hyvinkään peruskoulujen yhteystiedot
Hyvinkään sivistystoimen yhteystiedot

Oppilaat sijoitetaan kouluihin ensisijaisen oppilaaksioton perusteiden mukaisesti. Oppilaaksiotossa pyritään siihen, että kaikkien oppilaiden koulumatkat ovat olosuhteet huomioiden mahdollisimman turvalliset ja lyhyet.

Koulupaikan hakeminen

Koulupaikkaa Hyvinkään perusopetuksessa voi hakea Wilman etusivun kautta osoitteesta www.hyvinkaa.inschool.fi

Huomaattehan, että kesälomista johtuen koulupaikkahakemusten käsittelemisessä on viivettä.

         

Kaupunki osoittaa jokaisella lapselle koulupaikan lähikoulusta. Kotia lähinnä sijaitseva koulurakennus ei ole välttämättä lapsen lähikoulu.

Päätös ensisijaisesta koulupaikasta 1. vuosiluokalle ja lähikoulun osoittamisesta alakouluun tehdään 6. vuosiluokan loppuun asti. Yläkouluun siirtyville oppilaille tehdään ensisijainen oppilaaksi ottamisen ja lähikoulun osoittamisen päätös 9. vuosiluokan loppuun saakka.

Hyvinkään kaupungin perusopetuksessa noudatetaan tärkeysjärjestyksessä olevia ensisijaisen oppilaaksi ottamisen perusteita:

  1. Terveydentilaan liittyvä tai muu oppilashuollollinen syy (erityisen painavat ja lausuntoon
    perustuvat)
    2. Kieliohjelma (A1-kielivalinta)
    3. Yhtenäiskouluperiaate
    4. Sisaruusperuste

Oppilaalla, jolla on erityisen tuen päätös, on ensisijaisesti oikeus käydä sitä koulua, jonka oppilaaksiottoalueella hän asuu. Jos lähikoulussa ei pystytä järjestämään oppilaan tarvitsemia tukitoimia, osoitetaan oppilaalle sellainen koulu, jossa nämä palvelut on järjestetty. Tämä koulu voidaan osoittaa erityisen tuen päätöksessä tai erikseen tehtävässä lähikoulupäätöksessä. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, kun lähikoulun erityisluokassa ei ole vapaita oppilaspaikkoja. Jos koulupaikkaa haettaessa halutaan vedota terveydentilaan liittyvään tai muuhun oppilashuollolliseen syyhyn, huoltajien tulee toimittaa asiasta lääkärintodistus tai Hyvinkään kaupungin opiskeluhuollon selvitys tai kannanotto.

Kielivalinnat pyritään ensisijaisesti toteuttamaan oppilaan lähikoulussa koulujen kielitarjonnan mukaisesti. Kieliryhmän muodostumiseen tarvitaan aina vähintään 12 oppilasta. Jos valittu kieliryhmä ei toteudu lähikouluun, oppilaat ohjataan lähikoulun A1-englannin ryhmiin. Huoltajilla on kuitenkin mahdollisuus halutessaan valita toissijainen vaihtoehto A1-kieleen (ns. varavalinta, muu kuin englanti).

Yhtenäiskouluperiaatteen mukaan ensisijaisen koulupaikan yhtenäiskoulusta saanut koulutulokas voi jatkaa koko perusopetuksen samassa koulussa, jos kyseinen koulu on edelleenkin oppilaan ensisijainen koulupaikka.

Sisaruusperuste tarkoittaa sitä, että nuoremmalle samassa osoitteessa asuvalle sisarukselle voidaan osoittaa sama lähikoulu, jossa vanhempi sisko / veli on jo oppilaana päätöksentekohetkellä, jos huoltajat niin haluavat. Sisaruusperustetta ei sovelleta, jos vanhempi sisarus on kyseisessä koulussa päätöksentekohetkellä ylimmällä luokalla, toissijaisena oppilaana, painotetussa opetuksessa, valmistavan opetuksen ryhmässä, maahanmuuttajaopetuksen nivelluokalla tai erityisluokalla.

Huoltajat voivat hakea oppilaalle koulupaikkaa myös muusta koulusta kuin oppilaalle osoitetusta lähikoulusta. Tällaisesta muusta kuin lähikoulusta käytetään nimitystä toissijainen koulu.

Toissijaiseen kouluun hakevia oppilaita voidaan valita ainoastaan, jos koulun opetusryhmissä on vapaita oppilaspaikkoja sen jälkeen, kun kaikille oppilaille on ensin osoitettu lähikoulut. Toissijaiseen kouluun valitut oppilaat eivät ole oikeutettuja koulumatkaetuuteen eikä heidän mahdollisilla sisaruksillaan ole oikeutta päästä samaan kouluun.

Toissijaista oppilaspaikkaa haetaan vasta sen jälkeen, kun oppilas on saanut päätöksen ensisijaisesta lähikoulusta.

Hyvinkäällä on mahdollista hakea painotettuun opetukseen matematiikka-, musiikki- ja urheiluluokille. Painotetun opetuksen oppilaaksiotosta päättää perusopetuksen johtaja opetuslautakunnan vahvistamien valintaperusteiden perusteella.
Painotettu opetus Hyvinkään perusopetuksessa

Kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Jos lapsen suomen tai ruotsin kielen kielitaito ei riitä perusopetukseen osallistumiseen, huoltaja ilmoittaa oppilaan valmistavaan opetukseen. Valmistavaan opetukseen voi ilmoittautua ympäri vuoden.
Maahanmuuttajaopetus Hyvinkäällä

Mikäli oppilaan virallinen kotiosoite muuttuu, oppilaan koulupaikka tullaan arvioimaan uudelleen. Opetuksen järjestäjä osoittaa ensisijaisen koulupaikan oppilaan väestötietojärjestelmässä olevan osoitteen, oppilaan mahdollisten erityistarpeiden sekä koulujen ryhmäkokojen perusteella. Oppilaalle voidaan huoltajan hakemuksesta myöntää toissijainen koulupaikka muusta kuin osoitetusta ensisijaisesta koulusta, mikäli koulun kyseisen vuosiluokan enimmäisoppilasmäärä ei ole täynnä.

>> Ilmoita muuttuneet osoitetiedot kaupungin sisällä (webropolsurveys.com)

Toisesta kunnasta tai ulkomailta Hyvinkäälle muuttavalle oppilaalle osoitetaan lähikoulu, kun muutto on väestörekisterin mukaan tapahtunut. Lähikoulu määräytyy samoin perustein kuin koulutulokkailla. 

Päätöksen oppilaan lähikoulusta tekee perusopetuksen johtaja. Päätökset tehdään määräaikaisina vuosiluokille 1.–6. ja 7.–9. Koulupäätökseen merkitään päätöksen perustelut ja liitetään perusopetuslain 42 § mukaiset muutoksenhakuohjeet sekä ohjeet hakumenettelystä toissijaiseen kouluun.

Perusopetuksen johtaja tekee myös päätöksen toissijaista koulupaikkaa hakevien oppilaiden ottamisesta kouluun. 

Päivitetty 25.6.2024