Oppilaaksi ottaminen

Perusopetusikäisen oppilaan muuttaessa Hyvinkäälle tulee hänelle hakea koulupaikkaa sähköisellä hakemuksella.

Koulupaikkaa voi hakea tästä

Kaupungin sisäisten muuttojen yhteydessä tulee täyttää alla oleva lomake. Mikäli muuton johdosta oppilaalle halutaan hakea koulupaikkaa Hyvinkäältä muusta kuin nykyisestä koulusta, tulee huoltajan täyttää koulupaikkahakemus.

Ilmoitus muuttamisesta kaupungin sisällä

  

Koulupaikka

Kunta voi päättää, miten se organisoi opetuksen järjestämisen perusopetuslain puitteissa. Lähikoulun käsite saattaa olla hyvin vaihteleva, riippuen kunnan olosuhteista. Perusopetuslain 6 §:n 1 momentti ei edellytä, että lähikouluksi olisi osoitettava maantieteellisesti lähin koulu tai koulu, joka on helppokulkuisimman koulumatkan päässä, vaan myös muu asianomaisen lainkohdan asettamat edellytykset täyttävä koulu voidaan osoittaa lähikouluksi. Tämän lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla omia oppilaaksiottoa koskevia perusteita. Tällaisia oppilaaksiottoperusteita tulee noudattaa yhdenvertaisesti kaikkiin hakijoihin nähden.

Hyvinkää on yhtä oppilaaksiottoaluetta (Opela 10.12.2009 § 125 ja 13.12.2011 § 147). Kaupunki osoittaa lähikoulun oppilaan väestötietojärjestelmässä olevan osoitteen, erityistarpeiden ja koulujen ryhmäkokojen perusteella. Kotia lähinnä sijaitseva koulurakennus ei ole välttämättä lapsen lähikoulu. Esiopetuksen järjestämispaikka voi olla myös eri paikassa kuin lähikouluksi osoitettava koulu. Lisäksi oppilasryhmien muodostumiseen vaikuttavat vuosittain ikäluokan koko sekä koulujen tilat. Tämän vuoksi oppilaan lähikoulupaikka voi olla eri kuin vanhemmilla sisaruksilla. Tavoitteena on muodostaa kouluihin sellaiset opetusryhmät, että opetussuunnitelman mukainen opetus on mahdollista ja opetuksen järjestämiseen kohdennetut resurssit ovat tehokkaassa käytössä sekä opetusryhmien muodostamisen että tilojen käytön osalta. Päätöksen koulupaikasta tekee perusopetuksen johtaja. Päätökset tehdään määräaikaisina vuosiluokille 1.-6. ja 7.-9. ellei päätöksellä toisin mainita.

Hyvinkään kaupungin ensisijaisen oppilaaksiottamisen perusteet:

1. Terveydentilaan liittyvä tai muu oppilashuollollinen syy (erityisen painavat ja lausuntoon
perustuvat)
2. Kieliohjelma (A1-kielivalinta)*
3. Yhtenäiskouluperiaate
4. Sisaruusperuste**

*A1-kieli (vuosiluokille 1-9)

Kielivalinnat pyritään ensisijaisesti toteuttamaan oppilaan lähikoulussa koulujen kielitarjonnan mukaisesti. Kieliryhmän muodostumiseen tarvitaan aina vähintään 12 oppilasta. Jos valittu kieliryhmä ei toteudu lähikouluun, oppilaat ohjataan lähikoulun A1-englannin ryhmiin. Huoltajilla on kuitenkin mahdollisuus halutessaan valita toissijainen vaihtoehto A1-kieleen (ns. varavalinta, muu kuin englanti).

**Sisaruusperuste

Sisaruusperustetta ei sovelleta, jos oppilaan vanhempi sisko/veli on kyseisessä koulussa päätöksentekohetkellä ylimmällä luokalla, valittu painotettuun opetukseen, englanninkieliseen opetukseen, opiskelee valmistavan opetuksen ryhmässä, erityisluokalla tai hänet on otettu hakemuksesta toissijaiseen kouluun. Sisaruusperustetta ei myöskään sovelleta, jos siitä syntyy opetustoimelle ylimääräisiä koulumatkakustannuksia tai sisarus asuu eri osoitteessa.

Koulukuljetukset

Opetuspaikkaa osoitettaessa otetaan huomioon myös koulukuljetusten järjestämisen vaatimukset.
Oppilaspaikka osoitetaan ensisijaisesti sellaisesta koulusta, jonne kuljetusta ei tarvita tai se on järjestettävissä yleisiä kulkuneuvoja käyttäen.

Oppilashuollollinen syy

Jos koulupaikkaa haettaessa halutaan vedota oppilashuollollisiin syihin, huoltajien tulee toimittaa asiasta lääkärintodistus tai Hyvinkään kaupungin oppilashuollon selvitys tai kannanotto.

Erityistä tukea saavan oppilaan koulupaikka

Erityinen tuki järjestetään mahdollisuuksien mukaan muun opetuksen yhteydessä tai pienluokassa tai muussa soveltuvassa paikassa. Päätöksen koulupaikasta tekee perusopetuksen johtaja. Kesken lukuvuoden kuntaan muuttavan erityistä tukea tarvitsevan oppilaan koulupaikka osoitetaan jostakin soveltuvasta ryhmästä, jossa on tilaa. Ensisijainen paikka on oma lähikoulu.

 

Painotettuun opetukseen hakeminen

Jos opetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan yhtä tai useampaa ainetta,voidaan oppilaita otettaessa käyttää vahvistettuja valintaperusteita tai oppilaan taipumuksia osoittavaa koetta. Valintaperusteista ja -kokeesta ilmoitetaan etukäteen, ja hakijoihin sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita.

Hyvinkäällä on mahdollista hakea painotettuun opetukseen matematiikka-, musiikki- ja urheiluluokille. Painotetun opetuksen oppilaaksiotosta päättää perusopetuksen johtaja opetuslautakunnan vahvistamien valintaperusteiden perusteella.

Oppilaan muutto kaupungin sisällä

Oppilaan muuttaessa kaupungin sisällä opetuksen järjestäjä arvioi oppilaan lähikoulun uudelleen. Huoltajan on ilmoitettava opetuksen järjestäjälle oppilaan asuinpaikan muutoksesta. Päätöksen uudesta koulupaikasta tekee perusopetuksen johtaja. Huoltajalla on mahdollisuus hakea toissijaista koulupaikkaa, ks. Toissijainen koulupaikka.

 

Lisätietoja Sivistystoimen hallinto

Sivistystoimen hallinto- ja kehittämispäällikkö, p.040 725 5649
Perusopetuksen palveluohjauksen koordinaattori, p. 040 661 3658

 

Koulukuljetus

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Oppilas- ja opiskelijahuolto

Maahanmuutto

Opela 26.10.2021

 

 

 

Päivitetty 2.12.2021