Oppilaaksiottaminen

OPELA 9.6.2015 / § 68

valmistelijat:
perusopetuksen johtaja Jouko Vakkamaa
koulutoiminnan suunnittelija Hanna-Mari Kujala

Koulupaikka
Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään kunnassa asuville perusopetusikäisille oppilaille perusopetusta. Opetus tulee perusopetuslain 6 §:n mukaan järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan (ensisijainen koulu), jossa oppilaalla on oikeus saada opetusta. Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kouluun (toissijainen koulu). Koulupaikkojen osoittamisessa etusijalla ovat kunnassa asuvat lapset.

LÄHIKOULU ELI ENSISIJAISEN KOULUPAIKKA
Kunta voi päättää, miten se organisoi opetuksen järjestämisen perusopetuslain puitteissa. Lähikoulun käsite saattaa olla hyvin vaihteleva, riippuen kunnan olosuhteista.

Perusopetuslain 6 §:n 1 momentti ei edellytä, että lähikouluksi olisi osoitettava maantieteellisesti lähin koulu tai koulu, joka on helppokulkuisimman koulumatkan päässä, vaan myös muu asianomaisen lainkohdan asettamat edellytykset täyttävä koulu voidaan osoittaa lähikouluksi.

Tämän lisäksi opetuksen järjestäjällä voi olla omia oppilaaksiottoa koskevia perusteita. Tällaisia oppilaaksiottoperusteita tulee noudattaa yhdenvertaisesti kaikkiin hakijoihin nähden.

Hyvinkään kaupunki on yhtä oppilaaksiottoaluetta (Opela 10.12.2009 § 125 ja 13.12.2011 § 147). Tavoitteena on muodostaa kouluihin sellaiset luokat ja ryhmät, että opetussuunnitelman mukainen opetus on mahdollista ja opetuksen järjestämiseen kohdennetut resurssit ovat tehokkaassa käytössä sekä opetusryhmien muodostamisen että tilojen käytön osalta.

Opetuksen järjestäjä ilmoittaa ensisijaisen koulupaikan 1. ja 7. luokalle siirryttäessä sekä oppilaan muuttaessa kaupunkiin tai kaupungin sisällä. Päätöksen ensisijaisesta koulupaikasta tekee perusopetuksen johtaja.

Koulukuljetukset
Opetuspaikkaa osoitettaessa otetaan huomioon myös koulukuljetusten järjestämisen vaatimukset. Oppilaspaikka osoitetaan ensisijaisesti sellaisesta koulusta, jonne kuljetusta ei tarvita tai se on järjestettävissä yleisiä kulkuneuvoja käyttäen.

Oppilashuollollinen syy
Jos koulupaikkaa haettaessa halutaan vedota oppilashuollollisiin syihin, huoltajien tulee toimittaa asiasta lääkärintodistus taikka Hyvinkään kaupungin oppilashuollon selvitys tai kannanotto.

TOISSIJAINEN KOULUPAIKKA
Perusopetuslain 28 §:n 2 momentin mukaan oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun. Tässä tarkoitettuun ns. toissijaiseen kouluun oppilaita otettaessa hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.

Oppilas voidaan hakemuksesta ottaa oppilaaksi muuhun kuin hänelle osoitettuun kouluun, mikäli koulussa ja sen opetusryhmissä on tilaa.

Tavoitteena on kuten ensisijaistakin koulupaikkaa määrättäessä muodostaa kouluihin sellaiset luokat ja ryhmät, että opetussuunnitelman mukainen opetus on mahdollista ja opetuksen järjestämiseen kohdennetut resurssit ovat tehokkaassa käytössä sekä opetusryhmien muodostamisen että tilojen käytön osalta.

Lisäksi 1. luokan toissijaisten oppilaspaikkojen osalta on käytössä seuraavat perusteet: Jos hakijoita on enemmän kuin voidaan ottaa, noudatetaan oppilaspaikan myöntämisessä ensisijaisesti sisaruusperustetta. Jos sisaruusperusteen täyttäviä hakijoita on enemmän kuin voidaan ottaa, koulupaikan ratkaisee perheen ko. koulussa olevien sisarusten lukumäärä. Loput sisaruuspaikat arvotaan.

Sisaruusperusteen jälkeen kriteerinä on oppilashuollollinen syy, sen jälkeen koulumatka. Jos em. perusteilla ei voida paikkoja jakaa, loput vapaat paikat arvotaan.

Huoltaja vastaa oppilaan toissijaiseen opetuspaikkaan kuljettamisesta ja saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Vieraasta kunnasta toissijaisen koulupaikan saaneiden oppilaiden koulukuljetuksia ei myöskään järjestetä eikä korvata.

Päätöksen toissijaisesta opetuspaikasta 1. luokkien ja 7. luokkien osalta tekee perusopetuksen johtaja. Muiden luokka-asteiden osalta päätöksen tekee vastaanottavan koulun rehtori ottaen huomioon, että päätös ei vaikuta lisäävästi koulun perusopetusryhmien lukumäärään. Päätös tehdään määräaikaisena 1 – 6 ja 7 – 9 luokkien ajaksi.

ERITYISTÄ TUKEA SAAVAN OPPILAAN KOULUPAIKKA
Erityinen tuki järjestetään mahdollisuuksien mukaan muun opetuksen yhteydessä taikka pienluokassa tai muussa soveltuvassa paikassa. Päätöksen koulupaikasta tekee perusopetuksen johtaja.

Kesken lukuvuoden kuntaan muuttavan erityistä tukea tarvitsevan oppilaan koulupaikka osoitetaan jostakin soveltuvasta ryhmästä, jossa on tilaa. Ensisijainen paikka on oma lähikoulu.

MAAHANMUUTTAJAOPPILAAN KOULUPAIKKA
Jos oppilaan väestörekisteriin merkitty äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, osoitetaan oppilaan ensisijainen koulupaikka lähimmästä maahanmuuttajaopetuksen keskittämiskoulusta, jonka opetusryhmässä on tilaa.

Pienryhmäopetus suomi toisena kielenä –oppimäärässä ja omassa äidinkielessä on keskitetty neljään kouluun, joita ovat Paavolan, Härkävehmaan, Puolimatkan ja Martin koulut. Muissa kouluissa ei järjestetä edellä mainittua pienryhmäopetusta.

Maahanmuuttajaoppilaan huoltajat voivat hakea toissijaista opetuspaikkaa muusta kuin keskittämiskoulusta. Päätöksen opetuspaikan myöntämisestä tekee 1. ja 7. luokkalaisista perusopetuksen johtaja ja muiden luokka-asteiden osalta vastaanottavan koulun rehtori. Päätöksenteossa on huomioitava toissijaisen koulun opetuspaikkaa koskevat periaatteet. Huoltaja vastaa oppilaan toissijaiseen kouluun kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Oppilas ei saa toissijaisessa koulussa pienryhmäopetusta omassa äidinkielessä eikä suomi toisena kielenä -oppimäärässä.

Vastikään maahan saapuneet, vailla suomen kielen taitoa olevat oppilaat saavat perusopetukseen valmistavaa opetusta Puolimatkan koulussa. Opetusta annetaan tarpeesta riippuen 1 - 2 lukukautta. Tämän jälkeen oppilaan ensisijainen opetuspaikka on oman alueen keskittämiskoulu.

ERIKOISLUOKILLE HAKEMINEN

Jos opetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan yhtä tai useampaa ainetta (erikoisluokat ja painotettu opetus), voidaan oppilaita otettaessa käyttää vahvistettuja valintaperusteita tai oppilaan taipumuksia osoittavaa koetta. Valintaperusteista ja –kokeesta ilmoitetaan etukäteen, ja hakijoihin sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita.

Alakoulun musiikkiluokat ovat Aseman koulussa ja haku niihin tapahtuu 2. luokan keväällä. Aseman koulun rehtori päättää musiikkiluokkien oppilaspaikoista pääsykokeen perusteella. Alakoulussa saatu musiikkiluokkapaikka säilyy perusopetuksen loppuun saakka. Yläkoulun musiikkiluokat ovat Pohjoispuiston koulussa. Muiden erikoisluokkien ja painotetun opetuksen oppilaaksiotosta päättää koulun rehtori opetuslautakunnan vahvistamien valintaperusteiden perusteella.

OPPILAAN MUUTTO KAUPUNGIN SISÄLLÄ

Oppilaan muuttaessa kaupungin sisällä eri alueelle päätöksen uudesta koulupaikasta tekee perusopetuksen johtaja. Oppilas voi jatkaa entisessä opetuspaikassaan lukuvuoden loppuun saakka. Tällöin huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta ja saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Esitys POJ
Opetuslautakunta hyväksyy edellä mainitut täydennykset toissijaisen oppilaaksioton periaatteisiin. Nämä periaatteet korvaavat aiemmat ohjeet. Ne otetaan käyttöön välittömästi.

Päätös
Esitys hyväksyttiin.

Lisätietoja:
Peruskoulujen rehtorit
Perusopetuksen palveluohjauksen koordinaattori p. 040 828 7236

Päivitetty 21.11.2018 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Anna ja lue palautetta

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ