Luonnon monimuotoisuus

Uhanalaisia lajeja ja muita tärkeitä luontomme osa-alueita  on alettu suojella vasta viime vuosikymmeninä. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi on tehty lukuisia toimenpiteitä. On laadittu valtakunnallisia luonnonsuojeluohjelmia, joihin on koottu edustavia näytteitä eri luontotyypeistä. 

Luonnonsuojelulain nojalla on perustettu luonnonsuojelualueita. EU:n säädösten - luontodirektiivin ja lintudirektiivin - perusteella on luotu yhtenäinen suojeltavien alueiden verkosto ns. Natura 2000 -verkosto, jonka tavoitteena on turvata EU:n tärkeinä pitämien eliölajien ja luontotyyppien suotuisa suojelun taso. 

Luonnon monimuotoisuutta pyritään turvaamaan myös mm. maankäytön suunnittelulla (kaavoitus), luonnonhoitometsillä ja eräiden muiden ohjelmien ja luontoselvitysten (esim. arvokkaat kalliot, paikalliset ohjelmat) avulla.

Natura 2000-ohjelmaan kuuluvat alueet Hyvinkäällä

Valtakunnallisiin suojeluohjelmiin kuuluvat alueet Hyvinkäällä 

  • Soidensuojeluohjelma: Järvisuo-Ritassaarensuo ja Petkelsuon luonnonsuojelualue
  • Lintuvesien suojeluohjelma: Ridasjärvi
  • Harjujensuojeluohjelma: Sveitsinharju, Solttilannummi ja Sääksjärven alue
  • Lehtojensuojeluohjelma: Mätälammin purolehto

Rantojensuojeluohjelmaan ja vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluvia kohteita ei Hyvinkäällä ole.

Hyvinkään arvokkaat luonto- ja suojelukohteet löytyvät tästä karttalinkistä.

Päivitetty 2.11.2023