Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä Valssin käyttöönotto

Hanke Valssin käyttöönottamiseksi ja varhaiskasvatuksen laadunhallinnan prosessien päivittämiseksi 

Valssi-hanke alkoi Hyvinkään varhaiskasvatuksessa elokuussa 2023 ja kestää kesäkuuhun 2024, jona aikana otetaan käyttöön digitaalinen laadunarviointijärjestelmä Valssi ja päivitetään varhaiskasvatuksen laadunhallinnan prosessit ja suunnitelma. Valssi-järjestelmä on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvin) tuottama, ja sen avulla voidaan kerätä arviointitietoa varhaiskasvatuksen kehittämisen tueksi sekä paikallisesti että kansallisella tasolla. Valssin avulla voidaan jalkauttaa kansallisesti yhtenäiset laatukriteerit osaksi paikallista laatutyötä.

Valssi-arviointijärjestelmää voidaan käyttää varhaiskasvatuksessa sekä palvelurakenteiden että pedagogisten prosessien arviointiin. Rakenteita arvioivat pääasiassa hallinnossa työskentelevät asiantuntijat ja päiväkotien johtajat ja pedagogisia prosesseja lapsiryhmien henkilöstö. Päiväkodeissa Valssin käyttöönoton tarkoitus on juurruttaa arkityöhön systemaattinen kehittävän arvioinnin prosessi. Rakenne- ja prosessitekijöiden arvioinnit toteutetaan n. kerran vuodessa. Tällöin asiantuntijat ja päiväkotien henkilöstö saavat vastattavakseen sähköisen arviointikyselyn, jonka arvioinnin kohde valitaan kulloinkin johtajien ja asiantuntijoiden yhteisissä keskusteluissa. Arviointikyselyn avulla on tarkoitus tunnistaa entistä paremmin toiminnan vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Kyselyn herättämiä ajatuksia käsitellään eri kokoonpanoin käytävissä keskusteluissa, joiden pohjalta valitaan yhteiset kehittämiskohteet ja tehdään kehittämissuunnitelma. Keskusteluissa huomioidaan myös huoltajien ja lasten näkemykset, joita on koottu yksiköissä vuoden mittaan erilaisin menetelmin. Arvioinnin yhteenveto tallennetaan Valssi-järjestelmään, josta se on varhaiskasvatuksen hallinnon sekä Karvin asiantuntijoiden käytettävissä. Arvioinnin tulokset myös julkaistaan. Valssi-hankkeen yhtenä tehtävänä on suunnitella, kuinka Valssi-arvioinnit nivotaan osaksi Hyvinkään olemassa olevia laadunarvioinnin prosesseja. Ensimmäiset rakenne- ja prosessitekijöiden arvioinnit toteutetaan keväällä 2024.

Varhaiskasvatuksen laadunhallinta on moniulotteinen kokonaisuus, jota voidaan tarkastella viiden elementin mukaan. Näitä elementtejä ovat selkeät tavoitteet, toimiva johtamisjärjestelmä, kehittämistä tukeva tieto, osallistava toimintakulttuuri sekä jatkuva kehittäminen ja muutos (Koulutus- ja kasvatusalan laadunhallinnan keskeiset elementit, tiivistelmä 10:2023). On tärkeää tiedostaa, että laatutyö kuuluu varhaiskasvatuksessa kaikille työntekijöille oman tehtävänkuvan puitteissa. Arjen laatutyö on oman työn jatkuvaa reflektointia ja arviointia sekä rohkeutta kokeilla uusia toimintatapoja yhdessä sovituin tavoin. Hankkeessa päivitettävä Hyvinkään varhaiskasvatuksen laadunhallintasuunnitelma kuvaa laadunhallinnan rakenteita, prosesseja ja vastuita niin varhaiskasvatuksen hallinnossa kuin toimipaikoissakin, tehden näin näkyväksi laatutyön monet ulottuvuudet. Laatutyön perimmäisenä tarkoituksena on varhaiskasvatuksessa olevien lasten hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisen tukeminen parhaalla mahdollisella tavalla.

Valssi-hankkeessa työskentelee 14.8.2023 – 16.6.2024 hankekoordinaattori Sanna Hintsala.

                              Lapsi katsoo puun juurta kyykyssä.jpg

Päivitetty 15.11.2023