Lasten ja nuorten tapaturmavakuutus

Hyvinkään kaupunki on ottanut If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ltä vapaaehtoisen ryhmätapaturmavakuutuksen.

Nämä ohjeet ovat yleisluontoiset. Kouluta/oppilaitoksesta tai päiväkodilta saa tarkempia ohjeita. Vahinkotapaukset käsitellään tapauskohtaisesti. Mahdolliset maksukäytäntöjen erot johtuvat perusopetuslain 34 §:stä.

 

 • Tapaturmalla tarkoitetaan vakuutusehtojen mukaan äkillistä, ulkoista, ruumiinvamman aiheuttavaa odottamatonta tapahtumaa, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.
 • Ulkoisen tekijän aiheuttamalla tapaturmalla tarkoitetaan esimerkiksi kaatumista, horjahtamista, putoamista ja iskua.
 • Sairauskohtauksia ei tapaturmavakuutuksesta korvata, eivätkä ne ole perusopetuslain 34 §:n tarkoittamia tapaturmia.
 • Vakuutuksesta ei korvata kipeytymisiä, rasitusperäisiä vammoja tai äkillisen liikkeen aiheuttamia vammoja.
 • Vakuutus ei myöskään korvaa purtaessa hampaalle tai hammasproteesille aiheutuneita vahinkoja, vaikka vahinkoon olisi vaikuttanut ulkopuolinen tekijä.
 • Tahallisen vahingonteon yhteydessä oppilaalle itselle syntyneitä vammoja ei vakuutuksesta korvata.

Huomio! Kun päivähoidossa, esiopetuksessa, peruskoulussa tai lukiossa olevalle lapselle/nuorelle sattuu tapaturma toiminta-/työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa tai toimintaan liittyvällä välittömällä matkalla, on siitä ilmoitettava mahdollisimman pikaisesti toimintayksikön henkilökuntaan kuuluvalle (päiväkodin johtajalle, rehtorille, opettajalle, oppilaitoksen kansliaan tai kouluterveydenhoitajalle).

Näistä linkeistä pääset suoraan tämän ohjeen aihetta käsittelevään kohtaan.

 
 Vakuutuksen kattavuus

 Vakuutus on voimassa

 • peruskoululaisilla ja lukiolaisilla työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa lähiopetuksen aikana ajasta ja paikasta riippumatta
 • kotiopetustilassa, kun opettaja on läsnä opetustilanteessa
 • liikuntatunneilla kilpaurheiluun liittyvin rajoituksin
 • leirikoulussa tai muussa toiminnassa; kun kyseessä on työsuunnitelman mukainen toiminta
 • esiopetuslapsilla kaupungin omassa ja ostamassa esiopetuksessa opetuslautakunnan vahvistaman esiopetuksen toimintasuunnitelman mukaisena aikana
 • varhaiskasvatuksessa päivähoitolapsilla kaupungin omassa ja ostamassa päivähoitotoiminnassa (hoitosopimus kaupungin ja huoltajan välillä) – koskee avoimessa varhaiskasvatuksessa vain leikkitoiminnan kerhoja ja parkkihoitoa sekä päivähoitoyksikköön tutustuttaessa (”pehmeä lasku”), kun huoltaja ei ole läsnä
 • kaikilla edellä mainituilla ryhmillä myös toimintaan liittyvien välittömien matkojen aikana. Vakuutus on voimassa myös kun vakuutetulle sattuu henkilövahinko liikkuessa jalankulkua avustavalla tai korvaavalla sähköisellä liikkumisvälineellä (teho maks. 1 kW, maksiminopeus enintään 15 km/h), kevyellä sähköajoneuvolla (teho maks. 1 kW, maksiminopeus enintään 25 km/h) tai sähkökäyttöisellä (teho maks. 250W, nopeus maks. 25 km/h) tai moottorilla varustetulla (teho maks. 1000 W, nopeus maks 25 km/h) polkupyörällä. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa liikkumisvälineelle sattuvia vahinkoja.
  Sähköisiä liikkumisvälineita ovat mm. sähköpolkupyörät, erilaiset sähköskootterit ja -potkulaudat, tasapainoskootterit, sähkörullaluistimet ja sähköskeitit, joiden nopeus ei ylitä 25 km/h.
  Kun kyseessä on liikennevahinko (ml. yli 25 km/h kulkevat sähköavusteiset tai moottorilla varustetut liikkumisvälineet), on ensisijainen korvauksen maksaja lakisääteinen liikennevakuutus. Lopussa on tarkempaa ohjeistusta liikennetapaturmiin liittyen.

Vakuutus ei ole voimassa

 • vuosiluokkien 7.-9. oppilaiden tapaturmissa, jotka sattuvat kotitalous-  tai tietotekniikkatunnilla tai teknisen työn tai tekstiilityön tunnilla. Nämä opetussuunnitelman mukaiset työhön rinnastettavat käytännön opetuksen tunneilla sattuvat vahingot kuuluvat lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin ja vakuutusyhtiönä on LähiTapiola.
 • liikennevahinkojen yhteydessä
 • kilpaurheilussa, poikkeuksena koulujen sisäiset ja hyvinkääläisten koulujen väliset kilpailut työsuunnitelman mukaisena toimintana
 • työsuunnitelman ulkopuolisessa toiminnassa, esimerkiksi vanhempainyhdistyksen järjestämässä toiminnassa
 • aineopiskelussa
 • lukion aikuislinjalla
 • avoimen varhaiskasvatuksen ryhmissä, joissa huoltaja osallistuu toimintaan
 • aamu- ja iltapäivätoiminnassa (peruskoulun 1 - 2 luokkalaiset ja erityisoppilaat); Tällä toiminnalla tarkoitetaan perusopetuksen järjestämää toimintaa. Käytännössä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestää joko kaupungin oma yksikkö tai kaupungin yhteistyökumppani, joka on sopimuksella velvoitettu ottamaan tapaturmavakuutuksen toimintaa varten. Tällöin korvausvaatimus tehdään toimintaa järjestävän yhteisön ohjeiden mukaisesti. Mikäli vakuutusehtojen mukaan joitakin tapaturmasta aiheutuneita hoitokustannuksia ei korvata kokonaan tai lainkaan, on korvauksesta vastuussa kaupunki.
 • iltapäivätoiminnassa (peruskoulun 3 - 9 -luokkalaiset);
  Tällä toiminnalla tarkoitetaan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden järjestämää toimintaa
 • työelämään tutustuttamisessa; Kun vähintään vuosiluokalla 7 oleva peruskoululainen on työelämään tutustuttamisessa oppilaitoksessa tai muussa oman koulun osoittamassa tai hyväksymässä paikassa, noudatetaan lakia opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta (1318/2002). Vakuutusyhtiönä on LähiTapiola.
 • työelämään tutustuttamisessa ulkomailla; Opetuslautakunnan 14.10.2009 tekemän päätöksen mukaisesti voi peruskoulun 9. luokan oppilas eräin edellytyksin suorittaa TET-jakson EU:n alueella. Myös tällöin edellisessä kohdassa selostettu tapaturmaturva on voimassa. Kuitenkin näillä matkoilla peruskoululaisen huoltaja vastaa kaikista matkakuluista mukaan luettuna matkavakuutuksesta. 
 • perusopetukseen valmistavassa opetuksessa oleville turvapaikanhakijoille koulumatkalla tai koulupäivän aikana sattuneissa tapaturmissa.
 • Kelan piiriin kuulumattomat muut henkilöt


Vakuutuksen korvaavuus

Vakuutuksesta korvataan 0 euron omavastuulla

 • tapaturman hoitokuluja enintään 10 000 euroa,
 • tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta enintään 30 000 euroa ja
 • tapaturman aiheuttamasta kuolemasta 3 000 euroa.

Korvattavuus edellyttää, että tapaturman ja todetun vamman välillä on lääketieteellisesti arvioiden todennäköinen syy-yhteys. Pelkkä oireiden ilmeneminen tapaturman jälkeen ei ole riittävä peruste vamman korvaamiseksi tapaturman aiheuttajana (esim. jalka kipeytyy juostessa). 

Vakuutus korvaa julkisen tai yksityisen sektorin yleislääkäritasoisen terveydenhoitopalveluiden hoitokulut. Yleislääkäri voi lähettää potilaan erikoislääkäriin (esim. sairaalaan). Hammasvammojen hoitoon hakeudutaan hammaslääkärille - tarvittaessa annetaan ensin muu ensiapu tai hoito.

Esiopetuksen ja peruskoulun oppilaiden ja lukioiden opiskelijoiden osalta ylimääräiset koulumatkojen kuljetuskustannukset voidaan korvata lääkärintodistuksen perusteella. Sivistystoimen hallinto hoitaa kuljetusjärjestelyt (s-posti koulukuljetukset@hyvinkaa.fi , puh. 019 459 2069). Lääkärintodistuksessa tulee olla selkeästi mainittu päivämäärät, jolloin kuljetusta tarvitaan.

Hoitokuluiksi katsotaan myös lääkärinhoitoa edellyttävän tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien, kuulokojeen, hammasproteesin ja turvakypärän korjauskustannukset tai jos korjaaminen on mahdotonta, entistä vastaavan hankintakustannukset.


Hoitoon hakeutuminen

Tapaturman satuttua annetaan tarpeen mukainen ensiapu. Kun tiedetään tai epäillään vahingoittuneen hengen tai terveyden olevan vakavasti vaarassa (esim. kova rintakipu, hengitysvaikeus, tajuttomuus, halvausoireet, kouristelu), pitää toimia nopeasti ja soittaa välittömästi hätänumeroon 112, josta saa apua ja toimintaohjeita. Muussa kiireellisessä tapauksessa lapsi/nuori toimitetaan toimintayksikön toimesta lääkärin hoitoon. Muutoin huoltaja kuljettaa lapsen saamaan hoitoa.

 • Tarpeen mukainen kuljetus, ambulanssi kiireellisissä tapauksissa.
 • Henkilökunta ilmoittaa huoltajalle hoitopaikan, mikäli lapsi/nuori joudutaan ohjaamaan lääkärinhoitoon kesken päivän toimintayksikön toimesta.
 • Tarvittaessa päivähoitoyksikön, esiopetusyksikön tai peruskoulun edustaja antaa huoltajalle tapaturmailmoituksen, joka toimii samana päivänä ja tapaturmaa seuraavana arkipäivänä maksusitoumuksena Hyvinkään ja Töölön Mehiläisessä.
 • Koska maksusitoumus on voimassa vain rajoitetun ajan, on ensiarvoisen tärkeää, että sattuneesta vahingosta ilmoitetaan päiväkodin tai koulun/oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvalle välittömästi tapaturman satuttua.
 • Mehiläisen maksusitoumuksella pääsee hoitoon Hyvinkäällä arkisin maanantaista perjantaihin tapaturman sattumispäivänä ilman ajanvarausta klo 15:00 asti, tämän jälkeen huoltajan tulee varata aika. Yleislääkärin vastaanotto ajanvarauksella lauantaisin klo 10:00-14:00 (sunnuntaisin suljettu). Ajanvaraus puh. 010 414 00.  Hyvinkään Mehiläinen sijaitsee kauppakeskus Willassa osoitteessa Hämeenkatu 9, 3. krs.
  Töölön Mehiläisen aukioloajat: Yleislääkäripäivystys ilman ajanvarausta ma-pe klo 8:00-21:00 ja la-su klo 9:00-21:00.
 • Mikäli huoltaja käyttää maksusitoumusta päivähoitoajan, esiopetusajan tai koulupäivän ulkopuolella, on hänen ilmoitettava asiasta toimintayksikköön viimeistään seuraavana arkipäivänä!
 • Huoltaja voi viedä lapsensa myös muualle yleislääkäritasoiseen hoitoon, tällöin hän maksaa itse laskun ja anoo korvauksen vakuutusyhtiöltä.
 • Julkisen terveydenhuollon päivystysvastaanotto kiireellisessä tilanteessa (kun potilaalla ei ole välitöntä hengenvaaraa, mutta tilanne vaatii hoitoa saman päivän aikana):
  • Ennen päivystykseen hakeutumista ma-to klo 7:00-16:00 ja pe klo 7:00-14:00 otetaan puhelimitse yhteyttä akuuttivastaanottoon puh. 019 459 3939, muina aikoina puh. 116 117.

  • Puhelimessa arvioidaan hoidon tarve ja ohjataan vahingoittunut tarvittaessa oikeaan hoitopaikkaan tai annetaan ohjeita kotihoitoon.

  • Jos Päivystysapuun ei saada kohtuullisessa ajassa yhteyttä, päivystykseen voi hakeutua suoraan kiireellisessä tilanteessa

  • Lisätietoja HUS:n sivuilta.

 • Poikkeuksen maksusitoumuskäytännössä muodostavat TET-jaksolla sattuneet vahingot, 7.-9. luokkien oppilaille kotitalous-, tietotekniikka-, tekstiilityö- tai teknisen työn tunnilla sattuneet vahingot, työelämään tutustumisessa sattuneet vahingot, liikennevahingot (kts. kappale Liikennetapaturmat) ja sairauskohtaukset.
 • Poikkeuksen maksusitoumuskäytännössä muodostavat myös lukiolaisille sattuneet vahingot. Lukiolaisten osalta maksusitoumuskäytäntö ei ole voimassa.
 • Vahingoittuneen henkilötietojen siirtoon vakuutusyhtiölle ja vakuutusyhtiöstä vakuutetun ja maksettujen korvaustietojen siirtoon korvauksensaajalle tarvitaan huoltajan kirjallinen suostumus.
 • Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa poikkeus korvauskäytäntöön syntyy tilanteessa, jossa huoltaja ei anna suostumusta tietojen siirtoon IF Vahinkovakuutusyhtiön ja Hyvinkään kaupungin välillä.  Mikäli huoltaja ei anna lupaa tiedonsiirtoon, niin Hyvinkään kaupunki ei anna tapaturmasta maksusitoumusta, eikä tee vahinkoilmoitusta vaan huoltaja maksaa syntyneet kulut itse ja hakee korvauksen suoraan joko omasta vakuutusyhtiöstä tai IF Vahinkovakuutusyhtiöstä.
 • Mikäli tapaturma tapahtuu sairauskohtauksen seurauksena, sairauskohtauksen syiden selvittämiseksi tehtävät tutkimukset tai sairauden hoito eivät kuulu maksusitoumuksen piiriin. Vakuutuksesta korvataan vain vahinkotapahtuman hoitokulut.
 • Hammasvammojen hoitoon hakeudutaan hammaslääkärille, toki esim. suuhun osuneen iskun johdosta annetaan tarvittava ensiapu/hoito ensin.
 • Mikäli vammojen hoito edellyttää jatkotoimenpiteitä kuten tikkien poistoa, sidosten vaihtamisia ym., voi kouluterveydenhoitajalta tiedustella toimenpiteistä, jotka hoituisivat näin hänen avullaan koulupäivän aikana.


Hoitokulujen maksaminen / korvaaminen

 • Edellyttäen, että maksusitoumus on voimassa, Hyvinkään ja Töölön Mehiläinen laskuttavat maksusitoumusta vastaan If Vahinkovakuutusyhtiötä päivähoidossa, esiopetuksessa tai peruskoulussa sattuneiden tapaturmien hoitokuluista; muiden hoitokulujen osalta huoltaja maksaa laskun ensin itse ja hakee sitten korvauksen vakuutusyhtiöltä.
 • Oman auton käytöstä voi huoltaja hakea korvauksen suoraan vakuutusyhtiöltä (enintään 0,35 €/km). Hoitopaikasta saatu todistus kuljetuksen tarpeellisuudesta on ehtona korvauksen saamiselle.
 • Huoltajat hakevat korvausta heille syntyneistä kuluista sähköisesti osoitteessa www.if.fi/internetplus.
 • Mikäli kyseessä on liikennetapaturma, huoltaja hakee korvaukset asianomaisen liikennevakuutuksesta.

 
Tositteiden ja muun aineiston säilyttäminen

 • Alkuperäinen tosite- ja muu aineisto jää huoltajan haltuun, mikäli hän hakee sähköisesti korvauksia vakuutusyhtiöstä. Vakuutusyhtiö pyytää erikseen huoltajalta mikäli tarvitsevat tositteet/selvitykset korvauskäsittelyä varten.
 • Päiväkodilta tai koulusta/oppilaitoksesta saatava vakuutusyhtiön vahinkoilmoituksen jäljennös jää huoltajalle tiedoksi. Huoltaja on velvollinen tarkistamaan vahinkoilmoituksen tiedot ja tarvittaessa ilmoittamaan päiväkodille/koululle/oppilaitokselle mikäli tiedoissa on korjattavaa.


Liikennetapaturmat

Liikenneonnettomuuden sattuessa ensisijainen henkilövahingon hoitokorvauksen maksaja on lakisääteinen liikennevakuutus riippumatta kuljettajan syyllisyydestä. Huoltaja anoo korvaukset suoraan liikennevakuutusyhtiöltä.

Liikennevakuutuksesta korvataan henkilövahinkojen lisäksi myös syyttömän osapuolen omaisuusvahingot. Mikäli liikennevahingon syyllinen osapuoli on liikennevakuutukseen kuulumaton (polkupyörä, potkukelkka yms.), voi vakuutetun osapuolen vakuutusyhtiö alentaa syyllisen osapuolen omaisuusvahingon korvausta tuottamuksen suhteessa.

Liikennevakuutuksen näkökulmasta kyseessä on liikennevahinko kun peruskoululaiselle, lukio-opiskelijalle tai päiväkotilapselle sattuu tapaturmainen ruumiinvamma silloin kun

 • hän on kaupungin järjestämässä kuljetuksessa tai
 • vanhempi tai muu henkilö kuljettaa lasta moottoriajoneuvolla tai
 • oppilas/opiskelija itse on moottoriajoneuvon kuljettaja tai
 • päiväkotilapsi/oppilas/opiskelija joutuu onnettomuuteen, jossa toisena osapuolena on moottoriajoneuvo (auto, mopo tai muu liikennevakuutettava laite).

 

 

 

 

 

Hyvinkään kaupungin maksusitoumus ei ole voimassa Mehiläisessä, kun kyseessä on liikennevahinko.

Yksityistapaturmavakuutuksen perusteella voidaan vamman hoitokulukorvauksia suorittaa vain siinä tapauksessa, että niitä ei korvata jonkin lain nojalla. Näin ollen oppilaan ollessa osallisena liikennevahingossa ei lasten ja nuorten tapaturmavakuutuksesta pääsääntöisesti korvata hoitokuluja. Koulu/oppilaitos tai päiväkoti voi kuitenkin tehdä ilmoituksen lasten ja nuorten tapaturmavakuutukseen If-yrityskansion kautta varsinkin, jos on aihetta epäillä, ettei muusta vakuutuksesta ole saatavissa täyttä korvausta.

Liikennevahingosta, johon liittyy henkilövahinko, on suositeltavaa tehdä ilmoitus myös poliisille. Tällöinkin on tärkeintä välitön hoitoon hakeutuminen, jotta lääkäri voi todentaa vammojen laadun suhteessa tapahtuneeseen. Oppilaita/opiskelijoita tulee ohjeistaa asiasta.

Lähde: If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, liikennevahinkojen korvausosasto, 2013 

 

Tapaturmaturva liikuntatunneilla

Liikuntatunnit voidaan jakaa vakuutuksen voimassa olemisen kannalta useaan ryhmään. Nämä erilaiset liikuntatunnit on merkitty selkeästi koulujen toimintasuunnitelmiin. 

Luettelon sanat ovat linkkejä aihetta käsittelevään tekstiin.

Vakuutusehtojen mukainen hoitokulukorvauksen rajoittaminen

Vakuutusehtojen mukaan hoitokulukorvausta ei makseta, jos vamma on syntynyt vakuutetun osallistuessa urheiluliiton tai -seuran järjestämiin kilpailuihin, otteluihin tai niitä varten järjestettyihin harjoituksiin tai vakuutetun harjoitellessa valmennusohjelman mukaisesti (lisenssinalainen urheilu). Hoitokulujen osalta urheilulisenssivakuutuksiin tai muihin vastaaviin sisältyvät hoitokulukorvaukset ovat aina ensisijaiset Hyvinkään kaupungin ottamaan vakuutukseen nähden.
  

Tavanomaiset liikuntatunnit

Tapaturmavakuutus on voimassa peruskouluissa ja lukioissa tavanomaisten liikuntatuntien aikana.

Vakuutusturvan kannalta koululiikunnassa riittää opettajan harkitsema lajin mukainen varustus, kuten kypärä jääkiekossa. 
 

Valmennusryhmätunnit

Valmennusryhmän liikuntatunnit pidetään työjärjestykseen erikseen merkittyinä aikoina.

Valmennusryhmään pääsemiseksi edellytetään aktiivista kilpaurheilemista jollakin tasolla. Tästä johtuen valmennusryhmän liikuntatunneilla vakuutus ei ole voimassa.  

Huippu-urheilijoiden harjoittelutunnit 

Huippu-urheilijoiden liikuntatunnit pidetään työjärjestykseen erikseen merkittyinä aikoina.

Koska kaikki huippu-urheilijat ovat lisenssiurheilijoita, huippu-urheilijoiden harjoittelutunneilla vakuutus ei ole voimassa.

Peruskoululaisten ja lukiolaisten urheilukilpailut

Koulun sisäisten ja paikallisten koulujen välisten urheilukilpailujen aikana vakuutus on voimassa, mikäli kilpailut ovat toimintasuunnitelman mukaista toimintaa.

Hyvinkään kaupungin ottama If:n vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus on voimassa vain koulupäivän toiminta-aikana tapahtuvissa koulun työsuunnitelman mukaisissa kilpailuissa. Tällöin vakuutusehtojen mukaisissa tapaturmissa noudatetaan koulutapaturmien mukaisia toimintaohjeita. Välitön ensiapu annetaan tapahtumapaikalla ja huoltajalle ilmoitetaan tapahtuneesta. Mikäli vamma vaatii lääkärinhoitoa, koulun henkilökuntaan kuuluva henkilö täyttää tapaturmailmoituksen/maksusitoumuksen ja joko huoltaja tai koulun henkilökuntaan kuuluva toimittaa lapsen hoitoon Mehiläiseen (tai sairaalan päivystykseen). Vakavammissa tapaturmissa paikalle tilataan ambulanssi, joka tarvittaessa kuljettaa oppilaan sairaalaan.

Vakuutus on voimassa myös edellä mainituissa tapauksissa välittömien matkojen aikana (koulun ja kilpailupaikan sekä kilpailupaikan ja koulun/kodin välillä). Huomioitavaa on kuitenkin, että mikäli matkalla sattuvaan tapaturmaan on osallisena moottoriajoneuvo, menee lakisääteinen liikennevakuutus vapaaehtoisen ryhmätapaturmavakuutuksen edelle ja mahdollisesti syntyvät kustannukset haetaan asianomaisesta liikennevakuutuksesta.

Ilta-aikaan toteutettavissa koululaiskisoissa tai muiden urheilukilpailujen aikana ei kaupungin vakuutus siis ole voimassa. 
  

Liikuntatunneilta hoitoon hakeutuminen

Liikuntatunneilla vakuutettujen oppilaiden tapaturman hoitoon hakeutuminen tapahtuu kuten muiltakin tunneilta.

Liikuntatunneilla vakuuttamattomat oppilaat voivat hakeutua hoitoon omalla kustannuksellaan myös Mehiläiseen. Tapaturman sattumispäivänä he pääsevät hoitoon ilman ajanvarausta klo 15:00 asti, muulloin aika pitää varata. Julkisen terveydenhuollon päivystysvastaanotto Sairaalanmäellä on aina käytettävissä.

 

Opiskelijoiden tapaturmakorvaukset

 

Viite: Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta 24.4.2015 / 460

Vahingot kuuluvat lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin ja vakuutusyhtiönä on LähiTapiola.

Kuka kuuluu korvauksen piiriin

Tapaturmasta, joka on aiheuttanut vamman tai sairauden, maksetaan korvausta henkilölle, joka on

 •  perusopetuksessa vuosiluokalla 7.-9. ja hänelle sattuu tapaturma kotitalous-  tai tietotekniikkatunnilla tai teknisen työn tai tekstiilityön tunnilla
 • perusopetuksessa vuosiluokalla 7.-9. ja hänelle sattuu tapaturma työelämään tutustumisjaksolla (TET) oppilaitoksessa tai muussa oman koulun osoittamassa tai hyväksymässä paikassa
 • perusopetuksessa vuosiluokalla 9. ja hänelle sattuu tapaturma TET-jaksolla ulkomailla EU-alueella (huoltaja vastaa kaikista matkakuluista mukaan luettuna matkavakuutus)

HUOM! Oppilas, joka saa harjoitteluajalta palkkaa, kuuluu työnantajan lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen piiriin.  

  

Korvauksen saannin ehtoja

  Opetussuunnitelman mukaisuus 

 • Korvauksen edellytyksenä on, että tapaturma on sattunut opiskelulle ominaisissa olosuhteissa vahingoittuneen osallistuessa opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteiden mukaiseen työhön rinnastettavaan käytännön opetukseen, työssä oppimisjaksoon tai työharjoitteluun oppilaitoksessa taikka muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa tai hyväksymässä paikassa.

  Ajankohta

 • Sillä, minä viikonpäivänä tai kellonaikana tässä tarkoitettu työskentely tapahtuu, ei ole merkitystä vakuutusturvaan, mikäli muut korvausperusteet täyttyvät. 

  Erikoistapaus: atk-kurssi

 • Opetusohjelmaan kuuluva atk-kurssi, joka sisältää käytännön atk-työtä: vakuutuksesta korvataan tapaturma, joka sattuu atk-työharjoittelussa työtä tehdessä.

  Siirtymismatkat

 • Tapaturma, joka sattuu siirryttäessä oppilaitoksesta tai asunnosta edellä mainittuun työharjoittelupaikkaan tai sieltä takaisin, korvataan myös. Siirtymismatkoilla korvattavia ovat pääsääntöisesti vain sellaiset tapaturmat, jotka sattuvat lyhimmällä mahdollisella matkareitillä. Tapaturmaturva ei kata tältä reitiltä poikkeamisia.

 

Milloin ei korvata

 • Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvaukseen oikeuttavia eivät ole esimerkiksi teoria-, liikunta, ruoka- tai välitunnilla sattuneet tapaturmat. Näiden tapaturmien hoitokulut voidaan korvata vapaaehtoista tapaturmavakuutuksesta. 
 • Kotona etäopiskelun yhteydessä sattuneet tapaturmat eivät ole korvattavia.

Tapaturman satuttua

 • asianmukainen ensiapu ja tarvittaessa hoitoon kuljetus  
  HUOM! vahingoittuneen tulee ilmoittaa hoitopaikassa, että kyseessä on työtapaturma, jotta hän saa maksuttoman hoidon
 • tapaturmasta ilmoitetaan välittömästi tai mahdollisimman pian opettajalle / rehtorille / oppilaitoksen kansliaan / kouluterveydenhoitajalle
 • oppilaitos lähettää LähiTapiolan vakuutustodistuksen hoitolaitokselle   
 • oppilaitos tekee vahinkoilmoituksen sähköisesti LähiTapiolan internet-sivujen kautta
 • vahingoittunut hakee itse korvauksen hänelle syntyneistä kustannuksista (taksikulut ym.)

 

Päivitetty 15.8.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Anna ja lue palautetta

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ