Lasten ja nuorten tapaturmavakuutus

Hyvinkään kaupunki on ottanut Fennia Keskinäinen Vakuutusyhtiöltä vapaaehtoisen ryhmätapaturmavakuutuksen, joka on voimassa 1.1.2020 alkaen.

Nämä ohjeet ovat yleisluontoiset. Koululta/oppilaitoksesta tai päiväkodilta saa tarkempia ohjeita. Vahinkotapaukset käsitellään tapauskohtaisesti. Mahdolliset maksukäytäntöjen erot johtuvat perusopetuslain 34 §:stä.

 

 • Tapaturmalla tarkoitetaan vakuutusehtojen mukaan äkillistä, ulkoista, ruumiinvamman aiheuttavaa odottamatonta tapahtumaa, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.
 • Ulkoisen tekijän aiheuttamalla tapaturmalla tarkoitetaan esimerkiksi kaatumista, horjahtamista, putoamista ja iskua.
 • Tapaturmaksi katsotaan myös yksittäisestä voimanponnistuksesta ja liikkeestä välittömästi aiheutunut lihaksen tai jänteen kipeytyminen, johon on annettu lääkärinhoitoa 7 vrk:n kuluessa kipeytymisestä. Tämän ehtokohdan mukaisen kipeytymisen hoitokuluina ei kuitenkaan korvata magneettitutkimusta eikä leikkaustoimenpiteitä.
 • Vahingon hoitokulujen korvaamisen osalta on pystyttävä osoittamaan vahinkotapahtuma, joka hoitotarpeen ja siten hoitokulujen syntymisen aiheuttaa.
 • Sairauskohtauksia ei tapaturmavakuutuksesta korvata, eivätkä ne ole perusopetuslain 34 §:n tarkoittamia tapaturmia.
 • Vakuutus ei myöskään korvaa purtaessa hampaalle tai hammasproteesille aiheutuneita vahinkoja, vaikka vahinkoon olisi vaikuttanut ulkopuolinen tekijä.
 • Tahallisen vahingonteon yhteydessä oppilaalle itselleen syntyneitä vammoja ei vakuutuksesta korvata.

Huomio! Kun päivähoidossa, esiopetuksessa, peruskoulussa tai lukiossa olevalle lapselle/nuorelle sattuu tapaturma toiminta-/työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa tai toimintaan liittyvällä välittömällä matkalla, on siitä ilmoitettava mahdollisimman pikaisesti toimintayksikön henkilökuntaan kuuluvalle (päiväkodin johtajalle, rehtorille, opettajalle, oppilaitoksen kansliaan tai kouluterveydenhoitajalle).

Näistä linkeistä pääset suoraan tämän ohjeen aihetta käsittelevään kohtaan.

 
 Vakuutuksen kattavuus

 Vakuutus on voimassa

 • peruskoululaisilla ja lukiolaisilla työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa lähiopetuksen aikana ajasta ja paikasta riippumatta
 • kotiopetustilassa, kun opettaja on läsnä opetustilanteessa
 • liikuntatunneilla kilpaurheiluun liittyvin rajoituksin
 • leirikoulussa tai muussa toiminnassa; kun kyseessä on työsuunnitelman mukainen toiminta
 • esiopetuslapsilla kaupungin omassa ja ostamassa esiopetuksessa opetuslautakunnan vahvistaman esiopetuksen toimintasuunnitelman mukaisena aikana
 • varhaiskasvatuksessa päivähoitolapsilla kaupungin omassa ja ostamassa päivähoitotoiminnassa (hoitosopimus kaupungin ja huoltajan välillä) – koskee avoimessa varhaiskasvatuksessa vain leikkitoiminnan kerhoja ja parkkihoitoa sekä päivähoitoyksikköön tutustuttaessa (”pehmeä lasku”)
 • kaikilla edellä mainituilla ryhmillä myös toimintaan liittyvien välittömien matkojen aikana. Vakuutus on voimassa myös kun vakuutetulle sattuu henkilövahinko liikkuessa jalankulkua avustavalla tai korvaavalla sähköisellä liikkumisvälineellä (teho maks. 1 kW, maksiminopeus enintään 15 km/h), kevyellä sähköajoneuvolla (teho maks. 1 kW, maksiminopeus enintään 25 km/h) tai sähkökäyttöisellä (teho maks. 250W, nopeus maks. 25 km/h) tai moottorilla varustetulla (teho maks. 1000 W, nopeus maks 25 km/h) polkupyörällä. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa liikkumisvälineelle sattuvia vahinkoja.
  Sähköisiä liikkumisvälineita ovat mm. sähköpolkupyörät, erilaiset sähköskootterit ja -potkulaudat, tasapainoskootterit, sähkörullaluistimet ja sähköskeitit, joiden nopeus ei ylitä 25 km/h.
  Kun kyseessä on liikennevahinko (ml. yli 25 km/h kulkevat sähköavusteiset tai moottorilla varustetut liikkumisvälineet), on ensisijainen korvauksen maksaja lakisääteinen liikennevakuutus. Lopussa on tarkempaa ohjeistusta liikennetapaturmiin liittyen.

Vakuutus ei ole voimassa

 • vuosiluokkien 7.-9. oppilaiden tapaturmissa, jotka sattuvat kotitalous-  tai tietotekniikkatunnilla tai teknisen työn tai tekstiilityön tunnilla tai kemian tunneilla. Nämä opetussuunnitelman mukaiset työhön rinnastettavat käytännön opetuksen tunneilla sattuvat vahingot kuuluvat lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin ja vakuutusyhtiönä on Pohjola.
 • liikennevahinkojen yhteydessä
 • kilpaurheilussa, poikkeuksena koulujen sisäiset ja hyvinkääläisten koulujen väliset kilpailut työsuunnitelman mukaisena toimintana
 • työsuunnitelman ulkopuolisessa toiminnassa, esimerkiksi vanhempainyhdistyksen järjestämässä toiminnassa
 • aineopiskelussa
 • lukion aikuislinjalla
 • avoimen varhaiskasvatuksen ryhmissä, joissa huoltaja osallistuu toimintaan
 • aamu- ja iltapäivätoiminnassa (peruskoulun 1 - 2 luokkalaiset ja erityisoppilaat); Tällä toiminnalla tarkoitetaan perusopetuksen järjestämää toimintaa. Käytännössä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestää joko kaupungin oma yksikkö tai kaupungin yhteistyökumppani, joka on sopimuksella velvoitettu ottamaan tapaturmavakuutuksen toimintaa varten. Tällöin korvausvaatimus tehdään toimintaa järjestävän yhteisön ohjeiden mukaisesti. Mikäli vakuutusehtojen mukaan joitakin tapaturmasta aiheutuneita hoitokustannuksia ei korvata kokonaan tai lainkaan, on korvauksesta vastuussa kaupunki.
 • iltapäivätoiminnassa (peruskoulun 3 - 9 -luokkalaiset);
  Tällä toiminnalla tarkoitetaan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden järjestämää toimintaa
 • työelämään tutustuttamisessa; Kun vähintään vuosiluokalla 7 oleva peruskoululainen on työelämään tutustuttamisessa oppilaitoksessa tai muussa oman koulun osoittamassa tai hyväksymässä paikassa, noudatetaan lakia opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta (1318/2002). Vakuutusyhtiönä on Pohjola.
 • työelämään tutustuttamisessa ulkomailla; Opetuslautakunnan 14.10.2009 tekemän päätöksen mukaisesti voi peruskoulun 9. luokan oppilas eräin edellytyksin suorittaa TET-jakson EU:n alueella. Myös tällöin edellisessä kohdassa selostettu tapaturmaturva on voimassa. Kuitenkin näillä matkoilla peruskoululaisen huoltaja vastaa kaikista matkakuluista mukaan luettuna matkavakuutuksesta. 
 • perusopetukseen valmistavassa opetuksessa oleville turvapaikanhakijoille koulumatkalla tai koulupäivän aikana sattuneissa tapaturmissa.
 • Kelan piiriin kuulumattomat muut henkilöt


Vakuutuksen korvaavuus

Vakuutuksesta korvataan 0 euron omavastuulla

 • tapaturman hoitokuluja enintään 10 000 euroa,
 • tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta enintään 30 000 euroa ja
 • tapaturman aiheuttamasta kuolemasta 5 000 euroa.

Korvattavuus edellyttää, että tapaturman ja todetun vamman välillä on lääketieteellisesti arvioiden todennäköinen syy-yhteys. Pelkkä oireiden ilmeneminen tapaturman jälkeen ei ole riittävä peruste vamman korvaamiseksi tapaturman aiheuttajana. 

Vakuutus korvaa julkisen tai yksityisen sektorin yleislääkäritasoisen terveydenhoitopalveluiden hoitokulut. Yleislääkäri voi lähettää potilaan erikoislääkäriin (esim. sairaalaan). Hammasvammojen hoitoon hakeudutaan hammaslääkärille - tarvittaessa annetaan ensin muu ensiapu tai hoito.

Esiopetuksen ja peruskoulun oppilaiden ja lukioiden opiskelijoiden osalta ylimääräiset koulumatkojen kuljetuskustannukset voidaan korvata lääkärintodistuksen perusteella. Sivistystoimen hallinto hoitaa kuljetusjärjestelyt (s-posti koulukuljetukset(at)hyvinkaa.fi , puh. 019 459 2069). Lääkärintodistuksessa tulee olla selkeästi mainittu päivämäärät, jolloin kuljetusta tarvitaan.

Vakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen mukaan tapaturman yhteydessä rikkoutuneiden ja vakuutetun käytössä olleiden silmälasien, kuulokojeen, hammasproteesin, tukisidosten ja -liivien sekä tekojäsenten ja -elimien korjauskulut tai vastaavien uusien välineiden hankintakulut. Vakuutuksesta ei korvata pyöräilykypärää tai muuta turvakypärää.
 

Hoitoon hakeutuminen

Tapaturman satuttua annetaan tarpeen mukainen ensiapu.

1. Henkeä ja terveyttä uhkaavissa hätätilanteissa soitetaan numeroon 112 (esim. kova rintakipu, hengenahdistus, kouristelu, tajuttomuus, halvausoireet). Huoltajalle ilmoitetaan tapaturmasta.

2. Kiireellinen hoito, ei välitöntä hengenvaaraa
Tapaturmasta ilmoitetaan alaikäisen lapsen huoltajalle. Varhaiskasvatuksessa työntekijä ottaa yhteyttä FenniaHoitajaan (p. 010 503 5000), joka antaa hoito-ohjeet ja varaa tarvittaessa ajan lääkäriltä. Perusopetuksessa ja lukioissa ensisijaisesti huoltaja ottaa yhteyttä FenniaHoitajaan. FenniaHoitajan palvelunumero on maksullinen, puhelun hinta jonotus- ja puheluajalta on 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

Mikäli huoltajaa ei saada kiinni tai huoltaja ei pääse lastaan kuljettamaan lääkäriin, toimipisteestä soitetaan FenniaHoitajalle. Mikäli FenniaHoitaja arvioi, että vahingoittunut tulee toimittaa lääkärinhoitoon, toimipisteen henkilökuntaan kuuluva saattaa alaikäisen vahingoittuneen lääkärin vastaanotolle. Näissä tapauksissa päiväkodin/koulun henkilökuntaan kuuluvalla on käytössään Hyvinkään kaupungin taksikortti.

3. Kiireetön hoito
Varhaiskasvatuksessa: työntekijä ottaa yhteyttä FenniaHoitajaan (p. 010 503 5000), joka antaa hoito-ohjeet ja varaa tarvittaessa ajan lääkäriltä. Mikäli FenniaHoitaja on todennut, että lääkärikäynnille ei ole aihetta ja tilanne muuttuu niin, tulee huoltajan ottaa yhteyttä toimintaohjeiden saamiseksi FenniaHoitajaan (p. 010 503 5000).

Perusopetuksessa ja lukiossa: huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija ottaa tarvittaessa yhteyttä FenniaHoitajaan (p. 010 503 5000), joka antaa hoito-ohjeet ja varaa tarvittaessa ajan lääkäriltä.  

FenniaHoitajan palvelunumero on maksullinen, puhelun hinta jonotus- ja puheluajalta on 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.

4. Huoltaja voi myös viedä lapsen / lukion täysi-ikäinen opiskelija voi hakeutua saamaan hoitoa julkisen terveydenhuollon tai muun yksityisen toimijan puolelle. Näissä tapauksissa huoltaja/täysi-ikäinen opiskelija maksaa syntyneet kulut ensin itse ja hakee korvauksen vakuutusyhtiöltä.

Julkisella puolella hoidon tarpeen arvioimiseksi ja hoito-ohjeiden saamiseksi soita terveysaseman vastaanottopalveluiden puhelinpalveluun puh. 019 226 0505 (puhelinpalvelu palvelee arkisin klo 8:00-16:00) (pvm/mpm).

Jos terveysasemasi on suljettu, soita päivystysavun puhelinpalveluun p. 116 117 (pvm/mpm). Terveysasemien aukiolon ulkopuolella hoito tapahtuu Hyvinkään sairaalan päivystyksessä. Päivystysavusta voit kysyä neuvoja äkillisiin terveysongelmiin. Sinut ohjataan oikeaan hoitopaikkaan tai saat ohjeita itsehoitoon.

Lisätietoa Lääkärin tai hoitajan vastaanotto - Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (keusote.fi).


Hoitokulujen maksaminen / korvaaminen

 • FenniaHoitajan varaamista lääkäriajoista hoitolaitos laskuttaa suoraan vakuutusyhtiötä hoitokuluista.
 • Huoltajalle syntyneet kustannukset maksaa hän ensin itise ja hakee sitten korvausta OmaFennia verkkopalvelusta.
 • Oman auton käytöstä voi huoltaja hakea korvauksen suoraan vakuutusyhtiöltä. Hoitopaikasta saatu todistus kuljetuksen tarpeellisuudesta on ehtona korvauksen saamiselle.
 • Huoltajan soittaessa FenniaHoitajalle, voi hän hakea korvausta syntyneistä puhelinkuluista. Tämä korvaushakemus osoitetaan Hyvinkään kaupungin sivistystoimen hallintoon ja vapaamuotoisen korvaushakemuksen liitteeksi tulee laittaa erittely puhelinlaskusta ao. palvelunumeron osalta. 
  Hakemuksesta tulee ilmetä vahingoittuneen nimi, tapaturmapäivä, hakijan tiedot (ml. henkilötunnus) ja pankkitilin numero.
 • Mikäli kyseessä on liikennetapaturma, huoltaja hakee korvaukset asianomaisen liikennevakuutuksesta.

 
Tositteiden ja muun aineiston säilyttäminen

 • Alkuperäinen tosite- ja muu aineisto jää huoltajan haltuun, mikäli hän hakee sähköisesti korvauksia vakuutusyhtiöstä. Vakuutusyhtiö pyytää erikseen huoltajalta mikäli tarvitsevat tositteet/selvitykset korvauskäsittelyä varten.
 • Päiväkodilta tai koulusta/oppilaitoksesta saatava vakuutusyhtiön vahinkoilmoituksen jäljennös jää huoltajalle tiedoksi. Huoltaja on velvollinen tarkistamaan vahinkoilmoituksen tiedot ja tarvittaessa ilmoittamaan päiväkodille/koululle/oppilaitokselle mikäli tiedoissa on korjattavaa.


Liikennetapaturmat

Liikenneonnettomuuden sattuessa ensisijainen henkilövahingon hoitokorvauksen maksaja on lakisääteinen liikennevakuutus riippumatta kuljettajan syyllisyydestä. Huoltaja anoo korvaukset suoraan liikennevakuutusyhtiöltä.

Liikennevakuutuksesta korvataan henkilövahinkojen lisäksi myös syyttömän osapuolen omaisuusvahingot. Mikäli liikennevahingon syyllinen osapuoli on liikennevakuutukseen kuulumaton (polkupyörä, potkukelkka yms.), voi vakuutetun osapuolen vakuutusyhtiö alentaa syyllisen osapuolen omaisuusvahingon korvausta tuottamuksen suhteessa.

Liikennevakuutuksen näkökulmasta kyseessä on liikennevahinko kun peruskoululaiselle, lukio-opiskelijalle tai päiväkotilapselle sattuu tapaturmainen ruumiinvamma silloin kun

 • hän on kaupungin järjestämässä kuljetuksessa tai
 • vanhempi tai muu henkilö kuljettaa lasta moottoriajoneuvolla tai
 • oppilas/opiskelija itse on moottoriajoneuvon kuljettaja tai
 • päiväkotilapsi/oppilas/opiskelija joutuu onnettomuuteen, jossa toisena osapuolena on moottoriajoneuvo (auto, mopo tai muu liikennevakuutettava laite).

Hyvinkään kaupungin vakuutus ei ole voimassa, kun kyseessä on liikennevahinko.

Yksityistapaturmavakuutuksen perusteella voidaan vamman hoitokulukorvauksia suorittaa vain siinä tapauksessa, että niitä ei korvata jonkin lain nojalla. Näin ollen oppilaan ollessa osallisena liikennevahingossa ei lasten ja nuorten tapaturmavakuutuksesta pääsääntöisesti korvata hoitokuluja. Koulu/oppilaitos tai päiväkoti voi kuitenkin tehdä ilmoituksen Fennian lasten ja nuorten tapaturmavakuutukseen varsinkin, jos on aihetta epäillä, ettei muusta vakuutuksesta ole saatavissa täyttä korvausta.

Liikennevahingosta, johon liittyy henkilövahinko, on suositeltavaa tehdä ilmoitus myös poliisille. Tällöinkin on tärkeintä välitön hoitoon hakeutuminen, jotta lääkäri voi todentaa vammojen laadun suhteessa tapahtuneeseen. Oppilaita/opiskelijoita tulee ohjeistaa asiasta.

 

Tapaturmaturva liikuntatunneilla

Liikuntatunnit voidaan jakaa vakuutuksen voimassa olemisen kannalta useaan ryhmään. Nämä erilaiset liikuntatunnit on merkitty selkeästi koulujen toimintasuunnitelmiin. 

Luettelon sanat ovat linkkejä aihetta käsittelevään tekstiin.

Vakuutusehtojen mukainen hoitokulukorvauksen rajoittaminen

Vakuutusehtojen mukaan hoitokulukorvausta ei makseta, jos vamma on syntynyt vakuutetun osallistuessa urheiluliiton tai -seuran järjestämiin kilpailuihin, otteluihin tai niitä varten järjestettyihin harjoituksiin tai vakuutetun harjoitellessa valmennusohjelman mukaisesti (lisenssinalainen urheilu). Hoitokulujen osalta urheilulisenssivakuutuksiin tai muihin vastaaviin sisältyvät hoitokulukorvaukset ovat aina ensisijaiset Hyvinkään kaupungin ottamaan vakuutukseen nähden.
  

Tavanomaiset liikuntatunnit

Tapaturmavakuutus on voimassa peruskouluissa ja lukioissa tavanomaisten liikuntatuntien aikana.

Vakuutusturvan kannalta koululiikunnassa riittää opettajan harkitsema lajin mukainen varustus, kuten kypärä jääkiekossa. 
 

Valmennusryhmätunnit

Valmennusryhmän liikuntatunnit pidetään työjärjestykseen erikseen merkittyinä aikoina.

Valmennusryhmään pääsemiseksi edellytetään aktiivista kilpaurheilemista jollakin tasolla. Tästä johtuen valmennusryhmän liikuntatunneilla vakuutus ei ole voimassa.  

Huippu-urheilijoiden harjoittelutunnit 

Huippu-urheilijoiden liikuntatunnit pidetään työjärjestykseen erikseen merkittyinä aikoina.

Koska kaikki huippu-urheilijat ovat lisenssiurheilijoita, huippu-urheilijoiden harjoittelutunneilla vakuutus ei ole voimassa.

Peruskoululaisten ja lukiolaisten urheilukilpailut

Koulun sisäisten ja paikallisten koulujen välisten urheilukilpailujen aikana vakuutus on voimassa, mikäli kilpailut ovat toimintasuunnitelman mukaista toimintaa.

Hyvinkään kaupungin ottama Fennian vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus on voimassa vain koulupäivän toiminta-aikana tapahtuvissa koulun työsuunnitelman mukaisissa kilpailuissa. Tällöin vakuutusehtojen mukaisissa tapaturmissa noudatetaan koulutapaturmien mukaisia toimintaohjeita. Välitön ensiapu annetaan tapahtumapaikalla ja huoltajalle ilmoitetaan tapahtuneesta. Mikäli vamma vaatii lääkärinhoitoa, koulun henkilökuntaan kuuluva henkilö täyttää tapaturmailmoituksen ja tarvittaessa joko huoltaja tai koulun henkilökuntaan kuuluva toimittaa lapsen hoitoon. Vakavammissa tapaturmissa paikalle tilataan ambulanssi, joka tarvittaessa kuljettaa oppilaan sairaalaan.

Vakuutus on voimassa myös edellä mainituissa tapauksissa välittömien matkojen aikana (koulun ja kilpailupaikan sekä kilpailupaikan ja koulun/kodin välillä). Huomioitavaa on kuitenkin, että mikäli matkalla sattuvaan tapaturmaan on osallisena moottoriajoneuvo, menee lakisääteinen liikennevakuutus vapaaehtoisen ryhmätapaturmavakuutuksen edelle ja mahdollisesti syntyvät kustannukset haetaan asianomaisesta liikennevakuutuksesta.

Ilta-aikaan toteutettavissa koululaiskisoissa tai muiden urheilukilpailujen aikana ei kaupungin vakuutus siis ole voimassa. 
  

Liikuntatunneilta hoitoon hakeutuminen

Liikuntatunneilla vakuutettujen oppilaiden tapaturman hoitoon hakeutuminen tapahtuu kuten muiltakin tunneilta.

 

Opiskelijoiden tapaturmakorvaukset

Viite: Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta 24.4.2015 / 460

Vahingot kuuluvat lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin ja vakuutusyhtiönä on 1.1.2020 alkaen Pohjola Vakuutus Oy. Vakuutus koskee opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneitä vammoja tai sairautta.

Kuka kuuluu korvauksen piiriin

Peruskoulun vuosiluokkien 7.-9. oppilaat ja lukion opiskelijat seuraavissa tapauksissa:

 • Työhön rinnastettava käytännön opetus (opetussuunnitelman mukainen opetus)
 • Työssäoppimisjakso, työharjoittelu ja näyttötutkinto
 • Perusopetuksessa työelämään tutustuttaminen oppilaitoksessa tai muussa opetuksen järjestäjän tai oppilaitoksen osoittamassa paikassa
 • Välittömillä meno- ja paluumatkoilla oppilaitoksesta tai asunnosta työharjoittelupaikkaan tai näyttötutkintopaikkaan tai toiseen oppilaitokseen

Tapaturmasta, joka on aiheuttanut vamman tai sairauden, maksetaan korvausta henkilölle, kun tapaturma sattuu

 • kotitalous- tai tietotekniikkatunnilla, teknisen työn tai tekstiilityön tunnilla tai kemian laboratoriotunnilla
 • työelämään tutustumisjaksolla (TET) oppilaitoksessa tai muussa oman koulun osoittamassa tai hyväksymässä paikassa
 • TET-jaksolla ulkomailla EU-alueella (huoltaja vastaa kaikista matkakuluista mukaan luettuna matkavakuutus) (perusopetuksen vuosiluokkien 9. oppilaat)

HUOM! Oppilas, joka saa harjoitteluajalta palkkaa, kuuluu työnantajan lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen piiriin.

  

Korvauksen saannin ehtoja

  Opetussuunnitelman mukaisuus 

 • Korvauksen edellytyksenä on, että tapaturma on sattunut opiskelulle ominaisissa olosuhteissa vahingoittuneen osallistuessa opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteiden mukaiseen työhön rinnastettavaan käytännön opetukseen, työssä oppimisjaksoon tai työharjoitteluun oppilaitoksessa taikka muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa tai hyväksymässä paikassa.

  Ajankohta

 • Sillä, minä viikonpäivänä tai kellonaikana tässä tarkoitettu työskentely tapahtuu, ei ole merkitystä vakuutusturvaan, mikäli muut korvausperusteet täyttyvät. 

  Erikoistapaus: atk-kurssi

 • Opetusohjelmaan kuuluva atk-kurssi, joka sisältää käytännön atk-työtä: vakuutuksesta korvataan tapaturma, joka sattuu atk-työharjoittelussa työtä tehdessä.

  Siirtymismatkat

 • Tapaturma, joka sattuu siirryttäessä oppilaitoksesta tai asunnosta edellä mainittuun työharjoittelupaikkaan tai sieltä takaisin, korvataan myös. Siirtymismatkoilla korvattavia ovat pääsääntöisesti vain sellaiset tapaturmat, jotka sattuvat lyhimmällä mahdollisella matkareitillä. Tapaturmaturva ei kata tältä reitiltä poikkeamisia.

  Milloin ei korvata

 • Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvaukseen oikeuttavia eivät ole esimerkiksi teoria-, liikunta, ruoka- tai välitunnilla sattuneet tapaturmat. Näiden tapaturmien hoitokulut voidaan korvata vapaaehtoista tapaturmavakuutuksesta. 
 • Kotona etäopiskelun yhteydessä sattuneet tapaturmat eivät ole korvattavia.

  Tapaturman satuttua

 • Asianmukainen ensiapu ja tarvittaessa hoitoon kuljetus.
 • Tapaturmasta ilmoitetaan välittömästi / olosuhteiden salliessa opettajalle / rehtorille / oppilaitoksen kansliaan / kouluterveydenhoitajalle.
 • Hoitoon hakeutuminen
  • Henkeä ja terveyttä uhkaavissa hätätilanteissa SOITA 112 (esim. kova rintakipu, hengenahdistus, kouristelu, tajuttomuus, halvausoireet).
  • Kiireellinen hoito, ei välitöntä hengenvaaraa
   Tapaturmasta ilmoitetaan alaikäisen lapsen huoltajalle. Pääsääntöisesti huoltaja vastaa alaikäisen lapsen toimittamisesta lääkärinhoitoon. Akuuteissa kiiretapauksissa vahingoittunut voi hakeutua suoraan Hyvinkään Terveystaloon (Ahjonkatu 1, 05800 Hyvinkää, p. 030 6000). Soitettaessa Terveystalon palvelunumeroon, puhelun hinta on matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min ja lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min. Jonotus on maksullista.
   Mukana tulee olla Kela-kortti. Vahingoittuneen tulee kertoa hoitolaitoksessa, että kyseessä on oppilaitoksessa sattunut tapaturma ja ilmoittaa vakuutuksenottajaksi Hyvinkään kaupungin sekä Pohjolan vakuutusyhtiönä.
   Vahingoittunut voi myös hakeutua saamaan hoitoa julkisen terveydenhuollon tai muun yksityisen toimijan puolelle. Julkisella puolella hoidon tarpeen arvioimiseksi ja hoito-ohjeiden saamiseksi soita terveysaseman vastaanottopalveluiden puhelinpalveluun puh. 019 226 0505 (puhelinpalvelu palvelee arkisin klo 8:00-16:00) (pvm/mpm). Jos terveysasemasi on suljettu, soita päivystysavun puhelinpalveluun p. 116 117 (pvm/mpm).  Terveysasemien aukiolon ulkopuolella hoito tapahtuu Hyvinkään sairaalan päivystyksessä. Päivystysavusta voit kysyä neuvoja äkillisiin terveysongelmiin. Sinut ohjataan oikeaan hoitopaikkaan tai saat ohjeita itsehoitoon. Lisätietoa Lääkärin tai hoitajan vastaanotto - Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (keusote.fi).
   Mikäli huoltajaa ei saada kiinni tai huoltaja ei pääse lastaan kuljettamaan lääkäriin, oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluva saattaa alaikäisen vahingoittuneen lääkärin vastaanotolle. Näissä tapauksissa oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvalla on käytössään Hyvinkään kaupungin taksikortti.
  • Kiireetön hoito
   Huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija ottaa tarvittaessa yhteyttä Pohjola Terveysmestari -palveluun. Palvelu toimii joka päivä klo 7-23 numerossa 0100 5225. Puhelun hinta: normaali paikallisverkkomaksu (pvm) tai kotimaisen matkapuhelinoperaattorin hinnaston mukainen matkapuhelinmaksu (mpm).
   Terveysmestari antaa hoito-ohjeet pienempiin vaivoihin ja tarvittaessa ohjaa sopivaan hoitoon etälääkärille tai lähimpään Pohjola Sairaalaan tai Pohjola Vakuutuksen kumppanin vastaanotolle (esim. Terveystalo Hyvinkää). 
 • Oppilaitoksen edustaja tekee Pohjolan sivuilla sähköisen tapaturmailmoituksen. Ilmoitus tulee tehdä vakuutusyhtiölle 10 vuorokauden kuluessa siitä, kun tapahtuma on tullut koulun tietoon.
 • Vakuutustodistusta ei enää muodostu. Sähköisestä tapaturmailmoituksesta annetaan kopio vahingoittuneelle tiedoksi.
 • Vahingoittuneen tulee kertoa hoitolaitoksessa, että kyseessä on oppilaitoksessa sattunut tapaturma ja ilmoittaa vakuutuksenottajaksi Hyvinkään kaupungin sekä Pohjolan vakuutusyhtiönä. Hoitolaitos tarkistaa vakuutusyhtiön Tapaturmavakuutuskeskuksen, TVK, ylläpitämästä rekisteristä. Ensimmäinen hoitokerta on aina maksuton.
 • Vakuutusyhtiö lähettää vahingoittuneelle vireilletuloilmoituksen, jossa vahinkotunnus.
 • Mikäli vahingoittuneelle tai hänen huoltajalleen syntyy kustannuksia (esim. matkakulut), hakee hän näistä korvauksen Pohjolasta. Korvaukset on lain mukaan haettava vuoden sisällä tapaturman sattumisesta
  • lääkkeet ja hoitotarvikkeet
  • palkka tutkimusten ja fysikaalisen hoidon ajalta
  • sairaanhoidon ja kuntoutuksen matka- ja majoituskulut
  • kodinhoidon lisäkustannukset
  • vahinkotapahtuman yhteydessä särkyneet silmälasit, kuulokojeet, hammasproteesit, tukisidokset ja -liivit sekä tekojäsenet, -nivelet ja -elimet
  • korvaus sairaanhoidon antamisen yhteydessä rikotuista vaatteista sekä rikotun sormuksen korjaamisesta
 • Pohjolalla on kolme eri mahdollisuutta, miten vakuutusyhtiölle voi ilmoittaa itse maksamiaan kuluja, jotka on syntyneet työtapaturman tai ammattitaudin seurauksena:
  • vahinkoapu.pohjola.fi -sivustolle kirjatun ohjeen mukaan
  • Kuluista voi toimittaa selvityksen myös sähköpostilla korvauspalvelun yhteispostilaatikkoon: tyotapaturmakorvaukset@pohjola.fi tai tyotapaturmakorvaukset@op.fi.
  • Kolmas vaihtoehto on toimittaa selvitykset maapostina osoitteella: Pohjola Vakuutus Oy, Info 4, Tunnus 5010451, 00003 VASTAUSLÄHETYS.
   Kuoreen ei tarvita postimerkkiä, Info ja tunnus ohjaavat postin vastauslähetyspostina työtapaturmien korvauksiin. Viestissä on hyvä ilmoittaa vahingoittuneen henkilön henkilötiedot ja vahinkotunnus, jos se on tiedossa tai ainakin vahingon sattumispäivä.
 • Huoltajan soittaessa Pohjola Terveysmestari -palveluun, voi hän hakea korvausta syntyneistä puhelinkuluista. Tämä korvaushakemus osoitetaan Hyvinkään kaupungin sivistystoimen hallintoon ja vapaamuotoisen korvaushakemuksen liitteeksi tulee laittaa erittely puhelinlaskusta ao. palvelunumeron osalta. 
  Hakemuksesta tulee ilmetä vahingoittuneen nimi, tapaturmapäivä, hakijan tiedot (ml. henkilötunnus) ja pankkitilin numero.
Päivitetty 31.10.2023