Taajamametsänhoito.png

Metsien hoito

Hyvinkään kaupunki omistaa metsiksi luokiteltavia maita yhteensä lähes 2000 hehtaaria. Metsät on jaettu niiden hoidon ja käytön tavoitteiden mukaisesti taajamametsiin, talousmetsiin ja suojelumetsiin. Vuonna 2021 lailla suojeltuja metsä on 130 ha ja omalla päätöksellä hakkuu- ja hoitotoimenpiteiden ulkopuolelle jätettyjä metsiä sekä soita 144 ha. Eritasoisten suojeluiden piirissä on kaupungin metsistä noin 14 %.

Hakkuissa noudatetaan Hyvinkään kaupungin omistamien metsien hoidon ja käytön tavoitteita  ja PEFC-standardin kriteerejä. Ympäristövaikutusten osalta metsänkäsittelyssä noudatetaan kuitenkin FSC:n kriteerejä.

Taajamametsät

Hyvinkään keskustaajaman viheralueista valtaosa on erilaisia metsiä. Hyvinkäällä on jo 1950-luvulta alkaen painotettu metsäalueiden merkitystä puistoina, kun ensimmäinen kaupunginpuutarhuri Erkki Melaja esitti ajatuksen Hyvinkäästä metsäkaupunkina.

Rakennettuja puistoalueita on noin 55 ha. Asutusrakenteen sisällä ja siihen rajoittuvia taajamametsiä on noin 940 ha. Taajamametsiin kuuluu asemakaavoitettuja puisto- ja suojaviheralueita, katujen metsäisiä reunoja ja rakentamattomia tontteja sekä myös Sveitsinpuiston, Sonninmäen ja Tehtaansuon laajemmat metsäiset puistoalueet. Osa asutukseen rajoittuvista, virkistyskäytössäkin olevista metsistä on yksityisten maanomistajien tai valtion omistuksessa.

Kaupungin omistamia metsiä hoidetaan metsänhoitosuunnitelmien mukaisesti asuinalue kerrallaan. Metsänhoitotoimia pyritään suorittamaan 10-15 vuoden kiertoajalla. Lyhyt kiertoaika antaa mahdollisuuden käyttää kevyempiä hoitotoimia, jolloin maisemalliset vaikutukset jäävät vähäisemmiksi. Taajamametsien hoidosta tiedotetaan alueen asukkaita postilaatikoihin jaettavalla kirjeellä. Asukkaiden mielipiteitä myös kuullaan ennen hoitotoimiin ryhtymistä.

Kaupunki myy taajametsienhoidosta kertyvän puutavaran vuosisopimuksella metsäyhtiöille aines- ja energiapuuksi. Niiltä kaupungin omistamilta taajamametsäalueilta, joilla on tehty metsänhoitotöitä, saavat kaupunkilaiset käydä keräämässä hakkuutähdettä kotitarvekäyttöön.

Hakkuutähteitä saa kerätä vasta sen jälkeen, kun työmaa on valmistunut, puutavara on ajettu pinoihin ja koneet ovat lopullisesti poistuneet alueelta. Keskeneräiselle työmaalle ei turvallisuussyistä saa mennä.

Hakkuutähteellä tarkoitetaan niitä latvuksia ja paksumpia oksia, joita ei kerätä energiapuuksi.

Metsiin jätettyjä, kaadettuja runkopuita ei saa ottaa, sillä niiden tarkoitus on tuottaa lahopuuta ja näin lisätä luonnon monimuotoisuutta.

Talousmetsät

Kaupunki omistaa ns. talousmetsiä noin 860 ha. Tästä määrästä noin ¼ osa on ns. maankäytön muutosalueita eli ne tulevat aikaa myöden häviämään taajamarakentamisen myötä. Osasta toki kehitetään tulevien taajamien puistometsiä.

Talousmetsiä hoidetaan voimassa olevan metsäsuunnitelman mukaisesti noudattaen hyvän metsänhoidon menetelmiä. Maankäytön muutosalueilla metsiä pyritään valmentamaan kestämään tulevia muutoksia. Esimerkiksi vanhat, parhaan elinvoimansa menettäneet kuusikot pyritään uudistamaan lehtipuuvaltaisiksi sekametsiksi, jotka tulevina taajaman virkistysmetsinä muodostavat monipuolisia ja kestäviä elinympäristöjä.

Metsien hoitotyöt

Taajamametsien hakkuu- ja hoitotyöt kaudella 2023-2024

Taajamametsien hakkuu ja hoitotöitä tehdään kaudella 2023-2024 Tehtaansuon-Tanssikallion-Tapainlinnan-Pavinmäen ja Martin alueilla, sekä Veikkarissa.

Tutustu kohteisiin tarkemmin taajamametsien hoito-sivulla.

Päivitetty 20.10.2023