JOPO-ryhmät

Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteena on vähentää perusopetuksen keskeyttämistä ja ehkäistä syrjäytymistä. Joustavan perusopetuksen toiminnalla tarkoitetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan järjestettävää opetusta ja oppimisen ja kasvun tukea. Opetus järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen.

Opiskelun punainen lanka

Jopolla käytetään toiminnallisia opiskelumenetelmiä, joissa opettajajohtoisen opetuksen sijasta korostetaan tutkivaa oppimista, yhteistoiminnallisuutta ja projektiopiskelua. Oppiainekeskeisyydestä pyritään mahdollisimman pitkälle luopumaan. Opiskelussa painotetaan vahvasti opetussuunnitelman laaja-alaisia oppimiskokonaisuuksia ja monialaista oppimista. Perinteisestä oppituntijaosta on luovuttu ja siirrytty tilannekohtaisempaan ja vaihtelevaan ajankäyttöön.

Painotukset JOPOlla ovat perusasioissa. Opetuksessa keskitytään kaikkein keskeisimpiin oppisisältöihin. Oppilaiden opetus kirjataan oppimissuunnitelmaan perustuen. Työtavat ja etenemistahti ovat oppilaskohtaisesti hyvin vaihtelevat. Kaikkien ei tarvitse, eikä ole tarkoituskaan, tehdä samoja asioita.

Koulun lisäksi oppimisympäristöinä toimivat esimerkiksi leirikoulut, luonto, muut koulut ja oppilaitokset, kirjasto liikuntatilat, nuorisotilat ja eri kulttuurilaitokset ja mielellään ihan koko kaupunki ja kaikki mitä sillä on tarjottavana. Retkiä tehdään koko lukuvuoden aikana, niillä painotetaan omatoimisuutta, yhteisöllisyyttä ja toiminnallisuutta. Retkiä tehdään suunnitellusti ja pienempiä retkiä lähialueille useasti myös spontaanisti.

Pääpaino toiminnassa on oppilaiden vahvuuksista ja kiinnostuksen kohteista lähtevässä opiskelussa, jossa samalla tuetaan oppilaan itsetunnon, itseluottamuksen ja tulevaisuusorientaation kehittymistä. Elämänhallinnan perustaitojen kuten ajanhallinta ja ryhmässä toimiminen sekä käytöstapojen opettelu ovat kaiken aikaa toiminnan keskiössä. Kaikki toiminta lähtee niistä liikkeelle ja palaa aina niihin.

Työssäoppimisjaksot

Lukuvuoden aikana oppilas suorittaa työssäoppimista (TOP) yhteensä n. 30-60 päivää oppilaan omista tavoitteista riippuen. Jaksojen pituus vaihtelee viikosta neljään viikkoon.

Työssäoppimisjaksojen tarkoitus on tarjota oppilaalle mahdollisuus vahvistaa omia tulevaisuuden suunnitelmiaan tai tarvittaessa luoda pohjaa suunnitelman syntymiselle. Liikkeelle lähdetään oppilaan omien haaveiden ja tavoitteiden kartoittamisesta. Niiden perusteella oppilas yhdessä sosiaaliohjaajan kanssa miettii vaihtoehtoja työssäoppimispaikoiksi. Tavoitteena on, että jokainen oppilas pystyy hankkimaan työssäoppimispaikkansa itse, mutta tarvittaessa paikka etsitään yhdessä sosiaaliohjaajan kanssa.

Yhteistyö

Tavoitteena on tiivis ja välitön yhteistyö huoltajien kanssa. Yhteydenpito tapahtuu pääsääntöisesti Wilman ja puhelimen välityksellä. Kaikille yhteisiä vanhempainiltoja pidetään lukuvuodessa kaksi. Toinen syksyllä ja toinen ennen kevään yhteishakua. Lisäksi jokaisen oppilaan huoltajat tavataan oppimissuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Teemme tiivistä yhteistyötä nuorisotoimen ja seurakunnan erityisnuorisotyöntekijöiden kanssa. Kokoonnumme noin kerran kuukaudessa erilaisten teemojen ympärillä. Toiminta nivoutuu opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti ja painottuu ryhmäytymisen ja toiminnalliseen toteutukseen. Toiminta suunnitellaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

JOPO:n jälkeen

Yhteishakutilanteessa joustavan perusopetuksen oppilas on samalla viivalla kuin jokainen peruskoulunsa päättävä nuori. Tutustuminen toisen asteen oppilaitoksiin pyritään aloittamaan hyvissä ajoin. Tavoitteena on, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus käydä henkilökohtaisesti tutustumassa niihin oppilaitoksiin, joissa hän haaveilee joskus opiskelevansa. Halutessaan joustavan perusopetuksen oppilas voi hakea yhteishaussa harkintaan perustuvan valinnan kautta. Tällöin hakemukseen voidaan liittää mukaan mahdollisia lääkärin ja/tai psykologin lausuntoja. Lisäksi erityisluokanopettaja kirjoittaa oppilaasta lausunnon hakemusta varten. Tilannekohtaisesti arvioidaan, mikä hakumenettely on oppilaan kannalta järkevintä.


Hyvinkäällä toimii kaksi joustavan perusopetuksen ryhmää, vesitornissa Karankadulla.

JOPO-Torni

Karankatu 3-5, rakennus B                      
05820 Hyvinkää

Kenelle JOPO sopii?

Joustava perusopetus on tarkoitettu oppilaalle, joka hyötyy toiminnallisuudesta ja opiskelun työpainotteisuudesta. Se soveltuu oppilaalle, jolla on oppimiseen liittyviä keskittymisvaikeuksia, joka tarvitsee enemmän henkilökohtaista ohjausta tai jolla voi olla itsetuntoon liittyviä ongelmia. JOPO –opetukseen hakeutuvan oppilaan koulumenestys yläkoulussa ei ole vastannut hänelle asetettuja tavoitteita tai oppilaan todellista osaamista. Joustava perusopetus soveltuu hyvin syrjäytymisriskissä olevalle nuorelle.

JOPOHAKU

Joustavan perusopetuksen voi hakea 7.- ja 8. luokkalaiset. Etusijalla ovat 8.-luokkalaiset.  Poikkeuksellisesti joustavan perusopetuksen toimintaan voidaan ottaa myös perusopetuslain 17 §:n 2 momentissa säädetty erityisen tuen piirin kuuluva oppilas, mikäli oppilas kykenee noudattamaan joustavan perusopetuksen toiminnassa käytettävää opetussuunnitelmaa ja järjestelyä voidaan kokonaisuutena pitää oppilaan edun mukaisena.

Hakuaika helmikuun loppuun

Jopo-hakemus täytetään Wilma Hakemukset- ja päätökset- välilehdellä.
Ks. ohje
Huomaathan, että huoltajalla pitää olla uudenmalliset tunnukset.
Hakemus ei näy mobiilisovelluksen kautta.

Haastattelut viikolla 11

Pääsystä Jopo-luokalle ilmoitetaan viikolla 12

 

Joustavan perusopetuksen toimintaan valitaan oppilaan ja hänen huoltajiensa tekemän hakemuksen sekä haastattelun perusteella. Lopulliset oppilasvalinnat ja ryhmäsijoitukset tekevät yhteistyössä erityisopetuksen koordinaattori, JOPO-toiminnasta vastaavat rehtorit sekä JOPO-ryhmien opettajat. Päätöksen joustavaan perusopetukseen pääsystä tekee perusopetuksen johtaja. Samalla oppilaalle tehdään päätös vuosiluokkiin sitomattomasta opetuksesta.

Oppilas voi siirtyä kesken lukuvuoden JOPO-ryhmään, mikäli ryhmässä on tilaa ja oppilas täyttää oppilaaksiottokriteerit. Lukuvuoden aikana oppilas hakee JOPO-ryhmään samalla tavoin kuin hakuaikana eli toimittamalla hakemuksen erityisopetuksen koordinaattorille ja osallistumalla haastatteluun.

Päivitetty 31.10.2023