Rakennetun ympäristön IT-kehitys

Hyvinkään rakennettua ympäristöä kehitetään ja ylläpidetään jatkuvina prosesseina kaupungin rakennetun ympäristön yksiköiden sekä yksityisten sopimuskumppanien toimesta. Kehitämme toimintaprosessejamme, työvälineitämme ja tietoaineistojamme jatkuvasti.

 

Rakennetun ympäristön kokonaisarkkitehtuuri

Kaupunkiympäristöä suunnitellaan, rakennutetaan ja kunnostetaan useiden IT-järjestelmien avulla. Prosesseissa syntyviä tietoja kootaan ja päivitetään lukuisiin rekistereihin ja 2D/3D-paikkatietoaineistoihin. Tavoitteena on, että kutakin tietoa ylläpidetään vain yhdessä paikassa, josta tieto ohjataan mahdollisimman ajantasaisena kaikille tiedon tarvitsijoille. IT-palveluja kehitetään toimintalähtöisesti sekä palvelutuottajien että palvelun käyttäjien tarpeet huomioiden (nk. kokonaisarkkitehtuuri).   

 

   Kuva, kaavio kokonaisarkkitehtuuritarkastelusta, joka myös purettu kuvan alle tekstiksi.

                                  

Kuva. Kaupunkikehityshankkeen prosessi karkeasti kuvattuna. Tapauksesta riippuen työvaiheiden järjestys voi vaihdella.
Prosessi tekstinä: Kaupunkisuunnittelu -> Aluesuunnittelu -> Kaavoitus  -> Kiinteistön muodostus  -> Tonttien luovutus -> Rakennusten ja intran suunnittelu -> Rakennuslupien myöntäminen -> Rakennuttaminen -> Uuden alueen keilaus / tietomallin päivitys -> Kunnossapito

Tieto virtaamaan!

Hyvinkään useilla tietojärjestelmillä tuotetut paikkatiedot julkaistaan ja jaetaan nk. Hyvinkään julkaisuputken kautta. Tiedot virtaavat jatkuvana virtana internetissä julkaistavaan karttapalveluun ja sieltä edelleen valtakunnallisiin palveluihin. Tiedot kulkevat rajapintojen kautta myös internetissä julkaistavaan 3D-kaupunkimalliin.

 Kaavio tietojen kulusta, joka purettu kuvan alle tekstiksi

Kuva. Hyvinkään 'julkaisuputki'. Kaupungin useissa eri tietojärjestelmissä syntyvät tiedot ajetaan automaattisesti keskitettyyn paikkaan, josta tiedot viedään edelleen internetissä toimiviin tietopalveluihin. Rajapintapalvelun kautta tiedot kulkevat edelleen jatkuvana virtana muihin palveluihin. Hyvinkään julkaisuputki on toteutettu SitoWisen Louhi-kuntapalvelin-ratkaisuna.

 

3D-teknologian hyödyntäminen

Hyvinkään kaupunki on ottanut oman soveltavan näkökulman 3D-kaupunkikehitykseen. Emme keskity pelkästään siihen, miten 3D-malleja tuotetaan, vaan erityisesti siihen, miten sovellamme 3D-teknologiaa kaupungin kehittämisessä. 

Lähtökohtamme on, että uusien 3D-sovellusten tulee olla selainpohjaisia, jotta tietoa voidaan julkaista ja jakaa tehokkaasti yli organisaatiorajojen ja jotta myös kaupunkilaiset pääsevät seuraamaan kaupungin kehittymistä ja osallistumaan toimintaan.

Hyvinkään kaupunki on kärkijoukon toimijoita selainpohjaisten ja vuorovaikutteisten 3D-palvelujen soveltamisessa ja alan toimintamallien kehittämisessä. Olemme toteuttaneet jo useampia 3D-teknologiaan perustuvia innovatiivisia kehityshankkeita mm. valtion avustamina KIRADIGI-kokeiluhankkeina. Hankkeissa on kehitetty sekä 3D-kaupunkimallien että rakennusten tietomallien (BIM) soveltamista rakennetun ympäristön toimintaan.

  

                    Kuva Willan kauppakeskuksesta

Kuva. Rakennetun ympäristön toimintaprosessit hyödyntävät tulevaisuudessa yhä vahvemmin 3D-teknologiaa.

 

Hyvinkäällä tuotetaan visuaalisesti laadukasta kaupunkimallia  - täysin automaattisesti

Hyvinkään kaupunkimalli on visuaalisesti erittäin laadukas, ikään kuin todellinen kaupunki pienoiskoossa. Idea täysin realistisen näköisestä kaupunkimallista syntyi vuonna 2017 kun uudet tarkat viistoilmakuvat valmistuivat. Hyvinkään kaupungin tietopalvelut tilasi suomalaiselta Terrasolid Oy:ltä pilottityön, jossa kaupunkimallin maastopinnan muodot yhdistettiin kohtisuoriin, tarkkoihin ilmakuviin ja samalla 3D-rakennuksiin liitettiin julkisivutekstuurit juuri valmistuneilta, tarkoilta viistoilmakuvilta. Prosessi tehtiin täysin automaattisesti!

 

Hyvinkään kaupunkimalli on kaikkien ulottuvilla

Jotta kaupunkimalli voi olla kaikkien hyödynnettävissä, tulee sen olla selainpohjainen. Hyvinkään pilottihankkeena syntynyt, visuaalisesti laadukas kaupunkimalli ajettiin vuoden 2017 lopussa Sova3D:n selainpohjaiseen kaupunkimallialustaan. Tämä laajentaa kaupunkimallin käyttömahdollisuuksia huomattavasti. Hyvinkään kaupunkimallia hyödynnetäänkin jo nyt hyvin moninaisissa tehtävissä, kuten kaupungin nykytilanteen ja suunnitelmien arvioinnissa, kaupunkikuvallisessa arvioinnissa, kaavoituksen visualisointivälineenä, rakennusvalvonnan työkaluna, liikkumisen ja palvelujen suunnittelussa, ympäristön tilanteen seurannassa.

 

Kaupunkimalli ja BIM-mallit rakennusvalvonnassa

Hyvinkään visuaalisesti laadukas kaupunkimalli on integroitu valtakunnalliseen Lupapiste.fi-palveluun. Lupapisteeseen tuotuja, uusien rakennusten BIM-malleja voidaan tarkastella kaupunkiympäristössä kolmiulotteisesti.

Hyvinkään kaupungin rakennusvalvontayksikkö toteutti vuonna 2018 yhdessä Vantaan ja Järvenpään kaupunkien kanssa Kiradigi-hankkeen, jossa kehitettiin kaupunkimalliin yhdistetyn BIM-mallin hyödyntämistä rakennusvalvontaprosessin eri vaiheissa. BIM-malleja voidaan rakennusvalvonnassa hyödyntää mm. mitoituksen, esteettömyyden, tilojen toiminnallisuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden tarkasteluun.

Tutustu kehityshankkeen loppuraporttiin: http://www.kiradigi.fi/media/hankemateriaali/loppuraportit/kira-digi_raportti_28.3.2019.pdf

Katso video Hangonsillan alueelta: https://www.youtube.com/watch?v=5CvkFsxX1Js&feature=youtu.be

 

Osallistava 3D-kaupunkimalli keskustan yhteiskehittämiseen 

Vuoden 2018 aikana Hyvinkään kaupungin tietopalvelut ja elinvoimapalvelut toteuttivat yhdessä Sova3D Oy:n ja TerraSolid Oy:n kanssa Kiradigi-hankkeen, jossa kehitettiin uusi visuaalinen ja vuorovaikutteinen toimintatapa ja työkalu keskustan yhteiskehittämiseen. Hankkeeseen osallistui myös kolme Hyvinkäällä toimivaa kiinteistöalan yritystä. 

Sekä kaupungin organisaatio, yksityiset yritykset että kaupunkilaiset voivat julkaista omia suunnitelmiaan ja ideoitaan samassa 3D-kaupunkimallissa. Kaikkia julkaistuja suunnitelmia voi kommentoida suoraan 3D-malliin ja laajempaa keskustelua uusista suunnitelmista voidaan käydä kaupunkimalliin liitetyn Facebook-kanavan kautta.

Tutustu Hyvinkään 3D-palveluun (Chrome-selaimen käyttöä suositellaan) osoitteessa: https://hyvinkaa3d.appspot.com/Map.html

sekä osallistu keskusteluun:https://www.facebook.com/HyvinkaanKeskustanKehittaminen

Tutustu kehityshankkeen loppuraporttiin: http://www.kiradigi.fi/media/hankemateriaali/loppuraportit/loppuraportti_hyvinkaa_3d.pdf

 

                                         

 

 

 

  

Päivitetty 4.12.2023