Rakennetun ympäristön IT-kehitys

Hyvinkään rakennettua ympäristöä kehitetään ja ylläpidetään jatkuvina tuotantoprosesseina kaupungin eri yksiköiden sekä yksityisten urakoitsijoiden toimesta. Palveluprosesseja ohjataan erilaisin IT-ohjelmin, joissa kulkee suuri määrä palvelujen tuottamiseen liittyviä tietoja. Kehitämme toimintaprosessejamme, työvälineitämme ja tietoaineistojamme jatkuvasti. Oman näkökulmansa kehittämiselle tuo se, että rakennetun ympäristön tuotantoprosessit ovat siirtymässä tietomallipohjaisiksi (3D). 

Suuri osa kehityshankkeistamme toteutetaan ensivaiheessa kokeellisina pilotteina, joissa uutta teknologiaa ja/tai toimintamallia kokeillaan käytännössä ensin pienempänä kokeiluhankkeena. Jos teknologia ja toimintamalli todetaan kokeilun aikana toimivaksi, sen käyttöä laajennetaan. Olemme saaneet useille kokeiluhankkeillemme myös valtionrahoitusta valtion digitalisaation kärkihankkeen eri ohjelmilta.

Alla on esitelty joitakin ajankohtaisia rakennetun ympäristön IT-kehitys- ja kokeiluhankkeitamme:

 

 Kuva, kaavio kokonaisarkkitehtuuritarkastelusta  Kuva, yksityiskohta rakennuksesta  Kuva 3D-havainnekuva Hangonsillasta
 Kuva oranssista kaivinkoneesta  Kuvakollaasi arkkitehtuurikilpailun töistä Kuva pääkadun liikerakennuksista
 Kuvassa käsi tietokonehiiren päällä  Kuva, lähikuva matkapuhelinta pitelevistä käsistä  Kuva Lupapisteen tunnistautuminen Suomi.fi-palveluun
     

Rakennetun ympäristön kokonaisarkkitehtuuritarkastelu

Hyvinkään kaupungin Tietopalvelut-yksikkö pyrkii edistämään rakennetun ympäristön palvelutuotannon kehittymistä luomalla edellytyksiä sille, että tietojärjestelmissä ja prosesseissa kulkeva tieto tukee kokonaistoimintaa, eri yksiköiden toimintaprosessit linkittyvät oikeissa kohdissa toisiinsa ja tieto kulkee jatkuvana virtana läpi koko tuotantoketjun. Ensimmäinen vaihe tämän päämäärän toteutuksessa on vuoden 2017 aikana laadittava rakennetun ympäristön kokonaisarkkitehtuuritarkastelu, jonka tavoitteena on kartoittaa toiminnan, tietojärjestelmien ja tietoaineistojen muodostaman kokonaisuuden nykytilanne ja mahdolliset kipupisteet sekä laatia suunnitelma kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseksi. Tavoitteena on kehittää erityisesti yksikkörajojen ylittävien prosessien jatkuvuutta, järjestelmien yhteen toimivuutta ja tietovirtojen sujuvuutta sekä välttää päällekkäisyyksiä - ja tätä kautta tuoda tehokkuutta kokonaistoimintaan.

Selvityksen tavoitteena on lisäksi tutkia, voidaanko kohtuullisen pienin muutoksin saada merkittävää parannusta toimintaan ilman että koko järjestelmäinfrastruktuuria uusitaan. Lähtökohtana selvityksessä on kaupungin tuottamat palvelut ja niiden tuottaminen ajanmukaisia ohjelmistoja ja luotettavia ja ajantasaisia tietoaineistoja hyödyntäen sekä resurssien kohdentaminen kehittyvän tilanteen mukaan.

Kokonaisarkkitehtuuritarkastelu toteutetaan Tietopalvelut-yksikön ja Spatineo Oy:n välisenä ’vuoropuheluna’, jossa nykytilannetta ja eri ratkaisuvaihtoehtoja pohditaan ja puntaroidaan yhdessä. Konsulttina Spatineo Oy:stä toimii tekniikan tohtori Jaana Mäkelä. Myös kaikki Hyvinkään rakennetun ympäristön substanssiyksiköt osallistuvat selvitykseen.

   Kuva, kaavio kokonaisarkkitehtuuritarkastelusta                                  

Kuva. Kaupunkikehityshankkeen prosessi karkeasti kuvattuna. Tapauksesta riippuen työvaiheiden järjestys voi vaihdella.

Lisätietoja: paivi.tiihonen@hyvinkaa.fi

Takaisin ylös

 

Siirtyminen tietomallipohjaisiin toimintatapoihin

Hyvinkään kaupunki on vuonna 2014 ottanut oman soveltavan näkökulman tietomallipohjaiseen 3D-kaupunkikehitykseen. Emme keskity pelkästään siihen, miten 3D-tietoja tuotetaan, vaan erityisesti siihen, miten sovellamme 3D-teknologiaa kaupunkikehityshankkeissamme sekä miten hyödynnämme 3D-tietoja palvelutuotannossamme. Tarkoituksena on lähivuosina siirtyä 3D:nä toteutettaviin toimintaprosesseihin siltä osin kuin 3D-teknologia tuo lisäarvoa toimintaan.

3D-teknologiaa pilotoidaan nopein kokeiluin tuotantoprosessien eri vaiheissa. Testaamalla 3D-teknologiaa käytännössä kehitämme omia ja samalla koko alan toimintamalleja ilman suurta taloudellista riskiä.

Lähtökohtamme 3D-hankkeissamme on alusta asti ollut myös se, että uusien 3D-sovellusten tulee olla selainpohjaisia, jotta tietoa voidaan julkaista ja jakaa tehokkaasti yli organisaatiorajojen. Internetin kautta julkaistavien 3D-mallien kautta myös kaupunkilaiset pääsevät entistä helpommin seuraamaan kaupungin kehittymistä ja osallistumaan toimintaan.

Viimeisen parin vuoden aikana Hyvinkää on yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa kehittänyt aivan uusia 3D-pohjaisia toimintamalleja. Hyvinkään kaupunki on kärkijoukon toimijoita selainpohjaisten 3D-palvelujen soveltamisessa ja alan toimintamallien kehittämisessä.

                    Kuva Willan kauppakeskuksesta

Kuva. Rakennetun ympäristön toimintaprosessit hyödyntävät tulevaisuudessa yhä vahvemmin 3D-teknologiaa.

Lisätietoja: paivi.tiihonen@hyvinkaa.fi

Takaisin ylös

 

Hangonsillan 3D-kaupunkikehitys

Hyvinkään keskusta laajenee lähivuosina Hangonsillan alueelle. Aivan keskustan palveluiden tuntumassa sijaitsevalle entiselle ratapihalle nousee uusi asuinpainotteinen alue, joka tarjoaa valmistuessaan uuden kodin 2000 asukkaalle.

Hangonsillan alueen rakentumisen kehittymistä julkaistaan selainpohjaisen 3D-palvelun avulla. Alueella toimivat rakennusyritykset tuottavat rakennusten suunnitelmat 3D-malleina, jotka tuodaan 3D-kaupunkimalliin selainpohjaiseen tiedonhallintajärjestelmään kehitettyjen ohjelmallisten toimintojen avulla. 3D-kaupunkiin tuodaan rajapintojen kautta myös muita kaupunkikehityshankkeeseen liittyviä tietoja, kuten vesijohtoverkot, pohjavesitiedot, kaukolämpöverkot jne.

Hyvinkään Hangonsiltaan suunnitellut rakennukset tuotiin 3D-kaupunkimalliin ensimmäisessä vaiheessa ilman julkisivuja nk. massamalleina. Kun kaikki aloituskorttelien 70 ja 71 rakennukset oli tuotu 3D-mallin, voitiin kortteleita tarkastella eri suunnista kokonaisuutena ja suhteessa ympäristöönsä. Kokonaistarkastelun perusteella rakennuksiin tehtiin vielä joitakin rakenteellisia muutoksia. Hangonsillan rakennusten 3D-mallit tuodaan uudelleen kaupunkimalliin siinä vaiheessa kun rakennusten 3D-mallit valmistuvat lopullisin julkisivuin.  Rakennusten 3D-mallit integroituvat myös Lupapiste.fi-palveluun, jossa ne ovat tulevaisuudessa osa luvankäsittelyprosessia.

 

                       Kuva 3D kaupunkisuunnittelu

Kuva. Hyvinkään Hangonsilta on tietojemme mukaan maailman ensimmäinen kaupunkikehityshanke, jossa useiden yksityisten rakennusyritysten tuottamat rakennusten BIM-mallit tuodaan ohjelmallisin toiminnoin selainpohjaiseen 3D-tiedonhallintajärjestelmään.

Lisätietoja:

Hangonsillan hanke: jouni.mattsson@hyvinkaa.fi

3D-kaupunkimalli: paivi.tiihonen@hyvinkaa.fi

Takaisin ylös

 

Hangonsillan infrarakentamisen seuranta

Hangonsillan alueen infrarakentaminen aloitettiin keväällä 2017 mittavilla maanrakennustöillä. Syksyyn 2017 mennessä alueella tehdään arviolta 130 000 kuution maamassojen vaihto maapohjan parantamiseksi.  

Hyvinkään kaupunki pilotoi Hangonsillan infrarakentamisen seurannassa Infrakit-pilvipalvelua. Palvelulla seurataan infrarakennustöiden toteutumista reaaliaikaisesti sekä kerätään samalla maan alle jäävien rakenteiden tietoja valokuvineen. Palveluun on viety lähtötiedoiksi alueen pohjakartta, johtotiedot, massanvaihdon alaraja sekä alueen infrasuunnitelma 3D-mallina. Urakoitsijana toimivan Konevuori Oy:n kaivinkoneiden ohjausjärjestelmään on asennettu anturit, jotka keräävät tietoa tosiaikaisesti. Satelliittipaikannuksen avulla koneiden kuljettajat tietävät koko ajan sijaintinsa suhteessa infrasuunnitelmaan ja myös mistä tahansa muualta, esimerkiksi toimistosta käsin, voidaan seurata koneiden töiden edistymistä. Pilvipalvelun kautta kaikki infrahankkeen tiedot ovat koko ajan tosiaikaisina kaikkien osapuolten hyödynnettävissä ja myöhemmin nyt kerättäviä tietoja käytetään myös alueen kunnossapidossa. Tarvittaessa toimistossa työskentelevät voivat myös kommunikoida koneiden kuljettajien kanssa pilvipalvelun välityksellä.

 

         Kuva, kaavio infrarakentamisen seurannasta

 

Kuva. Infrarakentamisen prosessi Infrakit-pilvipalvelulla.  

Lisätietoja:

Hangonsillan hanke: jouni.mattsson@hyvinkaa.fi

Infrakit-pilotti: mika.martikainen@hyvinkaa.fi

Takaisin ylös

      

Sveitsin asuinalueen 3D-arkkitehtikilpailu

Hyvinkään kaupungin kaavoitusyksikkö käynnisti vuoden 2016 lopulla Sveitsin alueen asuinrakentamisen ideakilpailun. Kaikilta kilpailuun osallistuvilta arkkitehtitoimistoilta edellytettiin alusta saakka valmiutta toteuttaa kilpailutyönsä 3D-tietomalleina. Myös kilpailun tuomarointiosuus toteutettiin selainpohjaisen 3D-palvelun avulla. Idea tästä syntyi Hyvinkään kaupungin kaavoituksen, tietopalveluiden ja Sova 3D Oy:n yhteistyön tuloksena, kun pohdittiin, miten selainpohjaisella tiedonhallinnalla voidaan varmistaa, että kilpailutyöt säilyvät anonyymeinä. Syntyi kokonaan uusi toimintaprosessi, jota kokeilimme käytännössä. Kokeiluhankkeen aikana pohdimme myös, mitä lisäarvoa nimenomaan internetissä julkaistava 3D-malli tuo arkkitehtikilpailulle niin kilpailijoiden, tuomariston kuin kansalaistenkin näkökulmasta.

Digitaalinen kokeiluhanke sai rahoitusta hallituksen digitalisaation kärkihanketta toteuttavalta Kiradigi-hankkeelta. Voit tutustua Hyvinkään 3D-arkkitehtikilpailua koskevaan KIRAdigi-kokeiluhankkeeseen täältä.

 

 

Video. Kooste 3D-arkkitehtikilpailun töistä.  

 

                    

Lisätietoja:

Sveitsin asuinalueen arkkitehtikilpailu: anitta.ojanen@hyvinkaa.fi

KIRAdigi-hanke: paivi.tiihonen@hyvinkaa.fi

Takaisin ylös

 

Katuluvat yhdelle luukulle

Hyvinkään kaupungin käytössä on valtakunnallinen Lupapiste.fi-palvelu sekä rakennus- että yleisten alueiden kaivulupien hakuun. Laajennamme tämän vuoden aikana Lupapiste.fi-palvelun käyttöä kaikkiin yleisten alueiden lupien hakuun ja otamme samalla käyttöön yleisten alueiden lupien digitaalisen arkiston. Toimimme syksyllä 2016 yhtenä pilottikuntana yleisten alueiden arkiston kehitysprojektissa. Lupapiste.fi-palvelun tuottaa Evolta Oy.

 

           Kuva lupapisteen nettisivuista

Kuva. Kaikki yleisten alueiden luvat ohjataan samaan digitaaliseen palveluun.

Lisätietoja: satu.sihvonen@hyvinkaa.fi

Takaisin ylös

 

Osoiterekisterin käyttöönotto

Hyvinkää on vuosien 2016-17 aikana ottanut käyttöön CGI:n FactaKuntarekisteriin kuuluvan osoiterekisterin. Osoitteita on ylläpidetty aikaisemminkin, mutta eri kohteiden osoitteita on jouduttu koostamaan useista eri paikoista. Osoiterekisterin käyttöönoton myötä kaikki osoitteet tallentuvat jatkossa yhteen paikkaan ja yhdistyvät samalla Facta-kuntarekisterin muihin rekistereihin (esim. kiinteistöt ja rakennukset). Kaikki uudet osoitteet luodaan jatkossa osoiterekisterissä.

Osoitetiedot viedään jatkuvana virtana Hyvinkään omiin digitaalisiin tietopalveluihin ja sieltä edelleen valtakunnallisiin  palveluihin. Osoitteet kulkevat rajapintojen kautta esimerkiksi Hätäkeskuksen 112-palveluun.    

Lisätietoja:

Osoiterekisteri: jari.nukala@hyvinkaa.fi

Osoiterekisteriin liittyvät rajapinnat: anne.isotalo@hyvinkaa.fi

Takaisin ylös

 

Tiedot jakoon ja hyötykäyttöön!

 Hyvinkään kaupungin tietoja tuotetaan useilla eri tietojärjestelmillä useiden yksiköiden toimesta. Tietoaineistot ajetaan automaattisesti keskitettyyn tietovarantoon ja julkaistaan edelleen digitaalisissa tietopalveluissa. Rajapintapalvelun kautta tiedot kulkevat edelleen kaikkiin niihin järjestelmiin, joissa tietoa tarvitaan sekä integroituvat ajantasaisina myös valtakuunallisiin digitaalisiin palveluihin.

Esimerkiksi valtakunnalliseen Lupapiste.fi-palveluun viedään Hyvinkään eri järjestelmistä jatkuvana virtana 24 tietoaineistoa. Tietojen avulla sekä luvanhakija että viranomainen voivat samantien nähdä, kohdistuuko luvanhaku kiinteistölle, joka sijaitsee esimerkiksi pohjavesialueella tai kunnallisteknisen alueen ulkopuolella. Nämä tiedot vaikuttavat oleellisesti luvanhaku- ja rakentamisprosessiin. 

 

 Kaavio tietojen kulusta

 

Kuva. Hyvinkään 'julkaisuputki'. Kaupungin useissa eri tietojärjestelmissä syntyvät tiedot ajetaan automaattisesti keskitettyyn tietovarantoon, josta tiedot viedään edelleen digitaalisiin tietopalveluihin. Rajapintapalvelun kautta tiedot kulkevat edelleen jatkuvana virtana eri järjestelmiin ja valtakunnallisiin sähköisiin palveluihin.

Lisätietoja: anne.isotalo@hyvinkaa.fi

Takaisin ylös

 

Lupapiste.fi:n tunnistautuminen Suomi.fi-palveluun

Sähköisten asiointipalvelujen tunnistautuminen on muuttumassa valtakunnallisesti. Vetuma-tunnistautuminen poistuu kokonaan ja tilalle otetaan käyttöön uusi Suomi.fi-tunnistautuminen vuoden 2017 loppuun mennessä. Uusi tunnistautuminen mahdollistaa sen, että kansalaiset voivat tulevaisuudessa nähdä kaikki Suomi.fi-palveluun liitetyt sähköiset asiointipalvelut yhdellä kirjautumisella.

Hyvinkään kaupunki on vuoden 2017 ajan toiminut pilottikuntana Evolta Oy:n toteuttamassa kehitysprojektissa, jossa valtakunnallinen Lupapiste.fi-palvelu siirtyi Suomi.fi-tunnistautumisen piiriin. Siirtyminen uuteen tunnistautumismenettelyyn toteutui elokuussa 2017 - ja se toteutettiin yhdellä kertaa kaikkien Lupapiste.fi-palvelua käyttävien kuntien osalta (noin 170 kuntaa). Kehityshankkeeseen saatiin Valtiovarainministeriön myöntämää Kansallisen palveluarkkitehtuurin (KAPA) rahoitusta.

Lisätietoja: paivi.tiihonen@hyvinkaa.fi

                                          Kuva KaPAn logo

Takaisin ylös

 

 

 

  

Päivitetty 6.11.2018 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ