Ajankohtaista

Elintarvikevalvonnan projektit 2022

Hyvinkään ympäristöterveydenhuollon omassa valvontahankkeessa selvitettiin kannu- ja säiliövesien hygieenistä laatua Hyvinkään tarjoilupaikoissa. Projektin yhteenveto on luettavissa tästä.

Vuonna 2022 osallistuttiin myös pääkaupunkiseudun elintarvikevalvonnan yhteistyöprojektiin, jossa selvitettiin pikaruokaravintoloiden puhtautta ja elintarvikkeiden hygieenistä laatua. Hanketta ohjaava Helsingin elintarviketurvallisuusyksikkö laatii koko projektin yhteenvedon syksyllä 2023. Hyvinkään osalta yhteenveto tuloksista on luettavissa tästä.


Kotitalouksien varautuminen häiriötilanteisiin

mm. sähkökatkokset, veden jakeluhäiriöt ja sisälle suojautuminen.

Käy tutustumassa 72 tunnin varautumiskonseptiin.


Ukrainan sotaa pakenevien ihmisten lemmikkieläimet

Hyvinkään kaupunki noudattaa Ruokaviraston ohjeistusta liittyen eläinten tuomiseen Ukrainasta. Poikkeusolosuhteista johtuen pakolaisten mukana Suomeen tulevat lemmikit pääsevät maahan, vaikka tuontivaatimukset eivät täyttyisikään. Force majeure-poikkeus koskee ukrainalaisten pakolaisten mukana tulevia omia lemmikkejä sekä myös Venäjältä kiireellisesti poistuvien EU-kansalaisten ja muiden ulkomaalaisten lemmikkejä, jotka matkustavat omistajansa kanssa. Poikkeus koskee vain sotaa pakenevien omia lemmikkejä. Muita eläimiä koskee samat tuontivaatimukset kuin ennenkin.

Suomeen saapuessa lemmikin omistajien tulee ilmoittautua Tullissa heti Suomen rajalla. Jos lemmikiltä puuttuu ekinokokkoosilääkitys, lääkitään eläin heti maahantulon yhteydessä tulliviranomaisen valvonnassa. Lääkityksen jälkeen lemmikin ulosteet kerätään vuorokauden ajan ja hävitetään sekajätteenä. Tulli myös määrää eläimen 30 vrk kotieristykseen. 

Mikäli lemmikiltä puuttuu mikrosiru ja/tai rabiesrokotus, tulee eläimen omistajan toimittaa eläin eläinlääkärille kolmen vuorokauden kuluessa asian korjaamiseksi. Toimenpiteen yhteydessä otetaan myös verinäyte rabiesvasta-ainetutkimusta varten. Hyvinkäällä vaadittavat sirutukset, rokotukset ja näytteenotot hoitaa kaupungineläinlääkäri Pialiisa Toropainen (puh. 0400 483 994). 

Lisätietoja sekä ukrainankieliset ohjeet Ruokaviraston sivuilla.


Terveysvalvonnan perusmaksu

Terveydensuojelulain (TsL 763/1994) maksullisuutta ollaan laajentamassa vuosittaisella valvonnan perusmaksulla, jota aletaan periä vuoden 2022 alusta lähtien.


Elintarvikevalvonnan perusmaksu

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa otetaan vuoden 2022 alusta käyttöön veroluonteinen perusmaksu.


Juoksuta vettä ennen käyttöä 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys (VVY) muistuttavat veden juoksuttamisen tärkeydestä, kun kiinteistö on ollut pitkään käyttämättä. Rakennuksen vesijohtoihin seisomaan jääneen veden laatu heikkenee ja se saattaa haista tai maistua ummehtuneelta. Kun käyttämättä tai vähällä käytöllä olleita rakennuksia tai tiloja otetaan käyttöön, kiinteistön veden laadun turvaamiseksi on tehtävä seuraavat VVY:n ohjeistamat toimenpiteet:

 • Jos kiinteistöllä on oma vesisäiliö, tyhjennä se ja täytä uudelleen. Lämminvesivaraajan vesi pitää kuumentaa vähintään 60 asteeseen ennen seuraavia vaiheita.   
 • Juoksuta sekä kylmää että lämmintä vettä hyvällä virtaamalla kaikista vesipisteistä niin kauan, että veden lämpötila tasaantuu, kuitenkin vähintään 2 minuutin ajan.
  • Aloita juoksutus hanasta, joka on lähimpänä kiinteistön liittymispistettä vesilaitoksen vesijohtoverkostoon ja etene järjestelmällisesti kauimmaiseen vesipisteeseen.
  • Legionellavaaran minimoimiseksi juoksutuksessa pitää välttää aerosolien muodostumista esimerkiksi poistamalla suihkuista suihkupäät. Huuhtele suihkupää kuitenkin huolellisesti ennen käyttöönottoa.
  • Kylmävesijärjestelmässä lämpötilan tasaantumisen ja viilenemisen tuntee sormella.
  • Lämpimän veden lämpötilan pitää saavuttaa vähintään 50 asteen lämpötila, mieluiten yli 55 astetta kaikissa vesipisteissä legionellavaaran minimoimiseksi.
  • Mikäli kiinteistön vesijärjestelmässä on vanhoja osia, seisonut vesi saattaa olla myös erimerkiksi rautasakan värjäämää. Tällöin juoksutusta pitää jatkaa vähintään niin kauan, että vesi kirkastuu.
 • Jos kiinteistön sulkuventtiili on ollut kiinni ja paineet poissa kiinteistön vesijohtoverkostosta, on syytä tarkistaa sulkuventtiilin avaamisen yhteydessä silmämääräisesti, että mikään liitos ei ole paineettomana aikana löystynyt ja alkanut vuotaa. Kutsu tarvittaessa asiantunteva putkimies korjaamaan vuotavat liitokset.
 • Jos kiinteistöllä on omia suodattimia tai muita vedenkäsittelylaitteita, varmista niiden toiminta käyttökatkon jälkeen laitteen valmistajan ohjeiden mukaan.   

Isoissa kiinteistöissä (esim. hotellit), joissa on laajat ja erilaisia laitteita sisältävät vesijärjestelmät, tarvitaan käyttökatkon jälkeen edellä kuvattua juoksutusta perusteellisempia toimenpiteitä vesijärjestelmän turvallisuuden varmistamiseksi, erityisesti legionellabakteerien lisääntymisen aiheuttaman vaaran vuoksi. THL on laatinut asiasta tarkemmat ohjeet.

Lisätietoja kiinteistöjen vesijärjestelmien riskienhallinnasta ja myös käyttämättä olleiden vesijärjestelmien käyttöönotosta löytyy seuraavasta Kiinteistöjen vesijärjestelmien riskienhallinta -hankkeen loppuraportista.


Avustusta sisäilmaongelmaisen asunnon kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun

Sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksista ja perusparannusten suunnittelusta syntyviin kustannuksiin on ollut mahdollista hakea avustusta vuoden 2020 alusta lähtien. Avustuksella kannustetaan ja tuetaan rakennusten omistajia korjaamisessa ja suunnitelmallisessa kiinteistönpidossa ja näin parannetaan sisäilmaongelmaisissa rakennuksissa asuvien asemaa. Avustusta voivat hakea pientalojen omistajat sekä rakennuksen omistavat yhteisöt, kuten asunto-osakeyhtiöt. Avustuksen myöntää Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA.

Ehtona avustukselle on, että kuntotutkimusta ja perusparannuksen suunnittelua ei ole aloitettu ennen ARA:n tekemää avustuspäätöstä. Lisäksi kuntotutkimuksen tekijän tulee täyttää annetut pätevyysvaatimukset.

Lisätietoja avustukseen ja sen ehtoihin liittyen löytyy ARA:n verkkosivuilta.


Hanaveden oikeat lämpötilat

Jos hanasta tuleva kuumin vesi tuntuu iholla haalealle tai kylmin vesi lämpimälle, veden lämpötila on syytä mitata. Hanasta saatavan lämpimän vesijohtoveden lämpötilan tulee olla vähintään + 50 °C. Tapaturmien estämiseksi ja materiaalien kestämisen vuoksi kuitenkin enintään + 65 °C. Kylmä vesijohto puolestaan on suunniteltava ja asennettava siten, että hanasta saatavan veden lämpötila on korkeintaan + 20 °C.

Veden lämpötilavaatimukset on asetettu Legionella-bakteerin kasvun ehkäisemiseksi. Olosuhteet lämpötila-alueella 20 °C – 50 °C ovat Legionella-bakteerin kasvulle otolliset. Legionellat ovat bakteereja, joita esiintyy pieniä määriä luonnon vesissä ja maaperässä. Legionella-bakteerit voivat lisääntyä vesijärjestelmissä ja kulkeutua aerosolien mukana hengitysilmaan aiheuttaen ihmiselle infektiotaudin, jota kutsutaan legionelloosiksi. Taudin oirekuva voi vaihdella oireettomasta infektiosta vaikeaan keuhkokuumeeseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015)

Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista (1047/2017) 


Terveydensuojelulain mukainen omavalvontasuunnitelma

Terveydensuojelulain (763/1994) muutoksessa (942/2016) on lisätty toiminnanharjoittajalle velvoite omavalvonnasta. Ohessa on esimerkki omavalvontasuunnitelman rungosta, jota voi hyödyntää omaan toimintaan soveltuvin osin.

Omavalvonnan toteutumista tullaan arvioimaan terveydellisten olosuhteiden tarkastusten yhteydessä. Terveystarkastaja antaa tarvittaessa myös neuvoja ja ohjausta omavalvontasuunnitelman laatimisessa.

Esimerkki omavalvontasuunnitelmasta


Tupakointikiellot asuntoyhteisössä

Uusi tupakkalaki antaa asuntoyhteisöille (asunto-osakeyhtiöille) mahdollisuuden hakea kunnalta tupakointikieltoa asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin (esim. terassit) ja huoneistojen sisätiloihin. Valtioneuvosto antaa asetuksella tarkempia säännöksiä esimerkiksi siitä, mitä tupakointikieltohakemuksessa tulee huomioida.

Ohjeita tupakointikieltohakemuksen tekemiseen löytyy täältä.


Päivitetty 30.10.2023