Hyvinkään kaupungin sisäinen ilmoituskanavaJätä ilmoitus tästä
(lue ensin ohjeet alta)

Hyvinkään kaupungin sisäisessä ilmoituskanavassa voit ilmoittaa Hyvinkään kaupungin toimintaan liittyvästä väärinkäytösepäilystä, josta olet saanut tiedon työsi yhteydessä. Ilmoittamisessa on otettava huomioon jäljempänä kerrotut rajoitukset ja menettelyt.

Ilmoituskanavan avulla voit ilmoittaa väärinkäytöksistä turvallisesti ja siten, että henkilöllisyytesi on suojattu. Voit tehdä ilmoituksen omalla nimelläsi tai nimettömänä. Ilmoitusmenettely on salattu. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Tieto ilmoittajan henkilöllisyydestä on salassa pidettävä tieto myös ilmoituksen jatkokäsittelyssä.

Täältä löydät Hyvinkään kaupungin sisäisen ilmoituskanavan tietosuojaselosteen.

Hyvinkään kaupungin sisäinen ilmoituskanava perustuu ilmoittajansuojelulakiin (1171/2022) ja vastaavaan EU:n direktiiviin (2019/1937).

Lain suppeasta soveltamisalasta johtuen mm. seuraaviin lainsäädännön aloihin liittyviä ilmoituksia ei oteta käsittelyyn:

 • työ- ja virkasuhdeasiat
 • sivistystoimi (mm. opetus, varhaiskasvatus, liikunta, hyvinvointi ja kulttuuri)
 • maankäyttö (mm. kaavoitus, rakennusvalvonta)
 • hallinto
 • elinkeinopalvelut

Ilmoituskanava on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat saaneet työnsä yhteydessä tietoa Hyvinkään kaupungin toiminnassa mahdollisesti tapahtuneesta ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan kuuluvasta väärinkäytöksestä. Tähän henkilöryhmään kuuluu mm.:

 • nykyiset ja entiset työntekijät ja viranhaltijat
 • työnhakijat
 • vuokratyöntekijät
 • vapaaehtoistyöntekijät
 • harjoittelijat
 • kaupungin palveluntuottajan tai muun sopimuskumppanin edustaja

Ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu Hyvinkään kaupungin asukkaille tai palveluiden käyttäjille. Kaupungin asukkailla ja palveluiden käyttäjillä on edelleen mahdollisuus kääntyä muiden tahojen puoleen mahdollisten väärinkäytösten ilmoittamisessa. Tällaisia tahoja ovat mm. kaupungin eri toimialoja valvovat viranomaiset, kuten esim. aluehallintovirasto, eduskunnan oikeusasiamies, oikeuskansleri.

Sisäinen ilmoituskanava antaa kaupungille mahdollisuuden puuttua epäkohtiin ja kehittää toimintaansa.

Muut palautteet

Huomaathan, että tavanomaiset asiakaspalautteet eivät kuulu ilmoituskanavaan, vaan ne annetaan normaalisti palautekanavan kautta: https://www.ehyvinkaa.fi/palaute/

  

Ilmoittajansuojelu kieltää vastatoimet ilmoittajaa kohtaan. Työnantaja ei voi esimerkiksi heikentää ilmoittajan palvelussuhteen ehtoja, päättää ilmoittajan palvelussuhdetta tai lomauttaa ilmoittajaa ilmoituksen johdosta.

Ilmoittajan suojelulle on kolme yleistä edellytystä:

 1. Ilmoittajalla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa.
 2. Ilmoittajalla on peruteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto kuuluu ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan.
 3. Ilmoittaja ilmoittaa työnsä yhteydessä havaitusta väärinkäytöksestä.

Ilmoittaja voi myös tehdä ilmoituksen työtä edeltäneiden neuvottelujen tai jo päättyneen työnsä aikana tapahtuneesta rikkomisesta. Ilmoituksen voi tehdä, vaikka neuvottelut eivät olisi johtaneet työn alkamiseen.

Lisäksi suoja annetaan henkilölle, joka avustaa ilmoittajaa ilmoittamismenettelyssä tai on yhteydessä ilmoittajaan ja on myös vaarassa työnsä tai asemansa vuoksi joutua vastatoimien kohteeksi ilmoituksen johdosta.

Ilmoituksia voidaan tehdä seuraavilla aloilla havaituista väärinkäytöksistä:

 • julkiset hankinnat lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja
 • finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
 • tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus
 • liikenneturvallisuus
 • ympäristönsuojelu
 • säteily- ja ydinturvallisuus
 • elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi
 • kansanterveys
 • kuluttajansuoja
 • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja
 • verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.

  Lisäedellytyksenä on, että edellä mainituilla aloilla havaitut väärinkäytökset:

  • ovat rangaistavia
  • voivat johtaa seuraamusmaksuun tai
  • voivat vakavasti vaarantaa yleisen edun toteutumista.

  Lisäksi ilmoituksia voidaan tehdä

  • Euroopan unionin varainhoitoa tai menojen toteuttamista tai unionin tulojen tai varojen keräämistä koskevien sääntöjen rikkomisesta
  • avustusten tai valtiontukien myöntämistä, käyttämistä tai takaisinperintää koskevien sääntöjen rikkomisesta
  • kilpailusääntöjen rikkomisesta
  • yritysten ja yhteisöjen verosääntöjen rikkomisesta tai järjestelyistä veroetujen saamiseksi
  • kuluttajan suojaamiseksi säädetyn lainsäädännön rikkomisesta.

  Jos sinulla on perusteltu syy uskoa, että havaitsemasi väärinkäytös sisältyy ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan, voit ilmoittaa asiasta Hyvinkään kaupungin sisäisessä ilmoituskanavassa. Ilmoitukset tulee tehdä rehellisesti ja vilpittömässä mielessä.

  Ilmoita Hyvinkään kaupungin sisäiseen ilmoituskanavaan:  xxx

  Ilmoituskanavan teknisenä palveluntarjoajana on Granite Partners Oy. Hyvinkään kaupunki tai Granite Partners Oy ei pysty tunnistamaan ilmoituksen lähdettä, paitsi jos kerrot yhteystietosi. Ilmoituskanava mahdollistaa lisätietojen pyytämisen myös anonyymiltä ilmoittajalta.

  4.1. Käsittelijät

  Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti Hyvinkään kaupungin käsittelymenettelyn mukaisesti tähän tehtävään nimettyjen henkilöiden toimesta (Hyvinkään kaupungin sisäisen tarkastuksen, konserni- ja lakiasioiden toimintojen edustajat). Käsittelyssä voidaan käyttää tarvittaessa myös muita erikseen nimettyjä asiantuntijoita ilmoituksen paikkansapitävyyden varmistamiseksi.

  Vain käsittelijöillä on pääsy ilmoituksiin ilmoituskanavamme kautta. Jokaista käsittelijää sitoo salassapitovelvoite, jolla taataan käsittelyn luottamuksellisuus.

  4.2. Ilmoituksen vastaanottaminen

  Ilmoituksen tekijälle lähetetään ilmoituskanavan kautta vahvistus ilmoituksen vastaanottamisesta seitsemän päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

  Ilmoituksen saatuaan käsittelijät päättävät, otetaanko se jatkokäsittelyyn. 

  Käsittelijät voivat jättää ilmoituksen tutkimatta, jos on ilmeistä, että:

  • ilmoitus ei kuulu ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan
  • ilmoitusta ei ole tehty vilpittömässä mielessä tai se on tehty vain vahingoittamistarkoituksessa
  • saatavilla ei ole riittävästi tietoa, jotta lisätutkimus olisi mahdollinen
  • ilmoituksessa esitetty asia on jo ratkaistu.

  Mahdollisia tunkeilevia, luonteeltaan henkilökohtaisia tietoja sisältäviä ilmoituksia, jotka koskevat muun muassa terveyttä tai poliittisia, seksuaalisia tai uskonnollisia käsityksiä, ei tutkita.

  4.3 Ilmoituksen tutkinta

  Kaikki jatkokäsittelyyn otetut, epäiltyä väärinkäytöstä koskevat ilmoitukset tutkitaan. Käsittelijät määrittelevät asianmukaisen tutkimustavan.

  • Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.
  • Käsittelijät esittävät tarvittaessa jatkokysymyksiä ilmoituskanavan kautta.

  Ilmoittajalle vastataan kolmen kuukauden kuluessa, mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan tai suunnitellaan toteutettavaksi

  Organisaatiossa havaitusta väärinkäytöksestä ilmoitus tehdään ensisijaisesti kyseisen organisaation sisäiseen ilmoituskanavaan. Ilmoitus on mahdollista tehdä tietyissä tapauksissa myös oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan tai suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle.

  Oikeuskanslerinvirasto siirtää keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan tehdyt ilmoitukset toimivaltaiselle viranomaiselle, joka tutkii ilmoituksen ja ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin.

  Lue lisää oikeuskanslerinviraston ulkoisesta ilmoituskanavasta

  Päivitetty 15.9.2023