Haapaperhonen

Ympäristönsuojelumääräykset

Hyvinkään kaupunki on ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaisesti antanut ympäristönsuojelumääräykset, joiden tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Ympäristönsuojelumääräykset eivät koske ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvanvaraista, rekisteröitävää, koeluontoista tai poikkeuksellista tilannetta koskevaa toimintaa taikka ilmoitusvelvollista toimintaa, joiden osalta ympäristön pilaantumisen ehkäisyä ja torjuntaa koskevat määräykset annetaan erikseen lupahakemuksen tai ilmoituksen perusteella tehtävässä päätöksessä.

Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojelumääräykset perusteluineen ja liitekarttoineen.

Ympäristönsuojelumääräyksistä voi hakea erityisestä syystä poikkeamista.

Päivitetty 19.5.2021