Kenttäkadun päiväkodin Laulujoutsenten havainnointikansio

Kenttäkadun päiväkodin yhdessä iltahoitoryhmässä, Laulujoutsenissa, on useamman vuoden ajan etsitty toimivaa tapaa kirjata kasvattajien lapsista tekemiä havaintoja muistiin. Kokeilussa on ollut muun muassa pöydällä koko ajan oleva taulukko, jossa on jokaiselle lapselle oma rivi ja siinä näkyi lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjatut tavoitteet pedagogiselle toiminnalle. Taulukkoa oli tarkoitus vaihtaa kuukausittain, kun kuukauden havainnot on kirjattu ylös. Tämä ei kuitenkaan ollut toimiva menetelmä, sillä erityisesti vaka lastenhoitajat kokivat, etteivät tienneet, mitä taulukkoon tulisi kirjata. Tänä syksynä, ryhmässä useamman vuoden toiminut vaka opettaja, sai uuden idean luettuaan Kasvu kiikarissa – Havainnoinnin käsikirja varhaiskasvattajille -kirjaa (PS-Kustannus, 2016). Kirjan on kirjoittanut ainakin osalle hyvinkääläisistä tuttu Pirjo-Leena Koivunen sekä Taisto Lehtinen.

Jo kirjan alkusivuilla puhutaan eri osa-alueista, joita lapsen kasvussa ja kehittymisessä voidaan havainnoida. Näiden pohjalta vaka opettaja teki ryhmälle havainnointikansion. Kansio on jaettu välilehdillä seitsemään eri osa-alueeseen. Jokaisessa osa-alueessa on taulukko, jossa on ryhmän jokaisen lapsen nimi ja tilaa kirjoittaa kyseisestä lapsesta tehtyjä havainnointeja. Havainnot kirjataan päivämäärän kera, jotta on helpompi seurata, vieläkö samat havainnot pitävät paikkaansa vai onko lapsen kehityksessä menty eteenpäin (tai mahdollisesti taaksepäin), millaisessa ajassa ja millä keinoin.

Havainnointikansion osa-alueet ovat

· tunne-elämän kehitys

· ajattelu, muisti ja oppiminen

· kielellinen kehitys

· oman toiminnan ohjaus

· motorinen kehitys

· sosiaaliset taidot ja vuorovaikutus

· leikki ja leikkitaidot

Laulujoutsenissa on tällä hetkellä 1-5-vuotiaita lapsia, joten havainnot ovat hyvinkin erilaisia eri lasten kohdalla. Toisten lasten kohdalla havainnot ovat hyvin pieniä, mutta tärkeitä, kuten uusien sanojen oppimista, kun taas toisten lasten kohdalla havainnot voivat olla esimerkiksi riidanratkaisutaitojen oppimiseen liittyviä asioita. Havainnon laadulla tai suuruudella ei siis ole merkitystä, tärkeintä on, että havainnoidaan ja kirjataan se ylös.

Havainnointikansio on noussut hyvin tärkeään rooliin Laulujoutsenissa, koska iltahoidon vuoksi lapset ovat hyvin vaihtelevasti paikalla ja myös ryhmän työntekijät ovat vuorojensa vuoksi eri aikoihin töissä. Ryhmän ensimmäinen työntekijä saattaa tulla töihin jo klo 6 ja viimeinen työntekijä olla töissä klo 22 saakka, samoin lapset voivat olla saman aikavälin sisällä hoidossa ja joillakin lapsilla on myös vapaapäiviä. Kohtaamisia ei näin ollen välttämättä joka päivä tule ja sen vuoksi havainnot on tärkeää kirjata ylös, jotta ne ovat kaikkien tiedossa.

Havainnointikansio on työväline, jonka avulla vaka opettaja pystyy suunnittelemaan ja arvioimaan toimintaa sekä tekemään lasten varhaiskasvatussuunnitelmia ja tuomaan havainnointeja esille huoltajien kanssa pitämissään vasukeskusteluissa. Vaka lastenhoitajat ovat lasten kanssa suuremman osan työajastaan kuin vaka opettaja, joten heidän tekemiensä havainnointien kirjaaminen auttaa myös vaka opettajaa työssään. Vaikka havainnointikansio on jaoteltu tarkkoihin osa-alueisiin, voivat havainnot koskettaa useampaa osa-aluetta samaan aikaan. Esimerkiksi tilanteessa, jossa lapsi on leikissä onnistunut vuorottelemaan ja sopimaan asioista, voi olla kyse sekä sosiaalisista taidoista ja vuorovaikutuksesta että leikistä ja leikkitaidoista. Erityisen tärkeää on se, että havainto kirjataan kansioon, ei se, minkä osa-alueen alle havainto kirjataan.

Havainnointikansio otettiin käyttöön syyskuun alusta, kun kaikki lapset sekä työntekijät olivat aloittaneet Laulujoutsenissa. Syyskuun aikana tiimissä puhuttiin paljon havainnointien tärkeydestä ja siitä, mikä havainnointikansion perimmäinen tarkoitus on. Jokainen tiimin työntekijä sitoutui kirjaamaan tekemiään havaintoja. Kun vaka opettaja lokakuussa alkoi pitämään vasukeskusteluja huoltajien kanssa, hän otti keskusteluun valmistautuessaan havainnointikansion ja tarkisti sieltä, mitä havaintoja kyseisestä lapsesta on kahden ensimmäisen kuukauden aikana tehty. Kirjattujen havaintojen avulla oli hyvä tarkistaa, ovatko vaka opettajan näkemykset lapsen taidoista, kiinnostuksen kohteista ja tarpeista yhtäläiset vaka lastenhoitajien kanssa. Jos jotakin ristiriitaa vaka opettajan näkemyksen ja havainnointien välillä ilmeni, niistä keskusteltiin yhdessä vaka lastenhoitajien kanssa ja mietittiin, mikä lapsen sen hetkinen tilanne asian suhteen on. Vasukeskusteluihin valmistautumista vaikeutti kuitenkin se, että osasta lapsista havaintoja oli kirjattu melko niukasti. Ymmärrettävää kuitenkin on, että työväline on tiimille uusi, myös tiimi on uusi ja lähes koko lapsiryhmä oli syksyllä aloittaessaan uusi. Ottaa aikansa, ennen kuin uusi työväline saadaan täysin toimivaan käyttöön. Oma osuutensa on myös sillä, mistä löytää aikaa havainnointien kirjaamiseen. Havainnointikansio on kuitenkin tähänastisista välineistä koettu toimivimmaksi havainnontien kirjaamiseen.

kuva kirjan "Kasvu kiikarissa" etukannesta.

Laulujoutsenten tiimin puolesta Heidi Eloranta

Päivitetty 22.11.2021