Katujen kunnossapito

Hyvinkäällä tie- ja katuverkko muodostuu

 • kaduista
 • yleisistä teistä
 • yksityisteistä.

Kaupungin ylläpitämiä katuja on lähes 250 km. Kevyenliikenteen väylien yhteispituus on noin 200 km. Ylläpidettävä liikennöimisala on kokonaisuudessaan n. 278 ha.

Liikenneväylän ylläpitäjä vastaa siitä, että väylä on liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Sähköiseen palautejärjestelmään voi antaa palautetta katuverkon vaurioista, hoito- ja kunnossapitopalveluista tai liikennöimisalueiden kehittämisideoita.

Talvikunnossapito

Hyvinkään kaupungin hallitseman katuverkon talvikunnossapidosta vastaa oman tuotannon ohella yksityiset urakoitsijat. Talvikunnossapito sisältää

 • aurauksen
 • polanteen poiston
 • lumen poiskuljetuksen
 • hiekoituksen
 • hiekoitushiekan poiston.

Talvikunnossapidossa noudatetaan ennalta määriteltyä kiireellisyysluokitusta. Se perustuu mm. joukkoliikenteen reitteihin ja katujen liikennöintimääriin.

Kunnossapidosta huolimatta kadulle voi joutua sinne kuulumattomia esineitä, esim. oksia, jääkimpaleita tai romua. Hyvinkään kaupunki ei vastaa ilkivallasta, ajoneuvon kuljettajan virheistä tai luonnonilmiöiden aiheuttamista poikkeuksellisista tilanteista, kuten esim. äkillisestä tulvatilanteesta katualueella. Ajoneuvoa tulee kuljettaa siten, että ajoneuvon voi pysäyttää näkemäalueella.

Tienkäyttäjän on viipymättä ilmoitettava kunnalle, poliisille tai hälytyskeskukseen havaitsemistaan liikennettä vaarantavista päällysteen rikkoutumisista, kuopista ja muista vastaavista puutteista katualueella. Hänen on myös ryhdyttävä heti tarvittaviin väliaikaisiin toimiin liikenteen varoittamiseksi.

Lue lisää talvikunnossapidosta Katualueiden talvihoito -sivulta.

Kiinteistölle kuuluvat kadunhoitotyöt

Kadun kunnossapito on pääosin kaupungin vastuulla, mutta liikennealueen hoidosta vastaa osittain myös kiinteistö.

Tontinomistajan tehtävät

Pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää.

 • Huolehtia liukkauden torjumisesta ja liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisesta jalkakäytävältä
 • Tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit
 • Pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä
 • Tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta ja aurausvallin poistamisesta

Korvausten hakeminen

Katujen kunnossapitolain mukaisesti väylän ylläpitäjä on vastuussa kunnossapidon laiminlyönnin aiheuttamista vahingoista. Korvauksesta päätettäessä otetaan huomioon vallinneet olosuhteet ja kärsijän mahdollisuudet välttää vahinko.

Päivitetty 20.11.2023