Inklusiivisen toimintakulttuurin ja yleisen tuen vahvistaminen

Hanke inklusiivisen toimintakulttuurin ja yleisen tuen vahvistamisesta ohjaavien varhaiskasvatuksen opettajien toimesta 
   
Varhaiskasvatuslain muutoksen myötä 1.8.22 alkaen vahvistetaan lapsen oikeutta yksilölliseen kehityksen ja oppimisen tukeen. Ohjaavat varhaiskasvatuksen opettajat edistävät Hyvinkään varhaiskasvatuksessa yleisen tuen toimintatapoja sekä inklusiivista toimintakulttuuria. 

Hankkeen päätavoitteena on, että lapsi saa riittävästi ja oikea-aikaisesti tarvitsemaansa tukea omassa ryhmässään ja lähipäiväkodissaan. Ajatuksena on, että lapsen hyvinvointia ja yksilöllistä oppimista tukevat pedagogiset käytänteet vahvistuvat. Keskiössä on tietämys lapsesta, hänen vahvuuksistaan ja mielenkiinnon kohteistaan. Keskeisenä tavoitteena on vahvistaa henkilöstön osaamista. Kun henkilöstö saa tukea perustoimintaan ja yleisen tuen järjestämiseen, heidän osaamisensa lisääntyy ja työhyvinvointi kasvaa. 
   
Hanke alkoi elokuussa 2022 ja kestää vuoden 2023 loppuun asti.   
Hankkeessa työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajat Senni Arvela ja Mervi Kantola.

Kuvassa 1 on jäsennelty ohjaavan varhaiskasvatuksen opettajan työn sisältöä. Työ pitää sisällään muun muassa lapsen yleisen tuen toteuttamista, vuorovaikutuksen ja osallisuuden sekä peruspedagogiikan edistämistä. Nämä 9 teemaa ovat muovautuneet arjessa työn toteuttamisen kautta. Nämä teemat ovat oleellisuuden löytäminen tiimin toiminnassa, lapsen yleisen tuen toteuttaminen, vuorovaikutus, peruspedagogiikka, lasten vahvuudet, yhteenkuuluvuus ja me-henki, osallisuus, oppimisympäristö ja leikki.

Kuvassa 2 kuvataan ohjaavien opettajien työnkuva, jossa laadukkaaseen varhaiskasvatukseen tähdätään niin inklusiivisen toimintakulttuurin, vuorovaikutuksen kuin erilaisten työtapojenkin kautta. Inklusiivinen toimintakulttuuri pitää sisällään osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Laadukas vuorovaikutus pitää sisällään myönteistä, arvostavaa ja sensitiivistä kohtaamista. Moninaiset työtavat koostuvat keskusteluista, havainnoinnista sekä päiväkotiryhmien arkeen osallistumisesta.

Päivitetty 25.4.2023