Hyvinvointipalveluiden avustukset

Hyvinvointipalveluiden kohde- ja kumppanuusavustushaku vuodelle 2024 avustushaku on päättynyt!

Hakijat

Avustuksia voidaan myöntää määräaikaan mennessä toimitetun hakemuksen perusteella vain yleishyödyllisille, voittoa tavoittelemattomille hyvinkääläisille yhdistyksille ja yhteisöille sekä toispaikkakuntalaisille yhdistyksille ja muille yhteisöille, mikäli avustettava toiminta kohdistuu selkeästi hyvinkääläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Perustellusta syystä hakijana voi toimia myös yksityishenkilö kohdeavustusten osalta.

Avustushakemukset käsitellään Hyvinvointipalveluiden avustussäännön mukaisesti, myönnettävistä avustuksista päättää Hyvinkään kaupungin Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta.

 • Avustusta ei myönnetä samaan toimintaan, johon yhteisö on saanut tai saa avustusta toiselta kaupungin viranomaiselta tai toisesta kaupungin myöntämästä avustuslajista.
 • Avustusta ei myönnetä toimintaan, joka lukeutuu hyvinvointialueelle kuuluviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.
 • Avustusta ei myönnetä yhdistysten tai muiden yhteisöjen palveluihin, jotka voivat olla Hyvinkään kaupungin, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tai muun julkisen hankintayksikön ostopalvelusopimuksen piirissä.
 • Avustusten jakamisessa noudatetaan kilpailuneutraliteetista annettuja säännöksiä.

Lisätiedot:
taivi.toikka@hyvinkaa.fi
panu.isotalo@hyvinkaa.fi


Vuodelle 2023 myönnetyt avustukset

Hyvinvointipalveluiden avustukset olivat vuonna 2023 haettavissa 20.2.-31.3.2023. Kiinnostuneille järjestettiin ennen määräaikaa seitsemän infoa ja kaksi työpajaa.

Kaiken kaikkiaan jaossa oli avustussäännön mukaisesti kohdeavustuksiin 98 000 euroa ja kumppanuusavustuksiin 196 000 euroa. Hakemuksia saapui yhteensä 42. Huomioitavaa avustusten suhteen oli tänä vuonna se, että kyseessä oli hakijoille täysin uusi avustuslaji, joten suurin osa hakemuksista on vaatinut lisäselvitystyötä.

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta päätti hyvinvointipalveluiden kohde- ja kumppanuusavustusten myöntämisestä kokouksessaan 27.4.2023.

Kohdeavustukset

Kohdeavustushakemuksia saapui 27 kpl. Niiden yhteenlaskettu haettu avustussumma oli 104 594 euroa.

Haettu toiminta oli pääsääntöisesti kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävää matalan kynnyksen kohtaamistoimintaa, kuten ystävä- ja vertaistukitoimintaa, kerhoja, leirejä, kuntalaisluentoja ja yksittäisiä tapahtumia, kuten Harrasta Hyvinkäällä -tapahtuma erityistä tukea tarvitseville lapsille ja Luonto kuuluu kaikille – Esteetön luontoretki Hyvinkäällä.

Avustusta saaneiden toimintojen kohderyhmiä ovat mm. vähävaraiset, yksinäiset, ikääntyneet, yksinhuoltajat, omaishoitajat, sairastuneet, invalidit sekä vammaiset aikuiset ja lapset. Myös muutama kaikille hyvinkääläisille avoin, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointitietoa lisäävä tapahtuma sai avustusta.

Kohdeavustuksilla tuettiin myös vähävaraisille suunnattua joulutapahtumaa ja vähävaraisten lasten harrastustoimintaa sekä nuoriin kohdentuvaan Grooming -ilmiöön (seksuaalinen hyväksikäyttö) ja nuorten päihde- ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn pureutuvaa työtä.

Kumppanuusavustukset

Kumppanuusavustushakemuksia saapui 15 kpl. Niiden yhteenlaskettu haettu avustussumma oli 286 750 euroa eli 93 770 euroa enemmän kuin mitä oli jaettavana.

Pienin haettu kumppanuusavustus oli 1 350 euroa ja suurin 106 000 euroa.

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta päätti myöntää 158 000 euroa mm.

 • ikääntyneiden välisen lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyyn ja sitä koskevaan jalkautuvaan ja jalkauttavaan työhön
 • yksinäisten seniorien ja esimerkiksi ympärivuorokautisessa hoivassa asuvien ikääntyneiden tapahtuma- ja ulkoilutustoimintaa järjestävien vapaaehtoisten koordinoinnista vastaavan osa-aikaisen työntekijän palkkakuluihin
 • ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä kohtaamispaikkatoiminnassa tekevän osa-aikaisen ohjaajan palkkakuluihin
 • perhekummi- ja varamummitoimintaan
 • hyvinkääläisten osallisuutta vahvistavaan olohuone- ja leiritoimintaan
 • sekä muutamaan, kaikille avoimeen yhteisöllisyyttä ja hyvinvointitietoa lisäävään tapahtumaan
 • ja muutamaan toimintaryhmään kattamaan osallistujien erityistarpeista syntyviä kuluja.

Lisäksi lautakunta myönsi avustusta äkillisiin ja yllättäviin kuluihin Hyvinkään Yhdistykset ry:lle sekä ruoka-aputoimintaan Leivänmurtajat ry:lle.

Kumppanuusavustuksiin jätettiin 38 000 euron suuruinen avustusvaraus, sillä yhden avustusta hakeneen toimijan hakemuksen tasavertainen käsittely ei annetussa aikataulussa, lisäselvitystarpeen huomioon ottaen (avustushakemuslomakkeen kohta 1.7), ollut mahdollista. Varattu summa vastaa kaikkien hakijoiden kohdalla sovellettua, avustussäännön mukaista laskennallista maksimisummaa eli yhden osa-aikaisen työntekijän enimmäispalkkakuluja 28 000 euroa ja enimmäistoimintakuluja 10 000 euroa. Kyseisen avustushakemuksen käsittely on kesken ja etenee toimijan toimitettua pyydetyt asiakirjat Hyvinkään kaupungille.

Hyvinvointipalveluiden kohde- ja kumppanuusavustusten selvitys

Vuodelle 2023 myönnettyjen Hyvinvointipalveluiden avustusten selvityslomakkeen löydät >> täältä. Selvityksen viimeinen palautuspäivä 30.4.2024.


HAKIJAT 

Avustuksia voidaan myöntää määräaikaan mennessä toimitetun hakemuksen perusteella vain yleishyödyllisille, voittoa tavoittelemattomille hyvinkääläisille yhdistyksille ja yhteisöille sekä toispaikkakuntalaisille yhdistyksille ja muille yhteisöille, mikäli avustettava toiminta kohdistuu selkeästi hyvinkääläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Perustellusta syystä hakijana voi toimia myös yksityishenkilö kohdeavustusten osalta.

Avustuksen jakoperusteet

Avustusta voidaan hakea kohde- tai kumppanuusavustuksena. Avustushakemukset käsitellään Hyvinvointipalveluiden avustussäännön mukaisesti.

 • Avustusta ei myönnetä samaan toimintaan, johon yhteisö on saanut tai saa avustusta toiselta kaupungin viranomaiselta tai toisesta kaupungin myöntämästä avustuslajista.
 • Avustusta ei myönnetä toimintaan, joka lukeutuu hyvinvointialueelle kuuluviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.
 • Avustuksia ei jaeta esimerkiksi asunto-osakeyhtiöille, yrityksille, julkisen sektorin toimijoille tai muille lakisääteisiä tehtäviä tekeville tahoille.
 • Avustusta ei myönnetä yhdistysten tai muiden yhteisöjen palveluihin, jotka voivat olla Hyvinkään kaupungin, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tai muun julkisen hankintayksikön ostopalvelusopimuksen piirissä.
 • Avustusten jakamisessa noudatetaan kilpailuneutraliteetista annettuja säännöksiä.
 • Kumppanuusavustusta haettaessa tarkistetaan hakijan avustuskelpoisuus (lisätietoja tämän sivun lopussa).

AVUSTUSKELPOISUUS

Yhdistykselle voidaan myöntää avustuskelpoisuus, kun se on toiminut vähintään yhden täyden tilikauden ajan ja tämän jälkeen hakenut avustuskelpoisuutta vapaamuotoisella hakemuksella.

Hakemuksen liitteenä

 • yhdistysrekisteriote
 • yhdistyksen säännöt
 • tilinpäätösasiakirjat (toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase, tilinpäätöksen allekirjoitussivu tilin-/toiminnantarkastuskertomus).

Avustuskelpoisuutta haetaan Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnalta ja se astuu voimaan lautakunnan lainvoimaista päätöstä seuraavan kuukauden alusta. Avustuskelpoisuuden hakemiselle ei ole erillistä hakuaikaa.

Yhdistys tai muu yhteisö on velvollinen ilmoittamaan kaupungille merkittävistä, avustuskelpoisuuteen vaikuttavista muutoksista, kuten toiminnan loppumisesta tai yhdistyksen nimen, yhteystietojen, keskeisten henkilöiden (esim. puheenjohtaja), toiminnan ja sääntöjen muuttumisesta.

Avustuskelpoisuus tarkistetaan kumppanuusavustusta haettaessa.

Avustuskelpoiseksi hyväksytyt yhdistykset ovat oikeutettuja edullisempaan yhdistyshintaan kaupungin tiloja varatessaan. Yhdistyshinta voidaan myöntää kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan hallinnoimien tilojen käyttöön hyvinvointipalveluiden avustussäännön mukaan avustuskelpoisille rekisteröidyille yhdistyksille niiden varsinaiseen toimintaan: vakiovuorot, tilapäisvuorot, oma sisäinen koulutus ja kokoukset. Yhdistyshintaa ei myönnetä kaupalliseen toimintaan. Muun muassa koulujen luokkatilat ovat avustuskelpoisille yhdistyksille maksuttomia.

Avustuskelpoisuushakemus toimitetaan kaupungin kirjaamoon kirjaamo@hyvinkaa.fi, otsikkokenttään merkintä ”Hyvinvointipalveluiden avustuskelpoisuus”.

Päivitetty 23.4.2021