Kommunikointipiste vuorovaikutuksen, leikin ja osallisuuden tukena

Esteetöntä viestintää päiväkodin pihalla

Kuvassa Taina Olkinuora juttelee lapsen kanssa

Kuvassa puheterapeutti Taina Olkinuora keskustelee lapsen kanssa Kommunikointipisteen kuvatauluston avulla.

Miten päästä mukaan leikkiin, jos yhteistä kieltä ei ole? Kuinka kertoa miten ikävä on äitiä tai isää, jos ei pysty tuottamaan puhetta? Entä miten kertoa vanhemmalle kivasta leikistä pihalla, jos ei osaa vielä puhua?  Välillä on vaikeaa odottaa omaa vuoroa, eikä aina ole helppoa muistaa missä järjestyksessä asiat tehdään.

YHES – Yhdessä esteetön -hankkeessa lähdettiin etsimään keinoja päiväkotien pihaleikkien vuorovaikutuksen tukemiseen. Hankkeessa työskentelee toiminta- ja puheterapeutti ja yhteistyössä hankepäiväkotien henkilökunnan kanssa he kehittävät oppimisympäristöistä mahdollisimman tasavertaisia ja esteettömiä. Hankepäiväkotien pihoille kehitettiin terapeuttien, päiväkotien henkilökunnan sekä Lappset Group  Oy:n kanssa yhteistyössä kommunikointitaulut edistämään lasten, henkilökunnan ja vanhempien välistä esteetöntä vuorovaikutusta.

Kaikki hyötyvät esteettömästä viestinnästä vuorovaikutuksen tukena. Kommunikointipisteen avulla voidaan keskustella, ilmaista tunteita ja tarpeita, ohjata toimintaa, ideoida leikkejä tai visualisoida ajan kulkua. Parhaimmillaan sen avulla voi selvittää asioita, tulla ymmärretyksi ja saada uusia leikkikavereita! Kommunikointitaulu on tärkeä tuki arjessa lapselle, joka ei puhu tai jolla on puheen tuottamisessa ja/tai ymmärtämisessä vaikeutta. Tauluista hyötyvät myös lapset, jotka opettelevat suomen kieltä sekä lapset, joilla on haasteita oman toiminnan ohjauksessa.

Noin 7 % suomalaisista lapsista on jonkintasoinen kielellinen häiriö ja puheen kehitys viivästyy noin 19 % lapsista. Kehitykselliseen kielihäiriöön voi liittyä liitännäisvaikeuksia, joita ovat esimerkiksi motorinen kömpelyys, tarkkaavuuden häiriöt, toiminnanohjauksen ongelmat sekä aistisäätelyn vaikeudet. Hyvinkään varhaiskasvatuksessa hoidossa olevista lapsista 13,4 % on monikielisiä lapsia. Suomen ja ruotsin lisäksi puhutaan 36 eri äidinkieltä.

Päiväkodin pihalla tapahtuu paljon ja tarve toimivalle vuorovaikutukselle on suuri. Vaikka lapsella ei olisi erityisiä haasteita toiminnassaan tai kielellisessä kehityksessä, leikkitilanteiden tuoksinassa välillä tulee väärinkäsityksiä ja riitoja. Kasvattajillekin voi olla vaikeaa kertoa asiansa niin, että tulee ymmärretyksi. Kaikki siis hyötyvät Kommunikointipisteistä esteettömän vuorovaikutuksen, ajanhallinnan ja toiminnanohjauksen tukena.

Kommunikointipisteiden suunnittelu alkoi vuonna 2019 päiväkotien kasvattajien ja lasten toiveiden sekä tarpeiden kartoituksella. Lisäksi hanketyöntekijät myös havainnoivat pihaleikkejä ja vuorovaikutustilanteita. Lappset Groupin kanssa ideoitiin millaisia elementtejä kommunikointipisteisiin voisi tulla ja saimme valita viidestä eri kokonaisuudesta tarpeitamme parhaiten vastaavan kokonaisuuden.

Kuvataulustoissa on käytetty Boardmaker© -kuvakirjaston kuvia. Haimme luvat kuvakirjaston käyttöön suomailaisen jälleenmyyjän (Kajo Apuvälineet) kautta. Boardmaker© -kuvakirjaston käytön edellytyksenä on voimassa oleva lisenssi. Hanketyöntekijät tekijät ehdotuksen käytettävistä kuvista kasvattajien ja lasten haastatteluiden sekä havainnointien perusteella. Lopulliset kuvat valittiin yhteistyössä kasvattajien kanssa. Ennen hankkeen päättymistä tehdään vielä kysely kasvattajille ja lapsille kuvataulujen sisältöjen toimivuudesta ja tarvittaessa niitä päivitetään.

Hangonsillan päiväkodin pihalla on kaksi kommunikointipistettä. Toinen pienten pihalla ja toinen isojen pihalla. Kommunikointipisteet ovat muuten samanlaiset, mutta kuvatauluissa on yksilöllistetty sisältöä eri ikäisten ja pihoilta löytyvien leikkivälineiden mukaan. Martinkaaren pihalla on yksi kommunikointipiste.

Kommunikointipistettä on tähän mennessä hyödynnetty päiväkodeissa mm.

 • kun vanhempiaan ikävöivä lapsi ilmaisee itseään
 • lasten kertoessa hoitopäivästään vanhemmille
 • lasten ja aikuisten keskustelujen ja kertomisen tukena
 • tunteiden ja tarpeiden ilmaisussa
 • toiminnan ohjaamiseen
 • leikkien ideoimiseen ja kaverisuhteiden luomiseen
 • ajan visualisoimiseen

Lisätietoa Kommunikointipisteen hankinnasta

 • Riikka Marttinen, toimintaterapeutti, riikka.marttinen@hyvinkaa.fi
 • Taina Olkinuora, puheterapeutti, taina.olkinuora@hyvinkaa.fi
 • Lappset: Mydesign palvelu
 • Kirsi Saravuoma, markkinointipäällikkö, kirsi.saravuoma@lappset.com

Lisätietoa kehityksellisestä kielihäiriöstä:

 

 

Päivitetty 12.2.2020