Tuen toteuttaminen

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lasten tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen. Lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Toiminnan keskeisenä periaatteena on lapsen kehityksen tukeminen ja edistäminen lapsen osallisuus huomioiden. Toiminnan suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on kunkin lapsen ja lapsiryhmän vahvuudet, mielenkiinnonkohteet sekä oppimis- ja kehitystarpeet.

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuen tarpeisiin vastataan osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa, inkluusion periaatteiden mukaisesti. Lapsen yksilöllisen sekä yhteisöllisen tuen perusta on pedagogiikassa, arjen pedagogisessa toiminnassa, vuorovaikutuksessa, oppimisympäristöjen ja työtapojen muokkaamisessa. Menetelminä on mm. suunnitelmallinen toiminnan eriyttäminen ja ryhmien joustava muuntelu. Selkeä päiväjärjestys ja päivittäisten toimintojen rytmittäminen tukevat kaikkia lapsia.

Tuki rakentuu sekä varhaiskasvatuksessa että esiopetuksessa kolmitasoisesti lapsen ja perheen kanssa yhteisessä prosessissa, jossa kuullaan lapsen mielipide ja toivomukset sekä huomioidaan lapsen vahvuudet, mielenkiinnonkohteet, ikä ja kehitystaso.

Lapsen tuen tarve voi olla lyhytaikaista tai kokoaikaista, tilapäistä, säännöllistä tai jatkuvaa. Tuki voi sisältää yksittäisiä tai useita tukimuotoja. Lapsen tuen tarve arvioidaan, tuki suunnitellaan ja järjestetään tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä (konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja, puheterapeutti, psykologi, toimintaterapeutti, terveydenhoitaja, muu lasta hoitava asiantuntijataho). Tuen tasot ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Esiopetuksen erityisestä tuesta tehdään hallintopäätös. Myös varhaiskasvatuksen tehostetusta ja erityisestä tuesta tehdään 1.8.2022 alkaen hallintopäätös.

Lapsen yksilöllisen tuen asioissa päiväkotihenkilöstön lisäksi varhaiskasvatuksessa työskentelee Kasvun ja oppimisen tuen tiimi, eli konsultoivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat, varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja, yhteisöllinen puheterapeutti, varhaiskasvatuksen psykologi sekä varhaiskasvatuksen erityisasiantuntija.

Päiväkotien erityisryhmät

Integroitu erityisryhmä tai pienennetty ryhmä on seuraavissa päiväkodeissa:

Päivitetty 4.4.2023