Hyvinkään työllistämislisän ehdot

Hyvinkään työllistämislisän ehdot 1.1.2022 lukien

Hyvinkään kaupunki voi myöntää harkinnanvaraista työllistämislisää yrityksille, säätiöille ja yhdistyksille, jotka palkkaavat vaikeasti työllistyvän (TE-toimiston määrittelemä), yli 300 pv työmarkkinatukea saaneen hyvinkääläisen työnhakijan palkkatuella.

Yritys, säätiö tai yhdistys on rekisteröity.

Palkkatuen työllistämislisää saadakseen yritys, säätiö tai yhdistyksen on tullut työllistää vaikeasti työllistyvä henkilö TE-toimiston palkkatuella. Edellytyksenä on myös, että työnantajavelvoitteet on hoidettu moitteetta (mm. palkka, palkan sivukulut). Palkattavan henkilön vakituisen kotikunnan tulee olla Hyvinkää.

Hyvinkään palkkatuen työllistämislisää anotaan työllistämislisähakemuksella, johon liitetään jäljennökset TE-toimiston palkkatukipäätöksestä sekä työsopimuksesta, josta ilmenee viikkotyötuntimäärä sekä kuukausipalkka. Työllistämislisää on haettava kahden kuukauden sisällä siitä ajankohdasta, josta lukien lisä halutaan saada. Työllistämislisähakemukset toimitetaan Hyvinkään kaupungin työllisyyspalveluihin. Päätökset tekee kaupungin virassa oleva Työllisyyspäällikkö.

Hyvinkään palkkatuen työllistämislisä on täysimääräisenä enintään 500 €/kk edellyttäen vähintään 18 viikkotunnin työaikaa ja vähintään 1350 euron kuukausipalkkaa (brutto).

Hyvinkään palkkatuen työllistämislisää ei makseta niiltä päiviltä, joilta työnantajalle maksetaan sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa. Palkkatuen työllistämislisää ei myöskään makseta palkattomilta poissaolopäiviltä tai muilta sellaisilta päiviltä, joilta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta. Työnantajalla on ilmoitusvelvollisuus sairauslomien ja työsuhteiden keskeytysten osalta.

Hyvinkään palkkatuen työllistämislisää myönnetään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Hakemukset käsitellään ja ratkaistaan saapumisjärjestyksessä. Tuki on harkinnanvarainen ja jokainen hakemus käsitellään tapauskohtaisesti. Työllistämislisä voidaan myöntää saman henkilön työllistämiseksi enintään 10 kuukauden ajaksi.

Hyvinkään kaupunki voi keskeyttää työllistämislisän maksamisen, mikäli työnantaja on antanut virheellisiä tietoa tai lisän myöntämisedellytykset eivät enää täyty (esim. palkattu henkilö on muuttanut pois Hyvinkäältä). Työnantaja on ilmoitusvelvollinen lisän maksamiseen vaikuttavista muutoksista.

Hyvinkään palkkatuen työllistämislisää maksetaan takautuvasti tilitystä vastaan. Tilitys on toimitettava palkanmaksua seuraavan kahden kuukauden sisällä Hyvinkään kaupungin työllisyyspalveluihin, muuten palkkatuen työllistämislisää ei makseta ko. kuukaudelta. Tilityksen liitteeksi toimitetaan jäljennös TE-toimiston palkkatuen tilityshakemuksesta, jäljennös palkkakuitista sekä selvitys mahdollisista lomarahoista.

Palkkauskustannuksista aiheutuneiden kulujen on oltava yhteensä enemmän kuin TE- toimiston palkkatuen sekä Hyvinkään työllistämislisän yhteenlaskettu määrä. Jos tukien yhteenlaskettu määrä ylittää palkkakustannukset, ylimääräinen osa vähennetään ko. kuukauden työllistämislisästä.

Hyvinkään kaupungin oman linjauksen mukaan kaupunki huomioi työllistämislisää myönnettäessä myös muiden tahojen myöntämät tuet, eikä lisätukea myönnetä, mikäli kokonaispalkkauskustannuksista korvataan jo jonkun muun tahon toimesta yli 50 %.

Saamaansa palkkatuen työllistämislisää vastaan työnantaja on velvoitettu päästämään työllistetyn työajan puitteissa työnhakuvalmennukseen. Työnhakuvalmennuksen järjestämisestä ja muista kuin suoraan työllistetyn palkkaukseen liittyvistä kustannuksista, kuten opetuksesta ja oppimateriaaleista, vastaa Hyvinkään kaupungin työllisyyspalvelut.

 

 

 

 

Päivitetty 2.2.2022