Asemakaavoitus

Kuva, karttakuva Hangonsillan alueen kaavatilannekartta.png

Kaupunginhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen 3.11.2014. Asemakaavoitus on käynnistetty koko Hangonsillan alueelle (n. 30 ha).  Suunnittelualue sijaitsee Hyvinkään keskustassa pääradan länsipuolella. Alue rajautuu kaakossa Hangonrataan, lounaassa Kalevankatuun, luoteessa Läntiseen yhdystiehen ja koillisessa Siltakatuun. Pinta-alaltaan suunnittelualue on noin 30 hehtaaria.

Aloitusvaiheen jälkeen asemakaavaa laaditaan useassa osassa yhteistyössä maanomistajien ja asuntoalueen toteuttajien kanssa. Yksityisessä omistuksessa olevat alueet pyritään hankkimaan kaupungin omistukseen tai maanomistajien kanssa laaditaan asemakaavoituksen käynnistyssopimukset ja/tai maankäyttösopimukset.

Suunnittelussa hyödynnetään vuonna 2012 järjestetyn Hangonsillan alueen ideakilpailun tuloksia sekä kilpailun jälkeen konsulttitoimeksiantoina laadittuja yleissuunnitelmaa ja esimerkkikortteleiden viitesuunnitelmia. Näiden pohjalta on muodostettu suunnitteluperiaatteet, jotka määrittävät asemakaavoituksen määrällisiä, toiminnallisia ja laadullisia tavoitteita. 

Hangonsillan aloituskortteleiden asemakaava ja -kaavamuutos

Asemakaavalla muodostuvat 1. kaupunginosan asuinkerrostalokorttelit 70 ja 71 Läntisen yhdystien ja Hangonradan väliselle alueelle sekä näitä ja korttelia 67 palvelevat autopaikkojen korttelialueet. Ystävyydenkadun katualuetta kumotaan, kun korvaavana katuyhteytenä Läntiselle yhdystielle osoitetaan Astreankatu. Kaavassa osoitetaan myös tulevan Hangonsillan kokonaisuuden halkaisevat kevyen liikenteen raitit alueen keskelle ja Hangonradan varteen. Läntisen yhdystien katualuevarausta kavennetaan. Kaavassa osoitetaan myös puisto-, leikkikenttä- sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueita.

Asemakaavaehdotus on laadittu yhdessä viiden toteuttajakumppaniryhmän kanssa. Tekla on myöntänyt 29.9. 2015 (§155) suunnitteluvaraukset valituille kumppanuusryhmille. Kumppaneiden kanssa on tehty suunnitteluvaraus asemakaavoitusta varten.

Läntisen yhdystien varren kortteli 70 muodostaa sisääntulotien varteen lähes yhtenäisen muurimaisen rakennusrivin samalla, kun korttelin eteläreunan rakennukset ovat pistetaloja. Rakennuskorkeudet ovat 4 – 5 kerrosta sekä pistetalojen suppeampialainen kattoasuntojen kerros. Korttelin asuinrakentamisen kerrosala on 16 250 k-m2.

Radanvarren kortteli 71 puolestaan muodostaa pääosin kuusikerroksisen rakennusrivin Hangonradalle päin, Astreankadun ja Hankopaananraitin maamerkkinä toimivan kulmatalon korkeus on kuitenkin 8 kerrosta. Radanvarren puolen rakennusrungot ovat L-kirjaimen muotoisia lamellitaloja. Talojen matalammat siivet ovat noin 4-kerroksisia. Astreankadun varren rakennukset muodostavat niin ikään katutilaa rajaavan muurimaisen rivin. Korttelin pohjoislaidalla on 4-5 –kerroksisia pistetaloja, joissa on lisäksi suppea kattoasuntojen kerros ja jotka avautuvat pohjoispuolen raitille. Kortteliin on osoitettu asumisen kerrosalaa 18 460 k-m2

Ameriikanraitti muodostaa tulevan asuntoalueen keskeisen julkisen kaupunkitilan sekä liikkumis- ja oleskelualueen. Se halkaisee koko alueen pituussuunnassa Suutarinkadulta Kalevankadulle ja muodostaa virtaavan, leveydeltään vaihtelevan kaupunkitilan sitä molemmin puolin rajaavien rakennuskortteleiden väliin.

Asemakaava 01:107  voim.tulo 24.03.2023

Asemakaava 01:106  voim.tulo 04.01.2019

Asemakaava 01:104   voim.tulo 15.03.2017


Asiasta saa lisätietoja

  • kaavoituspäällikkö Anitta Ojanen, p. 040 155 4221  tai s-posti etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi.
Päivitetty 22.9.2023