Yhteenveto Hyvinkään keskustakyselyn tuloksista

Hyvinkään keskustan kehittämiseen ja Aalto-yliopistolle tehtävään diplomityöhön liittyvä nettikysely oli avoinna kesä- ja heinäkuun ajan. Kyselyyn vastasi yhteensä 27 keskustassa toimivaa yrittäjää, kiinteistönomistajaa ja isännöitsijää.

Vastauksista nousi esiin Hyvinkään keskustan jatkuvan kehittämisen tärkeys ja vetovoimaisen keskustan positiivinen vaikutus liiketoiminnan kannattavuuteen. Keskustan vahvuuksina mainittiin erityisesti helppo saavutettavuus eri kulkumuodoilla, monipuoliset palvelut ja sopivan kompakti koko. Kauppakeskuksen rakentaminen keskustaan nähtiin positiivisena asiana kaupallisten palveluiden parantumisen myötä. Myös parkkipaikkojen maksuttomuus ja riittävyys sekä kaupunkitapahtumat koettiin tärkeinä liiketoimintaa tukevina tekijöinä.

Toisaalta parkkipaikkojen riittävyys tai liian kaukainen sijainti liiketiloista nähtiin myös haasteina ja sujuva liikkuminen kaikilla kulkumuodoilla tulisi huomioida keskustan kehittämisessä tulevaisuudessa. Heikkoutena koettiin liikenteen ohjaaminen liiaksi yhdelle radan ylittävälle Hämeensillalle. Myös tyhjät liiketilat mainittiin vetovoimaa vähentävänä tekijänä. Mahdollisena uhkakuvana koettiin passiivisuus keskustan kehittämisen osalta ja liiallinen tukeutuminen kauppakeskuksen ympäristöön niin, että muun keskustan kehittäminen unohdetaan. Keskustan osalta nähtiin paljon potentiaalia esimerkiksi keskusta-asumisen lisäämisessä ja ympäristön viihtyvyyden parantamisessa. Eri toimijoiden välistä yhteistyötä toivottiin muun muassa tapahtumien järjestämiseen, yhteismarkkinointiin ja eri tahojen huomiointiin keskustan kehittämisessä.

Keskustakyselyyn vastanneiden kesken arvottujen Sveitsin uimalan sarjalippujen voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Nettikyselyn tuloksia käytiin läpi myös kaupungin sisäisessä työpajassa liittyen keskustan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja eri toimijoiden välisen yhteistyön syventämiseen.

Päivitetty 29.11.2022