Sadepuutarha

Sadepuutarhalla tarkoitetaan kasvipeitteistä painannetta, jonne hulevedet johdetaan. Vesi pidättyy ja puhdistuu painanteessa, josta se suodattavan maakerroksen läpi imeytetään maaperään tai johdetaan hulevesijärjestelmään. Sadepuutarhat sopivat alueille, joilla käsiteltävien hulevesien määrä ei ole kovin suuri; niin piha- ja puistoalueiden osaksi kuin pysäköinti- ja liikennealueille.

Sadepuutarha rakennetaan siten, että vesi suodattuu rakennekerrosten läpi kulkeutuessaan, jolloin kiintoainesta ja haitta-aineita pidättyy kasvustoon ja ylimpien rakennekerrosten maa-ainekseen. Sadepuutarha on yksinkertaisimmillaan muuta pihaa alempana oleva istutusalue, josta on  ylivuotopainanne kadunvarsiojaan. Vesi voi imeytyä läpäisevien maakerrosten läpi pohjavedeksi tai virrata sadepuutarhasta eteenpäin tasattuna kunnan hulevesijärjestelmään. Veden tulee viipyä sadepuutarhassa korkeintaan noin vuorokauden verran. Lammikoitumisen syvyyttä ja kestoa voidaan säädellä rei’itetyllä purkuputkella tai padoilla.

Sadepuutarhan kasvillisuuden tulee kestää sekä kuivuutta että kosteutta. Vaihtelevia kosteusolosuhteita sietäviä kasveja ovat esimerkiksi tervaleppä (alnus glutinosa), hieskoivu (betula pubescens), tyrni (hippophae rhamnoides), pohjanrantakukka (lythrum salicaria) sekä kääpiöpaju (salix purpurea ’gracilis’).

Mikäli sadepuutarhaan johdetaan hulevettä liikennealueilta, täytyy huomioida huleveden mahdollinen suolapitoisuus, mikä asettaa kasvillisuudelle lisävaatimuksia. Kuivuuden ja kosteuden vaihtelua sietäviä lajeja ovat muun muassa pajut ja lepät, rentukka, keltakurjenmiekka, ranta-alpi ja rantakukka. Sadepuutarhassa on yleensä hyvä olla useampaa lajia sekä toiminnan ja kasvillisuuden menestymisen varmistamiseksi että puhdistustehon kannalta.Kuva sadepuutarhasta. Kuva: Afry Finland Oy

Kuva: Afry Finland Oy

Hyvin suunniteltu ja toteutettu sadepuutarha saattaa edellyttää vähemmän hoitoa kuin leikattavat nurmialueet, mutta rakenteiden toimivuuden tarkkaileminen sekä suodatusrakenteiden säännöllinen kunnossapito ja ajoittain tehtävä uusiminen tuovat oman lisänsä hoitotoimenpiteisiin.

Kunnossapitotoimenpiteet kohdistetaan kaikkiin järjestelmän osiin. Roskien ja kiintoaineksen poisto tehdään tarpeen mukaan. Kaivojen lietepesät tyhjennetään vuosittain. Putkiston painehuuhteluun varaudutaan tarvittaessa viiden vuoden välein.

Päivitetty 12.5.2020