Kaupunginhallituksen päätökset 15.4.2024

Kokouksen esityslista https://asianhallintavhp.hyvinkaa.fi/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?bid=11706


90 §  Esittely- ja keskusteluasiat

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


91 §  Sivistystoimenjohtajan viran täyttäminen

Esitys

Seuraava päätösehdotus annettiin kokouksessa:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle että,

 1. sivistystoimenjohtajan virkaan valitaan 1.11.2024 lukien ja sivistystoimenjohtajan viransijaiseksi kaupunginjohtajan kanssa erikseen sovittavasta ajankohdasta alkaen 31.10.2024 asti kasvatustieteiden maisteri Mika Mäkelä, joka huomioiden hakijoiden koulutus, aikaisempi työkokemus ja haastattelussa ja soveltuvuusarvioinnissa tuomat tiedot ja taidot kokonaisuutena arvioiden täyttää parhaiten viran edellytykset.
 1. Ennen viran vastaanottamista hakijan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
 2. Virkasuhteessa noudatettava koeaika on kuusi kuukautta.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


92 §  Asemakaava ja asemakaavanmuutos (01:109), Hangonsilta 2b

Esitys

Kaupunginhallitus päättää:
1) merkitä valmisteluvaiheen aineistosta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin annetut vastineet tiedoksi
2) asettaa 1. kaupunginosan (Vieremä) korttelia 67, korttelin 62 ja 72 osia sekä katu- ja virkistysalueita koskevan asemakaavamuutoksen ja viereisten asemakaavoittamattomien osien asemakaavan Hangonsilta 2b (työnumero 01:109) 10.4.2024 päivätyn ehdotuksen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


93 §  Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy, varsinainen yhtiökokous 2024

Esitys

Kaupunginhallitus päättää nimetä konsernitalouspäällikkö Hannu Lignell'in kaupungin edustajaksi Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:n yhtiökokoukseen 24.4.2024,

Edustajalle annetaan seuraava kokousohje:

- yhtiön tilinpäätös vahvistetaan,
- tilikauden voitto 5,32 euroa siirretään yhtiön voitto- ja tappiotilille, ja osinkoa ei jaeta,
- myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- jatketaan yhtenäistä käytäntöä (KH 7.6.2021 § 142), jonka mukaan hallituksen jäsenelle maksetaan 120 euron ja hallituksen puheenjohtajalle 180 euron kokouspalkkio. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1.940 euron vuosipalkkio. Tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.
- päätetään nimetä hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Seppo Ruija, Pauli Nousiainen, Riitta Puupponen ja Tarja Jussila sekä varajäseneksi Aki Junnila.
- tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy,

Hallituksen puheenjohtajan tehtävä on muun muassa pitää säännöllistä yhteyttä konsernijohdon vastuuviranhaltijan, kaupunkikehitysjohtaja Marko Kankare, kanssa myös yhtiökokousten välillä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


94 §  Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous 17.4.2024

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää kokousedustajaksi Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen 17.4.2024 talousjohtaja Markus Peevon.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


95 §  Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous 19.4.2024

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää kokousedustajaksi Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen 19.4.2024 talousjohtaja Markus Peevon.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


96 §  Kuntien Tiera Oy, varsinainen yhtiökokous 2024

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää tietohallintopäällikkö Kati Raution kaupungin edustajaksi Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokoukseen 25.4.2024 ja hyväksyy kokousohjeeksi seuraavaa:

 • yhtiön tilinpäätös vahvistetaan,
 • tilikauden voitto 3.901.640,50 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille. Yhtiöllä ei ole jakokelpoisia varoja,
 • myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
 • hyväksytään yhtiöjärjestykseen ja hallintosääntöön esitettävät muutokset,
 • päätetään hallituksen jäsenten määräksi 8, varajäseniä ei valita
 • valitaan hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti
 • päätetään hallituksen jäsenten, nimitysvaliokunnan ja ohjausryhmien jäsenten palkkiot nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


97 §  Luottamustehtävän päättyminen, varavaltuutettu Charlotta Kivistö

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 1. toteaa Charlotta Kivistön luottamustoimen varavaltuutettuna päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi ja
 2. päättää vaalilain 93 §:n nojalla pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden varavaltuutetun Charlotta Kivistön sijalle.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


98 §  Ero kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä, Charlotta Kivistö

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 • toteaa Charlotta Kivistön menettäneen vaalikelpoisuutensa kunnan luottamustoimeen
 • myöntää Charlotta Kivistölle eron kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä ja
 • valitsee uuden kiinteistötoimitusten uskotun miehen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


99 §  Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat - europarlamenttivaalit 2024

Esitys

Kaupunginhallitus päättää
1. nimetä vaalilautakuntien sekä vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet liitteiden 1 ja 2 mukaisesti vuoden 2024 europarlamenttivaaleja varten,
2. oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään liitteisiin mahdollisesti tarvittavat tekniset korjaukset,
3. valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään vaalilautakunnan jäseniä koskevan siirtopäätöksen lautakuntien päätösvaltaisuuden varmistamiseksi varsinaisena vaalipäivänä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


100 §  Kaupunginhallituksen kunniamerkkiesitykset Etelä-Suomen aluehallintovirastolle valtiollisten kunniamerkkien myöntämiseksi itsenäisyyspäivänä 2024

Esitys

Kaupunginhallitus päättää Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 30.4.2024 mennessä tehtävistä kunniamerkkiesityksistä.
Kaupunginhallitus vastaa myönnetyistä kunniamerkeistä perittävistä lunastusmaksuista.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


101 §  Selvitys mahdollisuudesta osallistua Unicefin lapsiystävällinen kuntamalli-projektiin

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee perustelussa olevan selvityksen tiedokseen ja päättää että Hyvinkään kaupunki ei hae mukaan Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malliin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


102 §  Nordea Bank Oyj, johdannaisyleissopimuksen päivittäminen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kaupungin ja Nordea Bank Oyj:n välisen johdannaisyleissopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


103 §  Talousarviolainan lainaehtojen mukainen marginaalin tarkistaminen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousarviolainan marginaalin tarkistamisen siten, että lainan uusi marginaali on 0,23 %.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


104 §  Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


105 §  Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


Päivitetty 15.4.2024