Tehostettu tuki

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostetun tuen oppilaat opiskelevat joko yleisopetuksen luokalla tai koulun omassa pienryhmässä. Koulun omaan pienryhmään sijoitetut oppilaat päättää rehtori yhdessä laaja-alaisen erityisopettajan ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Rehtori voi myös päättää erityisluokanopettajan resurssin käytöstä muutoin kuin ryhmämuotoisesti.

 • tehostetun tuen oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa ennen syyslomaa
 • jos oppilas siirtyy kesken lukuvuoden tehostettuun tukeen, oppimissuunnitelma tehdään mahdollisimman pian tehostettuun tukeen siirtymisen jälkeen

 Oppilas tarvitsee tehostettua tukea

 • opettaja keskustelee oppilaan ja huoltajan kanssa
 • opettaja on yhteydessä laaja-alaiseen erityisopettajaan ja koulupsykologiin/ -kuraattoriin /-terveydenhoitajaan
 • opettaja laatii pedagogisen arvion
 • koulupsykologi ja laaja-alainen erityisopettaja lukevat pedagogisen arvion ja tarvittaessa seuraavat oppilasta luokkatilanteessa
 • mikäli laaja-alainen erityisopettaja ja koulupsykologi/ -kuraattori/ -terveydenhoitaja ovat samaa mieltä oppilaan tehostetun tuen tarpeesta, pedagogiseen arvioon merkitään, että oppilas siirtyy tehostettuun tukeen.

 Oppilas ei tarvitse enää tehostettua tukea

 • opettaja keskustelee oppilaan ja huoltajan kanssa
 • opettaja on yhteydessä laaja-alaiseen erityisopettajaan ja koulupsykologiin /-kuraattoriin /-terveydenhoitajaan
 • opettaja laatii pedagogisen arvion
 • koulupsykologi/ -kuraattori/ -terveydenhoitaja ja laaja-alainen erityisopettaja lukevat pedagogisen arvion ja tarvittaessa seuraavat oppilasta luokkatilanteessa
 • mikäli laaja-alainen erityisopettaja ja koulupsykologi/ -kuraattori/ -terveydenhoitaja ovat samaa mieltä siitä, ettei oppilas tarvitse tehostettua tukea, pedagogiseen arvioon merkitään, että oppilas siirtyy yleiseen tukeen

        oppimissuunnitelma

Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin etenemisestä ja siinä tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta. Se on hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuva kirjallinen, pedagoginen asiakirja. Sitä voidaan tarvittaessa käyttää osana yleistä tukea ja sitä tulee käyttää tehostetun tuen aikana.

Oppimissuunnitelmassa ei kuvata oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia. Oppimissuunnitelmaan ei voi hakea muutosta valittamalla eikä muilla muutoksenhakukeinoilla.

Tavoitteet

 • turvata oppilaan opintojen eteneminen
 • lisätä opettajien tietoa oppilaan tilanteesta
 • helpottaa kunkin opettajan työn suunnittelua ja opettajien keskinäistä yhteistyötä
 • helpottaan kodin kanssa tehtävää yhteistyötä
 • auttaa koteja tukemaan lastaan
 • kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta opiskelustaan ja asettamaan tavoitteita
 • antaa pohja arvioinnille

Laadinta

Luokan opettaja laatii / luokanvalvoja ja erityisopettaja kokoavat oppimissuunnitelman yhteistyössä muiden oppilasta opettavien opettajien, huoltajan ja oppilaan kanssa. Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa antaa moniammatillista asiantuntija-apua.

Oppilaan aikaisempia oppimiseen ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia ja oppilaasta mahdollisesti kerättyä muuta tietoa hyödynnetään oppimissuunnitelman laadinnassa.

Seuranta

Opettajat, huoltaja ja oppilas itse toteuttavat oppimissuunnitelman sisältöjä ja seuraavat tavoitteisiin pääsyä. Oppimissuunnitelma tarkistetaan vähintään kerran lukuvuodessa oppimissuunnitelmaan kirjattuna ajankohtana tai aikaisemmin, jos oppilaan tuen tarve muuttuu ennen suunnitelmaan kirjattua päivämäärää.  Luokanopettaja/luokanvalvoja vastaa oppimissuunnitelman päivittämisestä.

Oppimissuunnitelma yleisen tuen aikana

Oppimissuunnitelma voidaan laatia, mikäli oppilas tarvitsee jossakin oppimiseen tai kasvuun liittyvässä asiassa suunnitelmallista tukea.

Oppimissuunnitelma voidaan laatia myös syventämään ja laajentamaan oppilaan opiskelua, mikäli se on perusteltua oppilaan valmiuksien kannalta.

Eri oppiaineissa oman opinto-ohjelman mukaisesti etenevälle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma.

Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana

Jokaiselle tehostetun tukea tarvitsevalle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. 

Päivitetty 21.11.2018