Oppilashuollon palvelut

Oppilashuoltohenkilöstön yhteiset tehtävät

 • oppilaan/huoltajien/muiden työtekijöiden neuvonta ja ohjaus kehitykseen, psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä
 • tukitoimenpiteiden suunnittelu, suosittelu ja toteuttaminen
 • kriisivalmiuden suunnittelu ja kriisityön toteuttaminen
 • oppilashuoltoryhmän jäsen
 • koulun ja oppilashuollon tuntemuksen välittäminen yhteistyötahoille

Oppilas/huoltaja/työntekijä voi ottaa yhteyttä keneen tahansa oman koulun/päiväkodin oppilashuoltohenkilöön. Kuraattori/ psykologi/ terveydenhoitaja ohjaa tarvittaessa toiselle oppilashuoltohenkilölle, mikäli tämä on oppilaan edun mukaista

Koulupsykologi

 • selvittää ja arvioi kehityksessä, opiskelussa tai oppimisessa esiin tulevia pulmia
 • tekee oppilaille psykologisia arviointeja ja tutkimuksia (oppimisen arviointi ja osin alustavat tunne-elämän arviot)
 • tapaa oppilaita/huoltajia oppilaan tunne-elämän tukemiseksi ja mielenterveysongelmien kartoittamiseksi
 • ohjaa ja neuvoo huoltajia opiskeluun liittyvissä asioissa
 • seuraa luokkatilanteita tarpeen mukaan

Koulupsykologin tutkimukseen ohjautuminen

Psykologin tutkimuksen tarkoituksena on tuoda uutta tietoa lapsen oppimisesta tai kehityksestä tukitoimien suunnittelua varten. Ennen tutkimusta oppimissuunnitelman tulee olla ollut riittävän kauan voimassa ja tuen saantia ja vaikutuksia on pitänyt seurata säännöllisesti.

Koulupsykologin tutkimuksen tarvetta mietitään yhdessä opettajan, erityisopettajan, huoltajien ja koulupsykologin kanssa. 

Päätöksen tutkimuksen tarpeellisuudesta ja laajuudesta tekee aina koulupsykologi.

Koulupsykologin tutkimuksella on tarkoitus selvittää koulun tukitoimien järjestämistä. Mikäli koulun ulkopuolinen taho (esim. koululääkäri, perheneuvola tai sairaala) toivoo koulupsykologin tutkimusta, tulee näiden tahojen konsultoida ensin koulupsykologia tutkimuksen tarpeellisuudesta. Koulupsykologi ei ota vastaan tutkimuspyyntöjä, elleivät koulupsykologin tutkimuskriteerit täyty.

Koulupsykologin tutkimuksesta voi olla hyötyä

 • erityisen tai tehostetun tuen oppilaille nivelvaiheissa silloin, kun tarvitaan lisätietoa tuen järjestämiseksi
 • kun on epäselvää, johtuuko heikko koulumenestys oppimisvaikeuksista tai tunne-elämän vaikeuksista, sosiaalisista vaikeuksista tai koulumotivaatiosta.
 • kun aiemmasta tutkimuksesta on kulunut useita vuosia ja oppilaan koulunkäynnissä on tapahtunut oleellisia muutoksia
 • kun koulun tukitoimista huolimatta edistymistä ei tapahdu ja
  • huoltajat, oppilas tai opettaja on jatkuvasti huolissaan tilanteesta
  • tarvitaan koulun ulkopuolista arviota tai tukea
  • mietitään erityisen tuen päätöstä

Koulupsykologin tutkimusta ei tarvita kapea-alaisissa oppimisvaikeuksissa (esim. lukivaikeus), silloin kun oppilas selviytyy selkeästi yleisopetuksen tavoitteiden mukaisesti.  Tällaisissa tapauksissa tehostettu tuki ja oppimissuunnitelma riittävät.

Erityisen tuen päätökseen tarvitaan aina psykologin puoltava kannanotto. Tätä varten ei tarvitse tehdä uutta tutkimusta, mikäli oppilaasta jo olemassa olevat tiedot ovat kattavat (esim. aiemmat tutkimukset). Uusi tutkimus tehdään vain, jos on tarve saada uutta tietoa opetuksen suunnittelemiseksi.

Tutkimustietoa, joka on saatu oppilaan koulunkäynnin ja oppimisen tukitoimia varten, tulee hyödyntää opetuksen järjestämisessä, mutta tutkimustietoa ei kirjata pedagogisiin asiakirjoihin. Tutkimuksista voidaan tehdä erillinen lausunto pedagogisten asiakirjojen liitteeksi. Pedagogisiin asiakirjoihin ei kirjoiteta diagnoositietoa eikä muutakaan terveyteen liittyvää arkaluontoista tietoa

Koulukuraattori

 • tukee ja ohjaa opiskeluun, vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä tilanteissa
 • auttaa luokan työilmapiirin ja työrauhan ylläpitämiseen liittyvissä asioissa
 • tapaa oppilaista poissaoloihin, kiusaamiseen ja päihteidenkäyttöön liittyvissä asioissa
 • selvittää oppilaan/kodin ja koulun välisiä ristiriitatilanteita
 • tukee vapaa-aikaan liittyvissä asioissa
 • tapaa oppilaita/huoltajia oppilaan tunne-elämän tukemiseksi ja mielenterveysongelmien kartoittamiseksi
 • seuraan luokkatilanteita tarpeen mukaan

Kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri

 • antaa terveysneuvontaa
 • tekee oppilaiden terveystarkastuksia vuosiluokittain koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon suunnitelman mukaisesti
 • antaa ensiapua ja ohjaa hoitoon äkillisesti koulupäivän aikana sairastuneet oppilaat
 • ohjaa terveydentilan toteamista varten tarpeellisiin erikoistutkimuksiin tai jatkohoitoon
 • seuraa ja tukee pitkäaikaissairaan oppilaan kouluselviytymistä, ja omahoitoa sekä ohjaa jatkotutkimuksiin ja hoitoon
 • mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien varhainen toteaminen, opiskelijan ja perheen tukeminen sekä hoito ja jatkohoitoon ohjaus
Päivitetty 21.11.2018