Erityinen tuki

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Erityistä tukea annetaan oppilaan hojks:n mukaisesti. Hyvinkäällä erityisen tuen oppilaita lähikouluissa ovat pääsääntöisesti vain ne oppilaat, joilla on yksilöllistettyjä oppiaineita. Lähikoulussa opiskelevilla oppilailla voi olla useita yksilöllistämisiä. Lisäksi erityisen tuen oppilaita ovat kaikki Martinkulman koulun, Hakalanpolun koulun, emo-luokkien ja kuntouttavan luokan oppilaat.

 • Erityisen tuen oppilaalle tehdään hojks yhdessä huoltajien kanssa ennen syyslomaa (ohjeet liitteenä)
 • jos oppilas siirtyy kesken lukuvuoden erityiseen tukeen, hojks tehdään mahdollisimman pian tehostettuun tukeen siirtymisen jälkeen
 • hojks tarkistetaan, tulostetaan ja arkistoidaan koululle keväisin
 • rehtorit vastaavat siitä, että koulun hojksit on tehty asianmukaisesti

Oppilas tarvitsee erityistä tukea

 • opettaja keskustelee oppilaan ja huoltajan kanssa
 • opettaja on yhteydessä laaja-alaiseen erityisopettajaan ja koulupsykologiin/ -kuraattoriin/ -terveydenhoitajaan
 • laaja-alainen erityisopettaja huolehtii, että oppilasta opettavat opettajat ja oppilashuoltohenkilöstö laativat oman osuutensa pedagogiseen selvitykseen
 • koulun pedagogien tiimi tai rehtori, laaja-alainen erityisopettaja ja koulupsykologi liittävät pedagogiseen selvityksen oman arvionsa erityisen tuen tarpeesta
 • laaja-alainen erityisopettaja ilmoittaa erityisopetuksen koordinaattorille pedagogisen selvityksen olevan valmis
 • perusopetuksen johtaja tekee päätöksen erityisestä tuesta
 • opettaja laatii yhdessä huoltajien kanssa hojks:n, jonka laadinnassa laaja-alainen erityisopettaja ja psykologi/kuraattori/ terveydenhoitaja tarvittaessa konsultoivat
 • Mikäli lukuvuoden aikana tehdään uusia tavoitteita tai hojks:aan tulee tehdä muita muutoksia, ne kirjataan samaan oppimissuunnitelmaan laittamalla päivämäärä muutoksen eteen. Lukuvuoden aikana tulee siis vain yksi hojks.

Oppilas ei tarvitse enää erityistä tukea

 • opettaja keskustelee oppilaan ja huoltajan kanssa
 • opettaja on yhteydessä laaja-alaiseen erityisopettajaan ja koulupsykologiin/ -kuraattoriin/ -terveydenhoitajaan
 • laaja-alainen erityisopettaja huolehtii, että oppilasta opettavat opettajat ja oppilashuoltohenkilöstö laativat oman osuutensa pedagogiseen selvitykseen
 • koulun pedagogien tiimi tai rehtori, laaja-alainen erityisopettaja ja koulupsykologi liittävät pedagogiseen selvityksen oman arvionsa erityisen tuen tarpeesta
 • laaja-alainen erityisopettaja ilmoittaa erityisopetuksen koordinaattorille pedagogisen selvityksen olevan valmis
 • perusopetuksen johtaja tekee päätöksen erityisen tuen purkamisesta

       Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS)

Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle on laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman tehtävänä on tukea pitkäjänteisesti oppilaan yksilöllistä oppimis- ja kasvuprosessia. HOJKS on oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvä tavoitesuunnitelma sekä suunnitelma opetuksen sisällöstä, pedagogisista menetelmistä ja muista tarvittavista tukitoimista.

HOJKSista ei tehdä hallinnollista päätöstä.

Laadinta

Alakouluissa HOJKSin laatii oppilaan opettaja yhteistyössä huoltajan ja oppilaan sekä tarpeen vaatiessa oppilasta opettavien muiden opettajien ja hänen opiskelunsa ja koulunkäyntinsä tukena olevien asiantuntijoiden kanssa.

Yläkouluissa HOJKSin kokoavat luokanvalvoja ja erityisopettaja yhteistyössä oppilaan ja huoltajan sekä muiden oppilasta opettavien opettajien ja asiantuntijoiden kanssa. Aineenopettaja laatii HOJKSiin opettamaansa oppimäärää koskevan erityisen tuen sisällöt ja menettelytavat.

Seuranta

Opettajat, huoltaja ja oppilas itse toteuttavat oppimissuunnitelman sisältöjä ja seuraavat tavoitteisiin pääsyä. HOJKS tarkistetaan vähintään kerran lukuvuodessa siihen kirjattuna ajankohtana tai aikaisemmin, jos oppilaan tuen tarve muuttuu ennen kirjattua päivämäärää.  Opettaja vastaa HOJKSin päivittämisestä.

       erityisen tuen järjestäminen erityisluokalla

Martinkulman koulu

Martinkulman koulussa opiskelevat oppilaat tarvitsevat runsaasti tukea opiskelussaan. Heillä on yleensä useita yksilöllistettyjä oppiaineita sekä tarve pienelle ja turvalliselle oppimisympäristölle. Mikäli lähikoulu esittää oppilaan siirtymistä Martinkulman kouluun, on syytä huomioida, että oppilaan todistus vastaa hänen taitojaan jos siirryttäessä Martinkulmaan. Martinkulmassa opiskelevat oppilaat ovat yleisopetuksen arviolla yleensä arvosanojan 5-6 tasoa tai opiskelevat yksilöllistetysti.

Hakalanpolun koulu

Hakalanpolun koulussa annetaan vammaisopetusta. Lisäksi koulussa sijaitsee alkuopetuksen valmiuksia tukeva luokka (startti) sekä pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluva esiopetusryhmä. Vammaisopetuksessa olevat oppilaat opiskelevat pääasiassa toiminta-aluittain tai oppiainekokonaisuuksittain. Myös yksilöllisen opetussuunnitelman mukaan opiskelu on joissain tapauksissa mahdollista.

Starttiluokalla olevat oppilaat ovat 1.luokan oppilaita, joiden on katsottu tarvitsevan vuoden lisäaikaa ennen varsinaisen 1.luokan aloittamista. Starttiluokan oppilaat siirtyvät yleensä starttivuoden jälkeen lähikouluun 1.luokalle. Tällöin heidän erityisen tuen päätös puretaan.

Hakalanpolun esiopetuksessa olevien oppilaiden koulupolun jatko suunnitellaan esiopetusvuoden aikana yhdessä huoltajien, erityisopettajan ja erityisopetuksen koordinaattorin kanssa. Huomioitavaa on, että mikäli oppilaat siirtyvät lähikouluun, he jatkavat erityisessä tuessa, sillä heillä on pidennetty oppivelvollisuus.

Lukuvuonna 2014-2015 Hakalanpolun koulussa on vielä kolme kielihäiriöisten oppilaiden luokkaa, 3.-4. lk, 6.-7. lk ja 9. lk. Lukuvuoden jälkeen kaksi  resurssia siirretään johonkin yleisopetuksen kouluista, oppilaiden siirtyessä toisella asteella tai oman alueensa yläkouluun.

Emo-luokat

Emo-luokka on kuntouttava erityisluokka. Luokka on tarkoitettu 1.-4. luokan oppilaille, jotka eivät edes vahvoin tukitoimenpitein selviydy lähikoulussaan ja jotka tarvitsevat monipuolista erityistukea tunne-elämän tai käyttäytymisen häiriön takia. Luokalle pääsyn edellytyksenä on erikoissairaanhoidossa tai perheneuvolassa tehty lastenpsykiatrinen hoitosuunnitelma ja sen mukaisesti käynnistynyt perheen lastenpsykiatrinen hoitokontakti.

Emo-luokat toimivat Hakalantalon koulussa. Luokilla työskentelevät erityisluokanopettaja, psykiatrinen sairaanhoitaja ja sosiaaliohjaaja. Luokilla voi olla enintään kuusi oppilasta.

Kuntouttava luokka

Puolimatkan koulun yhteydessä toimiva kuntouttava luokka on tarkoitettu yläkoulun oppilailla, joiden on psyykkisten vaikeuksien vuoksi mahdotonta opiskella omassa lähikoulussa. Luokalla työskentelee erityisopettaja ja sosiaaliohjaaja. Ryhmässä voi olla enintään 10 oppilasta. Oppilaiden opetus räätälöidään heidän vointinsa mukaisesti. Oppilaat opiskelevat ryhmässä toistaiseksi, sillä tavoitteena on aina palata omaan lähikouluun. Mikäli oppilaalla on koulupsykologin tai koulukuraattorin asiakkuus, se jatkuu samalla työntekijällä kuntouttavalla luokalla opiskelun aikana.

Kuntouttavalle luokalle siirtyvän oppilaan opinnoista täytetään lähikoulussa liitteenä oleva taulukko oppilaan suorittamista opinnoista. Oppilas ottaa mukaan kirjat ja muut hänen käyttöönsä lähikoulussa annetut välineet siirtyessään kuntouttavalle luokalle.

Haku kuntouttavalle luokalle

Mikäli koululla katsotaan oppilaan hyötyvän kuntouttavasta luokasta, tiedustellaan erityisopetuksen koordinaattorilta luokan paikkatilannetta. Tämän jälkeen asiasta keskustellaan oppilaan ja huoltajien kanssa. Mikäli päädytään hakemaan kuntouttavan luokan paikkaa, oppilaalle tehdään pedagoginen selvitys. Mikäli oppilas on ollut omassa koulussa yleisessä tuessa, erityisen tuen päätös voidaan tehdä myös mahdollisen psykologisen tai lääketieteellisen avion perusteella, mikäli niistä ilmenee, ettei opetusta sairauden tai tunne-elämän häiriön tms. erityisen syyn vuoksi voida järjestää muutoin. Oppilaiden on mahdollista siirtyä kuntouttavalle luokalle myös lukuvuoden aikana.

 Oppiaineen yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen

Eri oppiaineissa ilmeneviä vaikeuksia voidaan ennaltaehkäistä ja oppimista tukea erilaisilla eriyttämisen keinoilla ja perusopetuslaissa säädetyillä tukimuodoilla Jos oppilaalle määrätään opiskelun erityiset painopistealueet jossakin oppiaineessa, hän voi keskittyä opiskelussa tämän oppiaineen keskeisiin sisältöihin. Käytössä voi olla esim. e-kirjat. Tällöin oppilas opiskelee oppiainetta vielä yleisten tavoitteiden mukaisesti ja hänen suorituksensa arvioidaan suhteessa yleiseen oppimäärään. Mikäli edes oppiaineen keskeisiin sisältöihin liittyvien tavoitteiden saavuttaminen hyväksytysti, eli arvosanalla 5, ei tuesta huolimatta ole oppilaalle mahdollista, oppiaine voidaan yksilöllistää. Kieli- ja kulttuuritausta, poissaolot, motivaation puute tai esim. puutteellinen opiskelutekniikka eivät sellaisenaan voi olla syynä oppiaineen yksilöllistämiseen.

Oppiaineen yksilöllistäminen etenee samoin kuin siirtyminen tehostetusta tuesta erityiseen tukeen.

Oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen vaihtoehto ennen oppilaan vapauttamista oppimäärän suorittamisesta. Vapauttamiseen oppimäärän opiskelusta tulee olla erityisen painavat syyt.

Oppilas voidaan vapauttaa oppimäärän suorittamisesta vain, jos siihen on pakottavat psykologiset tai lääketieteelliset syyt eikä hänen ole mahdollista suorittaa kyseessä olevaa oppimäärää edes yksilöllistämisen keinoin.

Päivitetty 25.10.2021