Yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee eläinsuojia ja tiettyjä muita, vähäisiä ympäristöriskejä sisältäviä toimintoja mm. sahalaitokset ja varikot. Toiminnan ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain 115 a §:ssä ja ilmoituksenvaraiset toiminnat on lueteltu lain liitteessä 4. Näihin kuuluvat mm. tietynlaiset eläinsuojat, sahalaitokset ja varikot. 

Toimintaan sovelletaan ilmoitusmenettelyä, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • toiminta ei sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella (ympäristönsuojelulaki 28 § 1 momentti)
  • toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta rasitusta naapurustolle (laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 1 momentti)
  • toiminnasta ei aiheudu vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain (587/2011) mukaan luvanvaraisesta hankkeesta
  • toiminnan jätevesien johtamisesta ei aiheudu ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista
  • toiminta ei ole osa ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukossa 1 tarkoitettua direktiivilaitoksen toimintaa
  • toimintaan ei sovelleta arviointimenettelyä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 3 §:n 2 momentin perusteella.

Jos jokin edellä mainituista seikoista ei täyty, toiminnalle on haettava ympäristölupa. 

Ilmoitus on jätettävä hyvissä ajoin, viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Neuvontapyyntö tai ilmoitus jätetään sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi (Ympäristöön vaikuttava toiminta). Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu.

Päivitetty 20.5.2021