Pilaantuneen maaperän puhdistaminen

Pilaantuneella alueella on ihmisen toiminnan seurauksena haitallisia aineita siinä määrin, että niistä aiheutuu haittaa tai merkittävä riski ympäristölle tai terveydelle, viihtyisyyden vähentymistä tai muuta niihin verrattavissa olevaa haittaa.

Maaperän pilaantuminen voi aiheutua esim. onnettomuuksista, vahingoista tai pitkän ajan kuluessa tapahtuneen vähittäisen päästön vuoksi.

Jos maa-alue todetaan pilaantuneeksi, on ryhdyttävä toimenpiteisiin haittojen ja riskien vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle. Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostukseen tarvitaan joko ympäristölupa tai hyväksytty ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen ilmoitus. Kunnostustöitä koskevan päätöksen tekee Uudenmaan ELY-keskus, joka toimii pilaantunutta maata koskevissa asioissa lupa- ja valvontaviranomaisena. 

Akuutit tilanteet

Akuuteissa onnettomuus ja vahinkotilanteissa aiheutuvista päästöistä, esim. öljyvuoto, tulee ilmoittaa Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle (112) sekä kaupungin ympäristövalvontaan.

Päivitetty 20.5.2021