Hyvinkään ympäristöraportti 2019

Hyvinkään ympäristöraportti 2019 käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 17.6.2020. Hyvinkään ympäristöraporttiin on koottu edellisvuotta koskevaa ympäristö- ja energiatietoa. Ympäristöraporttiin sisältyy ympäristötilinpäätös, tehtyjen ympäristötoimien esittely ja energia- ja ilmastoraportointi.

- Tällä kertaa on ympäristöraporttiin liitetty Hyvinkäällä 2019 tehtyjen puun polttoon liittyvien ilmanlaadun mittausten tulokset ja erilaisia kestävää kehitystä tavoittelevien FISU-kuntien laskelmia ja vertailuja sekä MayorsIndicators palvelun kuntavertailuja. Raportin tekoon on saatu tietoja ja apua laajasti kaupunkiorganisaatiosta, mistä asianosaisille suuri kiitos, kertoo ympäristönsuojelun projektipäällikkö Markku Nieminen

Ympäristötilinpäätöksen tavoitteena on saada kokonaiskuva Hyvinkäällä ympäristönsuojeluun käytetyistä kuluista, saaduista ympäristötuotoista ja tehdyistä ympäristöinvestoinneista. Hyvinkään ympäristötilinpäätöksessä vuonna 2019 ympäristötuotot olivat 19,8 % Hyvinkään kaupungin kaikista toimintatuotoista, ympäristökulut ja poistot 2,6 % kaupungin kokonaiskuluista ja poistoista ja ympäristöinvestoinnit 8,4 % kaupungin kokonaisinvestoinneista.

Ympäristöraportin yhteenveto

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) seurasi Hyvinkäällä puunpolton vaikutuksia ilmanlaatuun Kruununpuiston pientaloalueella vuoden 2019 aikana. Mittauksissa seurattiin hiukkasten LDSA-pitoisuuksia, joka kuvaa keuhkorakkuloihin saakka kulkeutuvien hiukkasten pinta-alaa ja lisäksi syöpävaarallisiin PAH-yhdisteisiin kuuluvan bentso(a)pyreenin pitoisuuksia.

Mukana on myös kestävän kehityksen FISU-kuntien ekologisen jalanjäljen vertailu sekä jäteselvityksiä. Hyvinkääläisen ekologinen jalanjälki oli FISU-kunnista pienin 6,19 hehtaaria.

Ympäristöraportin lopussa raportoidaan energia- ja ilmastoasioista. Raportin energiatiedot kuvaavat kaupunkiorganisaation energiankulutusta liittyen kuntien energiatehokkuussopimukseen, jossa Hyvinkään tavoitteena on tehdä energiatehokkuustoimenpiteitä 7,5 % edestä kaupungin kokonaisenergiankulutuksesta vuoteen 2025 mennessä.

Kasvihuonekaasuraportointi perustuu Hyvinkään CO2-raportin tiedoille. Päästöt kasvoivat 4 % edellisvuodesta. Vuosien 2009-2018 päästövähenemä Hyvinkäällä on ollut 22,5 %. Suomen ympäristökeskus (SYKE) laski ALas-hankkeessa ilmastopäästöjen määrän ja kehityksen yhtenäisesti kaikille Suomen kunnille. Sen mukaan Hyvinkään päästövähenemä asukasta kohden on ollut 37 % vuosien 2007-2017 välillä, kun kaikki kasvihuonekaasupäästöt huomioidaan.

Lisätietoja

Ympäristötoimen johtaja Mika Lavia p. 040 061 0804

Liite Hyvinkään ympäristöraportti 2019

Faktalaatikko

Hyvinkäällä LDSA-pitoisuuden vuosikeskiarvo oli 8 µm2/cm3, joka on jonkin verran alempi kuin pääkaupunkiseudun pientaloalueilla mitatut pitoisuudet (9–11 µm2/cm3).
Hyvinkäällä mitattu bentso(a)pyreenin vuosipitoisuus 0,65 ng/m3 oli jonkin verran korkeampi kuin pääkaupunkiseudun korkeimmat pitoisuudet (0,55 ng/m3). Karkkilassa on mitattu 0,97 ng/m3 eli tavoitearvoa (1 ng/m3) lähellä olevia pitoisuuksia ja Vihdissä, Kirkkonummella ja Sipoossa Hyvinkäätä huomattavasti pienempiä vuositasoja (0,3-0,4 ng/m3).

 

 

Päivitetty 31.7.2020