Kaupunginhallituksen päätökset 10.6.2024

Kokouksen esityslistan kokonaisuudessaan näet täältä.


176 § Esittely- ja keskusteluasiat   

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


177 § Kaupunginvaltuuston kokouksista ilmoittaminen

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kutsu valtuuston kokoukseen annetaan yleisesti tiedoksi julkaisemalla se kaupungin verkkosivuilla vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Päätös

Esitys jätettiin pöydälle.


178 § Kiinteistö Oy Hyvinkään Sampotalo, yhtiökokous 2024   

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää Kiinteistö Oy Hyvinkään Sampotalon yhtiökokoukseen kaupungin edustajaksi controller Hannu Lignell'in ja antaa tälle seuraavan ohjeistuksen:

 • vahvistetaan tuloslaskelma ja tase vuodelta 2023,
 • päätetään tilikauden tappion 93.719,11 euroa kirjaamisesta taseen voittovaratilille, ja ettei osinkoa jaeta,
 • myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille,
 • päätetään hallituksen jäsenten (puheenjohtaja 150 euron, jäsen 100 euron kokouspalkkio) ja tilintarkastajan palkkio esityksen mukaisesti,
 • vahvistetaan vuoden 2024 talousarvio ja yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus esityksen mukaisesti,
 • myönnetään hallituksen valtuus periä yhden (1) kuukauden, tai jättää perimättä neljän (4) kuukauden vastikkeita vastaava summa,
 • valitaan hallituksen jäsenet muiden osakkaiden ehdotusten mukaisesti. Hyvinkään kaupungin esitys hallitusjäseneksi on kiinteistöjohtaja Antti Nikkanen,
 • valitaan tilintarkastajaksi esityksen mukaisesti Deloitte Oy,

Lisäksi, mikäli yhtiö olisi ryhtymässä merkittävämpiin korjaustöihin, taikka yhtiön omistusrakenteeseen olisi tulossa muutoksia, hallituksen puheenjohtajan ja Hyvinkään kaupungin nimeämän hallitusjäsenen pyydetään olemaan varhaisessa vaiheessa yhteydessä kaupungin vastuuviranhaltijaan, kaupunkikehitysjohtaja Marko Kankare.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


179 § Hangonsillan uuden koulun ja päiväkodin hankesuunnitelma   

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että hankkeen tilaohjelma noudattaa pienemmän kokonaisuuden kustannusvarausta n. 35,7 milj. euroa (alv 0 %), eikä määrärahalisäystä esitetä kaupunginvaltuustolle, vaan salin laajennukseen tarvittava määrärahalisäys katetaan hankkeen sisällä tehtävistä muutoksista laatuvaatimuksia tai tiloja sopeuttamalla.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

 • kaupunginvaltuusto hyväksyy teknisen lautakunnan ja opetuslautakunnan esityksen litteiden mukaisen Hangonsillan uuden koulun ja päiväkodin hankesuunnitelman laajemman tilaohjelman mukaan, jossa liikuntasali on kolmelohkoinen
 • kaupunginvaltuusto päättää valtuuttaa teknisen lautakunnan hyväksymään mahdolliset muutokset hankkeen laatuvaatimuksista tai tilojen sopeutuksista lopullisen hankintapäätöksen yhteydessä.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Minna Hyytiäisen tekemän, Irma Pahlmanin kannattaman muutosesityksen: Kaupunginhallitus päättää, että hankkeen tilaohjelma noudattaa laajemman kokonaisuuden kustannusvarausta investointimäärärahan/talousarvion mukaisesti ja jossa liikuntasali on kolmelohkoinen.


180 § Curlinghalli hanke - sopimusten muutos   

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä, että curlinghallia koskevan maanvuokrasopimuksen, yhteistyösopimuksen sekä kylmälaitejärjestelmää ja muita investointikustannuksia koskevan vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa pidennetään viidellä vuodella. Päätös on ehdollinen, kunnes valtuusto on hyväksynyt määrärahaa koskevan muutoksen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


181 § Curlinghalli hanke - määrärahalisäys   

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy määrärahasiirron esityksen mukaisesti. Päätös voidaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


182 § Yritys Voimala Oy:n toiminnan päättäminen yhtiömuodossa

Esitys

Kaupunginhallitus päättää:

 • YritysVoimala Oy:n toiminnan päättämisestä osakeyhtiömuodossa,
 • toiminnan päättymiseen liittyvistä valmistelevista toimista, jossa yhtiö osakassopimuksen mukaisesti lunastaa omistuksestaan luopuvan osakkaan osakkeet;
 • käynnistää valmistelun yhtiön henkilöstön siirtämisestä Hyvinkään kaupungin palvelukseen liikkeenluovutuksena, ns. vanhoina työntekijöinä ja käynnistää tästä aiheutuvien henkilöstövaikutusten selvittämisen ja tarvittavat yhteistoiminnalliset menettelyt, sekä
 • valtuuttaa controller Hannu Lignell'in kaupungin edustajaksi muihin tarvittaviin toimiin yhtiön 1.1.2025 alkavan selvitystilan valmistelemiseksi yhdessä yhtiön toimitusjohtajan kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


183 § Henkilöstöjohtajan viran täyttäminen

Esitys

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle että,

 1. henkilöstöjohtajan virkaan valitaan 8.1.2025 lukien ja henkilöstöjohtajan viransijaiseksi kaupunginjohtajan kanssa erikseen sovittavasta ajankohdasta alkaen 7.1.2025 asti oikeustieteiden maisteri Hanna Björkstrand, joka huomioiden hakijoiden koulutus, aikaisempi työkokemus ja haastattelussa ja soveltuvuusarvioinnissa tuomat tiedot ja taidot kokonaisuutena arvioiden täyttää parhaiten viran edellytykset.
 2. Ennen viran vastaanottamista hakijan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
 3. Virkasuhteessa noudatettava koeaika on kuusi kuukautta.
 4. Siltä varalta, että valittu ei ota virkaa vastaan, jatketaan valintaprosessia jo hakeneiden kesken.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.


184 § Vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026 - 2027 taloussuunnitelman lähtökohdat

Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026 - 2027 taloussuunnitelman laadinnan lähtökohdaksi

 • perusteluosassa mainitut perustelut ja periaatteet,
 • tavoitelaskelman mukaisen koko kaupungin laadintakehyksen sisältäen ohjeen valmistella 3,5 milj. euron edestä toimintakatetta parantavia toimia sekä 5,0 milj. eurolla verotuottoa parantavat veroprosenttimuutokset, kuitenkin siten, että jos syksyn valmistelussa talouden sopeutustarve pienenee, sopeutustarpeen pieneneminen kohdistetaan veroprosenttien muutoksen pienentämiseen sekä
 • tavoitelaskelmaan perustuvan toimielinkohtaisen käyttötalouden kehysaskelman liitteen mukaisesti, kuitenkin siten, että Päätöksenteko -kokonaisuuden ja Konsernipalvelut ja -hallinto -toimialan osalta toimintakatetavoite on sitova yhteissummaltaan.

Kaupunginhallitus ohjeistaa toimialat valmistelemaan toiminnallisia tavoitteita Pelikirjan pohjalta.

Merkittävimpien investointien, erityisesti talonrakennusinvestointien sekä muiden merkittävien investointien suunnittelussa kaupunginhallitus ohjeistaa toimialoja laatimaan hankekortit, joista käy ilmi hankkeen laajuus, vaikutukset vuotuisiin käyttökustannuksiin sekä vaikutukset palvelukapasiiteettiin / asiakkaisiin. Investointiosa tulee suunnitella siten, että voimassa olevan talousarvion investointisuunnitelman 2024-2028 mukainen investointimeno toteutuu kaudella 2024-2027 kolme miljoonaa euroa pienempänä.

Kaupunginhallitus antaa talousjohtajalle oikeuden tarvittaessa tarkentaa talousarviokehystä päätetyn kaupunkitasoisen toimintakateraamin rajoissa.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Pentti Puhakan tekemän, Arto Latostenmaan kannattaman muutosesityksen seuraavasti:

Päätösesityksen seuraava kohta:

 • tavoitelaskelman mukaisen koko kaupungin laadintakehyksen sisältäen ohjeen valmistella 3,5 milj. euron edestä toimintakatetta parantavia toimia sekä 5,0 milj. eurolla verotuottoa parantavat veroprosenttimuutokset, kuitenkin siten, että jos syksyn valmistelussa talouden sopeutustarve pienenee, sopeutustarpeen pieneneminen kohdistetaan veroprosenttien muutoksen pienentämiseen sekä -

Korvataan seuraavalla:

 • taloussuunnitelma tasapainoitetaan toimintakatetta parantavilla toimilla ilman veronkorotuksia.

185 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


186 § Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

Päivitetty 10.6.2024