Kaupunginhallituksen päätökset 8.4.2024

  

>> Kokouksen esityslista


78 § Esittely- ja keskusteluasiat 

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


79 § Hangonsillan monitoimihallin hankinnan käynnistäminen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää

 • hyväksyä liitteet 1-5, jotka muodostavat kaupungin ja Laurean välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisen hankesuunnitelman
 • valtuuttaa tilakeskuksen käynnistämään Hangonsillan monitoimitalon urakoitsijan hankinnan neuvottelumenettelyllä esittelytekstin ja liitteiden mukaisesti
 • valtuuttaa kiinteistöjohtajan tekemään hankintaprosessin edellyttämät välipäätökset mm. tarjoajien poissulkemisesta ja tarjoajien valinnasta neuvottelumenettelyyn.
 • valtuuttaa tilakeskuksen toteuttamaan monitoimihallin tontin kuivatus- ja esirakentamisurakan ennen monitoimihallin lopullisen investointipäätöksen tekemistä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


80 § Valtuustoaloite Pride-teeman huomioimiseksi Hyvinkäällä

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa,että Hyvinkään kaupunki liittyy Keski-Uudenmaan Pride-tapahtumaan. Mukana olon laajuus päätetään kunakin vuonna erikseen, käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

Vuonna 2024 Hyvinkää toimii tapahtuman pääjärjestäjänä ja tapahtuma toteutetaan kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden olemassa olevien määrärahojen puitteissa. Pääjuhlan järjestämiseen varattu budjetti on 5000 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


81 § Hyvinkään kaupungin vuoden 2023 tilinpäätös 

Esitys

Kaupunginhallitus

 1. hyväksyy omalta osaltaan Päätöksenteko raportointikokonaisuuden sekä Konsernipalvelut ja -hallinto -toimialan toimintakertomukset sekä kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan selonteot;
 2. allekirjoittaa vuoden 2023 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi;
 3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi;
 4. esittää kaupunginvaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

  - Kipinä -monitoimitalon investointia varten tehdystä investointivarauksesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 366 666,72 euroa
  - Muodostetaan 15 000 000,00 euron investointivaraus Hangonsillan alueen koulun ja päiväkodin investointihankkeeseen
  - Tilikauden ylijäämä 11 927 256,51 euroa kirjataan kaupungin taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
 5. oikeuttaa Talouspalvelut -yksikön tekemään tilinpäätöksen teknisluonteisia korjauksia ja täydennyksiä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


82 § Henkilöstökertomus 2023 

Esitys

Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi vuoden 2023 henkilöstökertomuksen ja valtuuttaa henkilöstöjohtajan tekemään kertomukseen korjauksia, tarkennuksia ja täydennyksiä ennen Kaupunginhallituksen käsittelyä ja hyväksyntää.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


83 § Asemakaavan muutos 28:016 Kravunlaakso osa korttelia 2770, hyväksyminen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä 3.4.2024 päivätyn asemakaavamuutoksen (28:016). Asemakaavan muutoksella muodostuu 28. kaupunginosan (Metsäkalteva) korttelin 2770 osa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


84 § Vastine valtuustoaloitteeseen vuokratukijärjestelmän käyttöönotosta yksityisiä harrastusolosuhteita käyttävien seurojen tukemiseksi

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa, ettei aloite anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


85 § Luottamustehtävän päättyminen, varavaltuutettu Jari Piirainen

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 1. toteaa Jari Piiraisen luottamustoimen varavaltuutettuna päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi ja
 2. päättää vaalilain 93 §:n nojalla pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden varavaltuutetun Jari Piiraisen sijalle.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


86 § Eron myöntäminen poliisin neuvottelukunnan jäsenen tehtävästä, Jari Piirainen

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Jari Piiraiselle eron Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimialueen poliisin neuvottelukunnan jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


87 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


88 § Tiedonannot 

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

Päivitetty 8.4.2024