Kaupunginhallituksen päätökset 13.5.2024

  

>> Kokouksen esityslista


130 § Esittely- ja keskusteluasiat 

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


131 § Maankäytön toteuttamisohjelma 2024–2033 

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Maankäytön toteuttamisohjelman 2024 - 2033 ohjeellisena noudatettavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan sillä lisäyksellä, että Maankäytön toteuttamisohjelma viedään valtuustolle tiedoksi.


132 § Kaavoitusohjelma 2024-2026   

Esitys

Kaupunginhallitus päättää

1) hyväksyä kaavoitusohjelman 2024-2026 ja

2) esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee kaavoitusohjelman 2024-2026 tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


133 § Lausunto Kanta-Hämeen vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta   

Esitys

Kaupunginhallitus päättää antaa Hämeen liitolle perusteluosassa ilmenevän lausunnon Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


134 § Hyvinkään kaupungin hyvinvointikertomus 2023 ja -suunnitelma 2024   

Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy hyvinvointikertomuksen 2023 ja esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee sen tiedoksi sekä lähettää hyvinvointikertomuksen 2023 ja -suunnitelman 2024 toimielimille huomioitavaksi vuoden 2024 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


135 § Sarastia Oy, varsinainen yhtiökokous 2024

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää talousjohtaja Markus Peevon kokousedustajaksi Sarastia Oy:n yhtiökokoukseen 23.5.2024 ja päättää, että kokousedustajalle ei anneta erityistä ohjeistusta kokoukseen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


136 § Teknologiakeskus TechVilla Oy, varsinainen yhtiökokous 2024   

Esitys

Kaupunginhallitus päättää nimetä konsernitalouspäällikkö Hannu Lignell'in kaupungin edustajaksi Teknologiakeskus TechVilla Oy:n yhtiökokoukseen 27.5.2024,

Edustajalle annetaan seuraava kokousohje:

 • yhtiön tilinpäätös vahvistetaan,
 • tilikauden tulos 897,64 euroa siirretään yhtiön voitto- ja tappiotilille, ja osinkoa ei jaeta,
 • myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
 • jatketaan yhtenäistä käytäntöä (KH 7.6.2021 § 142), jonka mukaan hallituksen jäsenelle maksetaan 120 euron ja hallituksen puheenjohtajalle 180 euron kokouspalkkio. Tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.
 • päätetään nimetä hallituksen jäseniksi Jyrki Käki, Petri Asikainen, Niko Eskelinen, Janne Kuisma, Mari Vuolteenaho sekä kaupunginhallituksen nimeämä kuudes jäsen.
 • tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy,

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


137 § Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokous 2024   

Esitys

Kaupunginhallitus päättää nimetä controller Anna-Miia Liimatan kaupungin edustajaksi Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen 17.5.2024, kokousedustajalle ei anneta erityistä ohjeistusta kokoukseen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


138 § Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, yhtiökokous 2024   

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää kokousedustajaksi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokoukseen 5.6.2024 talousjohtaja Markus Peevon ja päättää, että kokousedustaja äänestää pohjaesitysten mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


139 § Hyvinkään Lämpövoima Oy, varsinainen yhtiökokous 2024   

Esitys

Kaupunginhallitus päättää nimetä kokousedustajaksi Lämpövoima Oy:n yhtiökokoukseen konsernitalouspäällikkö Hannu Lignellin ja päättää antaa tälle seuraavan ohjeistuksen:

 • tilinpäätös vahvistetaan,
 • tilikauden voitto 2.122.494 euroa kirjataan voitto-/tappiotilille, ja jakokelpoisista varoista jaeteen osinkona 900.000 euroa,
 • päätetään myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille,
 • noudatetaan yhtenäistä käytäntöä (KH 7.6.2021 § 142), jonka mukaan hallituksen jäsenelle maksetaan 120 ja hallituksen puheenjohtajalle 180 euron kokouspalkkio. LIsäksi puheenjohtajalle maksetaan 1.940 euron vuosipalkkio,
 • nimetään nykyiset hallituksen jäsenet ja varajäsenet jatkokaudelle, hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Pentti Puhakka ja varapuheenjohtajaksi Onni Rostila
 • tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti,
 • tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on muun muassa pitää säännöllistä yhteyttä konsernijohdon vastuuviranhaltijaan myös yhtiökokousten välillä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 


140 § Kiinteistö Oy Hyvinkään Martinkaari, yhtiökokous 2024   

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää Kiinteistö Oy Hyvinkään Martinkaaren yhtiökokoukseen kokousedustajaksi hallintojohtaja Janne Mäen ja päättää, että Hyvinkään kaupungin hallitusjäseneksi esitetään kiinteistöjohtaja Antti Nikkanen.

Muilta osin kokousedustaja äänestää hallituksen pohjaesitysten mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


141 § Oikaisuvaatimus/ Tonttipäällikön päätös 11/2024 tontin vuokrasopimuksen irtisanominen   

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen perusteettomana valmistelutekstin mukaisin perustein.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 


142 § Osavuosikatsaus ajalla 1.1.-31.3.2024 ja talousarvion muuttaminen   

Esitys

Kaupunginhallitus:

 • merkitsee tiedoksi koko kaupungin osavuosikatsaukseen sisältyvän osion kaupunginhallituksen alaisesta toiminnasta;
 • merkitsee tiedoksi tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen;
 • esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen tiedoksi;
 • esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi sitovien tavoitteiden toteutumisraportoinnin;
 • esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto muuttaa vuoden 2024 talousarviota määrärahojen osalta liitteen "Esitetyt talousarviomuutokset" mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 


143 § Hyvinkään kaupungin lausunto valtiovarainministeriön asetuksessa säädettävistä kunnan taloustietojen toimittamiseen sovellettavista tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2025   

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee liitteenä olevan annetun lausunnon tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


144 § Salassapidettävä,  JulkL 621/1999 § 24)


145 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely   

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.


146 § Tiedonannot 

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

Päivitetty 13.5.2024