Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2022-2023

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja syrjintä

 

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta velvoittaa kouluja ja oppilaitoksia laatimaan tasa-arvosuunnitelman. Yhdenvertaisuuslaki edellyttää, että kouluilla ja oppilaitoksilla pitää olla suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Tasa-arvon edistäminen koulussa tarkoittaa sitä, että tyttöjä ja poikia kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi koulupäivän kaikissa tilanteissa. Koulussa laadittava tasa-arvosuunnitelma on työkalu, jonka avulla ennaltaehkäistään sukupuolen perusteella tapahtuvaa syrjintää ja tuetaan sukupuolten tasa-arvon edistämistä koulun arjessa. Opetus ja ohjaus ovat sukupuolitietoista toimintaa, jossa opetusmenetelmät ja -ympäristöt ovat mahdollisimman sukupuolineutraaleja. Stereotyyppisiä sukupuolirooleja ja niihin liittyviä vanhentuneita malleja (esim. työnjako, perhemalli yms.) vältetään. Arjessa tulee huomioida asiat ja tilanteet, jotka sisältävät epätasa-arvoisia tai sukupuolittavia elementtejä.

Jokainen opettaja ohjaa toiminnassaan oppilaita – tietoisesti tai tiedostamattaan - tiettyyn suuntaan sekä tiettyihin valintoihin ja jokainen oppiaine vaikuttaa tasa-arvokuvaan omalla tavallaan. Tärkeää on miltä arvopohjalta asiat esitetään.

Tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa koulussa ei saa esiintyä syrjintää sukupuolen tai muun henkilöön liittyvän syyn, kuten iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen koulupäivään.

Oppilaita ja huoltajia pyydetään ilmoittamaan omalle opettajalle, jos on havainnut kiusaamista. Kiusaamiseen on jokainen aikuinen velvollinen puuttumaan ja sitä ei pidä hyväksyä.

Arvioinnissa opettajan on tärkeä ottaa huomioon tasapuolisuus sukupuolten välillä. Tyttöjä ja poikia ei saa kohdella epätasa-arvoisesti.

Martin koulun toiminnassa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi keskeisiä kehittämisalueita ovat:

1) syrjinnän tunnistaminen ja siihen puuttuminen

2) Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tukevan osallisuuden ja toiminnan lisääminen koulun arjessa.

Syrjinnällä tarkoitetaan yhdenvertaisuuslain 6 § mukaan:

  1. a) sitä, että jotakuta kohdellaan epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa (välitön syrjintä);
  2. b) sitä, että näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa jonkun erityisen epäedulliseen asemaan muihin vertailun kohteena oleviin nähden, paitsi jos säännöksellä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia (välillinen syrjintä)
  3. c) henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellista tai tosiasiallista loukkaamista siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri (häirintä);
  4. d) ohjetta tai käskyä syrjiä.

Toimenpiteet yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotilanteen edistämiseksi

Martin koulussa rehtori ja opettajat ovat yhdessä vastuussa tämän suunnitelman toteutuksesta. Arjessa toteutettavaan perustyöhön kuuluu luontaisena osana yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen. Kiusaamista emme hyväksy ja siihen puututaan. Martin koulun oppilaiden ja opettajien tulee saada olla oma itsensä lakien, koulun sääntöjen ja käytänteiden puitteissa.

Martin koulussa pidetään kaikille luokille yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa käsitteleviä oppitunteja. Oppitunneilla pyritään selittämään oppilaille mitä yhdenvertaisuudella ja tasa-arvolla tarkoitetaan ja mitkä ovat kunkin oikeudet sekä velvollisuudet.

Luokilla 1.-9. valmistetaan tuotoksia aiheeseen liittyen. Tuotokset voivat olla piirustuksia, sarjakuvia, julisteita, videoita tai haastatteluja yms.

Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja osallistuu Martin koulun yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokouksiin, jossa yhdessä pohdimme keinoja oppilaiden yleisen hyvinvoinnin parantamiseksi.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotilanteen arviointi

Martin koulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotilanteen kehittymistä seurataan henkilökunnan omilla, arjen toimintaan perustuvilla, tilannearvioilla. Myös huoltajien ajatuksia ja mielipiteitä nousee henkilökunnan kautta esiin.

Ilmenneisiin tasa-arvo-ongelmiin ja mahdollisiin häirintätapauksiin puututaan.

Martin koulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa tarkastetaan/päivitetään yhden (1) vuoden välein. Asiaa edistäviä arjen toimenpiteitä voidaan muuttaa tilanteen mukaan, jos löydetään parempia keinoja tai halutaan toteuttaa erilaisia tapoja.

Keskeiset kehittämisalueet koulun toiminnan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi

  1. Syrjinnän tunnistaminen ja siihen puuttuminen ohjeistuksen mukaan.
  2. Yhteisten sääntöjen noudattaminen. Kaikilla on yhteiset säännöt, joita jokainen aikuinen sekä oppilas on sitoutunut noudattamaan.
  3. Turvallisuuden tunteen ylläpitäminen. Kuunnellaan oppilaita, tunnistetaan heidän yksilölliset tarpeensa.
  4. Oppilaiden osallisuuden lisääminen (oppilaskunta).
Päivitetty 13.10.2022