Oppilashuolto

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä

Yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, koulun johtoryhmän edustaja, koulupsykologi, koulukuraattori, terveydenhoitaja, erityisopettaja, vanhempien ja oppilaiden edustus sekä tarvittaessa muuta henkilökuntaa. Ryhmän tehtävänä on koulun yhteisöllisen hyvinvoinnin kehittäminen ja sen lisääminen, koordinointi ja seuranta. Ryhmä kokoontuu noin kolme kertaa lukuvuodessa eikä siellä käsitellä yksittäisten oppilaiden asioita.

Oppilashuoltotyö

Koulukuraattori ja –psykologi työskentelevät pääosin koululla tehden yksilö-, ryhmä- ja kouluyhteisötason oppilashuoltotyötä. Kaikilla tasoilla oppilashuoltotyön tavoitteena on tukea oppilaita oppivelvollisuuden suorittamisessa, edistää oppilaiden hyvinvointia ja myönteistä kokonaiskehitystä, sekä ennaltaehkäistä sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia. Koulukuraattori ja –psykologityö perustuvat mm. opiskeluhuoltolakiin. Tarvittaessa koulukuraattori ja –psykologi tekevät yhteistyötä vanhempien lisäksi myös lapsen ja nuoren muun verkoston kanssa.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä ja edustaa sosiaalityön asiantuntemusta oppilashuollossa sekä koulun opetus- ja kasvatustyön suunnittelussa ja kehittämisessä. Koulukuraattorilta saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä tai kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu merkittäviä muutoksia. Kuraattori tukee oppilaita heidän omaan kehitykseen ja elämäänsä liittyvissä asioissa. Vanhemmat voivat keskustella koulukuraattorin kanssa mm. lapsen käyttäytymiseen, kasvatukseen ja vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Koulupsykologi

Koulupsykologi työskentelee koululla lapsen ja nuoren psyykkisen kehityksen asiantuntijana. Koulupsykologi tukee lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä, ja häneen voi ottaa yhteyttä mm. oppilaan koulunkäyntiin, oppimiseen tai tunne-elämään liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. Koulupsykologin työmuotoina ovat yksilötasolla mm. ohjaus ja neuvonta, psykologinen tutkimus ja arviointi sekä tukikeskustelut.

Kouluterveydenhoitaja

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, oppilashuollon muun henkilöstön, opettajien ja vanhempien kanssa. Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa koululla maanantaista  torstaihin klo 8-16, ja perjantaina klo 8-14. Vastaanotto ilman ajanvarausta klo 10-11.

Koululääkärin vastaanotto tarvittaessa, varaukset terveydenhoitajan kautta.

Yhteystiedot

Keusote vastaa terveydenhuollon palveluista sekä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluista. Kaikkiin Hyvinkään oppilaitoksiin on nimetty opiskeluhuollon terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi ja koululääkäri. Lisätietoja palveluista yhteystietoineen on saatavilla Keusoten verkkosivuilta:
Keusote: Opiskeluhuollon kuraattoripalvelut
Keusote: Opiskeluhuollon psykologipalvelut
Keusote:Kouluterveydenhuollon palvelut

Lisätietoja opiskeluhuollon palveluista Hyvinkäällä:
Hyvinkää: Opiskeluhuolto

Päivitetty 11.7.2023