Hyvinkään pohjavesialueen suojelusuunnitelma on päivitetty

Hyvinkään pohjavesialueen suojelusuunnitelma on päivitetty. Nykyinen suojelusuunnitelma on valmistunut vuonna 2007. Pohjaveden suojelun tavoitteena on turvata vedenhankinnalle tärkeät ja vedenhankintaan soveltuvat pohjavesivarannot ja niiden antoisuuden säilyminen sekä estää pohjaveden laadun heikkeneminen. Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on ohje, jota sovelletaan kuntatasolla mm. maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä lupakäsittelyissä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Päivitetty suojelusuunnitelma sisältää ajantasaiset tiedot alueen pohjavesiolosuhteista, vedenottamoista ja niiden tarkkailusta sekä riskikartoituksen ja riskienarvioinnin. Suunnitelmassa esitetään toimenpidesuosituksia pohjavesialueelle sijoittuville toiminnoille ja maankäytölle pohjaveteen kohdistuvien riskien ehkäisemiseksi. Suojelusuunnitelmassa tehtyä riskienarviointia ja toimenpidesuosituksia voidaan hyödyntää talousveden laadun valvonnassa ja talousveden laatuun vaikuttavien riskien hallinnassa.

Joustavuutensa, tehokkuutensa ja käytännön läheisyytensä ansiosta suojelusuunnitelmamenettely on keskeinen työväline Suomen pohjavesien suojelussa. Pohjavesialueen suojelusuunnitelman merkityksestä, sisältövaatimuksista ja laatimismenettelystä mukaan lukien kuulemiset säädetään vuonna 2015 annetussa laissa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1263/2014, vesienhoitolaki). Suojelusuunnitelmaa koskevan lainsäädännön tavoitteena on tehostaa pohjaveden suojelua.

Hyvinkään pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitystyöstä on vastannut Ramboll Finland Oy. Suojelusuunnitelman laatimista on ohjannut seurantaryhmä, jossa ovat edustettuina Hyvinkään kaupunki, Hyvinkään Vesi sekä Uudenmaan ELY-keskus. Linkki Hyvinkään pohjavesialueen suojelusuunnitelmaan.

Pohjavesialueen rajauksia voi tarkastella karttapalvelun kautta: https://kartta.hyvinkaa.fi/

Lisätietoja:

Ympäristötoimenjohtaja Mika Lavia, p. 0400 610 804, mika.lavia@hyvinkaa.fi

Päivitetty 11.2.2021