Esiopetuksen tehtävä

Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestä oppijana. Esiopetuksessa seurataan ja tuetaan kunkin lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä sekä hänen tietojensa ja taitojensa kehittymistä.

Esiopetus muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin toteutetuista oppimiskokonaisuuksista. Kokonaisuuksina toteutetun opetuksen tavoitteena on tukea lasten kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia. Leikki ja muut lapselle ominaiset tavat oppia ja työskennellä ovat toiminnan lähtökohtana.

Esiopetuksen tavoitekokonaisuudet ovat:

  • Ilmaisun monet muodot
  • Kielen rikas maailma
  • Minä ja meidän yhteisömme
  • Tutkin ja toimin ympäristössäni
  • Kasvan ja kehityn

Esiopetuksen uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön elokuussa 2016. Suunnitelma on valmisteltu yhdessä perusopetuksen opetussuunnitelman kanssa.

Paikallinen Hyvinkään esiopetuksen opetussuunnitelma luo yhtenäiset oppimisen puitteet hyvinkääläiselle esiopetukselle. Oppiminen ymmärretään koko elämän mittaiseksi prosessiksi. Lapselle luontaisten toimintatapojen käyttö, lapsen mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa omaan ja yhteiseen työskentelyyn, motivoiva oppimisympäristö ja hyväksyvä ilmapiiri luovat perustan hyvälle esiopetukselle.

Päivitetty 11.7.2018 Tulosta