Esiopetuksen tehtävä

Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestä oppijana. Esiopetuksella on suuri merkitys lasten kasvun ja oppimisen tuen tarpeiden varhaisessa havaitsemisessa, tuen antamisessa ja vaikeuksien ehkäisemisessä.

Esiopetus muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin toteutetuista oppimiskokonaisuuksista. Esiopetuksen tavoitteena on tukea lasten kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia. Leikki ja muut lapselle ominaiset tavat oppia ja työskennellä ovat toiminnan lähtökohtana.

Esiopetuksen tavoitekokonaisuudet ovat:

  • Ilmaisun monet muodot
  • Kielen rikas maailma
  • Minä ja meidän yhteisömme
  • Tutkin ja toimin ympäristössäni
  • Kasvan ja kehityn

Esiopetuksen opetussuunnitelma valmisteltiin yhdessä perusopetuksen kanssa ja otettiin käyttöön elokuussa 2016. Suunnitelma päivitettiin toimintavuonna 2020-2021. Päivitystyössä hyödynnettiin Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen eli Karvin kehittämissuosituksia (2020) liittyen esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 2014 toimeenpanon arviointiin sekä Karvin julkaisemia varhaiskasvatuksen laadun indikaattoreita (2018). 

Keväällä 2023 esiopetuksen opetussuunnitelmaan päivitettiin mm. opiskeluhuollon muutosten osalta.

Esiopetuksen opetussuunnitelma luo yhtenäiset oppimisen puitteet hyvinkääläiselle esiopetukselle. Oppiminen ymmärretään koko elämän mittaiseksi prosessiksi. Lapselle luontaisten toimintatapojen käyttö, lapsen mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa omaan ja yhteiseen työskentelyyn, motivoiva oppimisympäristö ja hyväksyvä ilmapiiri luovat perustan hyvälle esiopetukselle. 

Päivitetty 18.8.2023