Kyselyiden tulokset

1.6.2021:
Kysely vanhemmille varhaiskasvatuksen aloituksesta

Aloituskyselyyn vastasi 81 huoltajaa (ajalla 1.1. - 30.4.2021). Kokonaisarvion lapsen aloituksesta varhaiskasvatuksessa huoltajista 93 % antoi arvosanan erittäin hyvä tai hyvä. Toive lapsen hoitopaikasta toteutui 80 %:lla vastaajista erittäin hyvin tai hyvin. Palveluohjaukseen oli yhteydessä 60 % huoltajista.

Vastaajista 86 % oli sitä mieltä, että lapsen ja perheen toiveet otettiin huomioitiin aloitusprosessissa erittäin hyvin tai hyvin. Noin 9 % vastaajista oli sitä mieltä, että lapsen ja perheen toiveita ei huomioitu lainkaan tai vain osittain.

Tiedon varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista vastaajista 68 % sai internet-sivuilta sekä 73 % sai riittävästi tietoa maksuista ja laskutuksesta.

Linkki: Kyselytulokset varhaiskasvatuksen aloituksesta 2021 tammi-huhtikuu ajalta (pdf)

7.4.2021:
Laatukysely

Hyvinkään varhaiskasvatuksessa toteutetaan laaja laatukysely huoltajille ja henkilöstölle joka toinen vuosi.

Kyselyt olivat avoinna helmikuussa 2021 ja niihin vastasi huoltajista 176 kpl (13 %) henkilöstöstä 193 kpl (52 %).

Kaiken kaikkiaan tulosten keskiarvot olivat samaa, erittäin hyvää tasoa kuin vuonna 2019. Kokonaislaadun keskiarvo (asteikolla 1-5) oli nyt 4.42, kun se vuonna 2019 oli 4.38. Huoltajien arvio siitä, mikä on eniten lisännyt varhaiskasvatuksen laatua, on yksiselitteinen: ammattitaitoinen, turvallinen, avoin, lämmin ja tuttu henkilökunta. Henkilöstön mukaan laatua lisää eniten pysyvä, joustava, ammattitaitoinen ja ammatillinen henkilökunta sekä kasvattajatiimien toimivuus sekä Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan suunnittelu ja arviointi. Laatua vähentävät sekä huoltajien että henkilöstön mielestä koronaan liittyvät asiat ja sijaisten saatavuuteen liittyvä henkilöstön vaihtuvuus. Huoltajien toiveena oli mm. sähköisen viestinnän kehittäminen sekä taidesisältöjen lisääminen arkeen.

Koko varhaiskasvatuksen tulokset on käyty läpi varhaiskasvatuksen johtoryhmässä ja kehittämisen kohteeksi nousi sijaisjärjestelmän kehittäminen sekä sähköisen viestintäjärjestelmän selvittäminen ja kehittäminen. Henkilöstölle tullaan järjestämään enemmän musiikki- ja taidekoulutusta.

Yksikkökohtaisia tuloksia tutkitaan yksikkötasolla: huomioidaan mikä on onnistunut hyvin, mitä huoltajat ehdottavat toiminnan kehittämiseksi sekä valitaan yksi kehittämiskohde.

Lämmin kiitos kaikille kyselyn vastanneille!

Lisätietoa laadunhallinnasta varhaiskasvatuksen kehittäminen-sivuilta

14.12.2020:
Kysely vanhemmille varhaiskasvatuksen haku- ja aloitusprosessista

Haku- ja aloitusprosessi kyselyyn vastasi 131 huoltajaa (ajalla 1.1. - 13.12.2020). Huoltajista 46 % antoi arvosanan erittäin hyvä ja 41 % hyvä, kun kysyttiin kokonaisarviota lapsen aloituksesta. 

Vastaajista 76 % kertoi etsivänsä tietoa varhaiskasvatuksesta ensisijaisesti internetistä. Varhaiskasvatuksen internetsivuja onkin selkeytetty ja lisätty mm. video varhaiskasvatukseen hakemisesta. Sivuille on myös tarkennettu tietoa varhaiskasvatushakemuksen käsittelystä ja etenemisestä, josta kyselyssä huoltajat antoivat arvosanan 3,5 (arvoasteikko 1-5).

Toive lapsen hoitopaikasta toteutui 72 %:lla vastaajista erittäin hyvin ja 11 %:lla hyvin. Vastaajista 53 % oli sitä mieltä, että lapsen ja perheen toiveet otettiin huomioitiin aloitusprosessissa erittäin hyvin ja 27 %:n mielestä hyvin. Noin 10 % vastaajista oli sitä mieltä, että lapsen ja perheen toiveita ei huomioitu lainkaan tai vain osittain.

Linkki: Tulokset varhaiskasvatuksen haku- ja aloitusprosessista ajalta 1.1. - 13.12.2020 (pdf)

26.8.2020:
Kysely vanhemmille varhaiskasvatuksen haku- ja aloitusprosessista

Linkki: Tulokset varhaiskasvatuksen haku- ja aloitusprosessista ajalta 1.1. - 25.8.2020 (pdf)

26.2.2020:
Päiväkotibarometri

Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet hem och skola toteuttivat valtakunnallisen Päiväkotibarometri-verkkokyselyn syksyllä 2019.

Tulokset ja suositukset löytyvät vanhempainliiton sivuilta  https://vanhempainliitto.fi/artikkelit/paivakotibarometri-2019/

Kyselyn tuloksia käsitellään myös Hyvinkään varhaiskasvatuksessa toiminnan kehittämiseksi.

2.1.2020:
Kysely vanhemmille varhaiskasvatuksen haku- ja aloitusprosessista

Linkki: Tulokset varhaiskasvatuksen haku- ja aloitusprosessista vuodelta 2019 (pdf)

10.12.2019:
Kysely varhaiskasvatusikäisten lasten palveluista toimintavuodelle 2020-2021

Hyvinkään kaupunki kartoittaa 0–6-vuotiaiden lasten palvelutarpeita elokuussa 2020 alkavalle toimintavuodelle. Kyselyllä halutaan selvittää huoltajien arvioita omien lasten hoitotarpeista sekä kartoittaa mielipiteitä palveluiden priorisointiin liittyen. Tällä hetkellä kuntien talous on valtakunnallisesti haastavassa tilanteessa ja myös Hyvinkään taloutta ollaan tasapainottamassa. Koska kaupungissa asuvien 0–6-vuotiaiden lasten määrä on vähentynyt, voi tällä olla vaikutuksia mm. tulevaisuuden palveluverkkoon. Jotta voimme tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka palvelevat perheiden tarpeita, tarvitsemme mielipiteitänne, sillä Hyvinkään kaupungille on tärkeää ylläpitää monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluita myös tulevaisuudessa.

Varhaiskasvatuksen hallinto valmistelee Hyvinkään kaupungin opetuslautakunnalle seuraavia aihealueita, joihin kerätään tietoa kyselyn kautta:
 - varhaiskasvatuksen palveluvalikko
 - varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
 - vastaus kaupunginvaltuuston aloitteeseen kotihoidon tuen kuntalisän ns. Hyvinkää-lisän palauttamisesta
 - talouden tasapainotusohjelma vuosille 2021 - 2023

Tulokset: Kysely varhaiskasvatusikäisen lasten palveluista toimintavuodelle 2020-2021 (pdf)

18.11.2019:
Hyvinkäänkylän päiväkodin palveluiden siirtäminen muihin varhaiskasvatusyksiköihin

Hyvinkäänkylän päiväkodin lasten huoltajilta kyseltiin toiveita palveluiden uudelleen järjestämisestä 1.–13.11.2019 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi 27 huoltajaa. Kyselyyn vastanneet pitivät kaikista tärkeimpänä sitä, että uusi päivähoitopaikka olisi mahdollisimman lähellä kotia. Vastauksista kävi ilmi, että valtaosa perheistä uskoo muutoksen olevan lapselle aluksi hankalaa, mutta saman ikäisten kavereiden läsnäolo helpottaa sopeutumista. Avoimissa vastauksissa toivottiin mahdollisuus perhekohtaiseen neuvontaan ja ohjaukseen, jossa mietittäisiin juuri ko. perheelle sopivia vaihtoehtoja. Tarkemmat vastaukset ovat luettavissa sähköisenä: Hyvinkäänkylän päiväkodin kyselyn tulokset (pdf).

26.8.2019:
THL:n 4-vuotiaiden hyvinvointikysely

THL:n pienten lasten ja heidän perheidensä hyvinvointi raportti 2018 julkaistiin 7.5.2019. Suurin osa nelivuotiasta lapsista voi vanhempiensa mukaan hyvin. Myös nelivuotiaiden lasten vanhemmista suurin osa voi hyvin, oli tyytyväisiä vanhemmuuteensa ja perheensä arjen toimivuuteen. Kovin suuria ja olennaisia eroja Hyvinkään ja koko maan tuloksissa ei ollut. Hyvinkäällä lapset menevät varhaiskasvatukseen yhtä mielellään kuin koko maassa, mutta kun muualla tytöt menevät poikia mieluummin, Hyvinkäällä asia on päinvastoin. Pojat myös pitävät leikeistä ja leikkivälineistä Hyvinkäällä tyttöjä enemmän. Raportin mukaan joka kolmas lapsi tuntee itsensä kiusatuksi kotona, hoidossa tai vapaa-ajalla. Myös tästä syystä varhaiskasvatuksessa on syytä kiinnittää huomiota kiusaamisen ehkäisemiseen.

Raporttiin voi tutustua tarkemmin: THL:n 4-vuotiaiden hyvinvointikyselyn tuloksia (pdf)

13.5.2019:
Varhaiskasvatuksen laadun toteutuminen Hyvinkäällä

Hyvinkään varhaiskasvatus toteutti laatukyselyn, jonka vastausten perusteella varhaiskasvatuksessa tehdään töitä ammattitaitoisesti ja sitoutuneesti.

Kyselyyn vastanneet huoltajat kokevat, että varhaiskasvatuksen henkilöstö luo hyvän ilmapiirin, joka on turvallinen, lämmin ja oppimaan innostava. Työntekijät ovat osaavia ja he kunnioittavat huoltajien asiantuntijuutta lastensa asioissa, mikä näkyy vuorovaikutuksessa positiivisesti.

Huoltajat ovat tyytyväisiä toiminnan sisältöön: mm. monipuoliseen leikkiin ja liikuntaan perustuvaan toimintaan sekä luontoon ja lähiympäristöön tutustumiseen. Myös varhaiskasvatuspaikan sisä- ja ulkotiloja pidetään turvallisina.

Kyselyn perusteella huoltajat ja henkilöstö ovat laatineet yhdessä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ja sen laatimisessa ovat pohtineet lapsen oppimista. Huoltajien mukaan lasten kielen kehitystä tuetaan varhaiskasvatuksessa käyttämällä kieltä monipuolisesti.

Kyselyn tulokset ovat kaiken kaikkiaan erinomaiset. Yleisesti ottaen huomiota on hyvä kiinnittää pitkäkestoisen leikin mahdollistamiseen sekä lasten monikielisyyden tukemiseen entistä enemmän.

Huoltajien ja henkilöstön arviot eivät oleellisesti eronneet toisistaan.

Varhaiskasvatusyksiköissä on käsitelty oman yksikön tulokset ja koottu vahvuudet / haasteet sekä huoltajien että henkilökunnan näkökulmasta. Aiheiden käsittely yksiköissä jatkuu.

Hyvinkään varhaiskasvatuspalvelut osallistuu tänä vuonna (2019) Itä-Suomen yliopiston hankkeeseen Jaettu pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksen kehittämisen ja osaamisen edistämisen välineenä, jonka yhteydessä laatukysely toteutettiin. Kyselyyn huoltajia vastasi 294 eli 21 % ja henkilökuntaa 320 eli 80 %.

Linkki: Laatukyselyn tulokset (pdf)

3/2019:
Hyvinkään Vasu luonnos

Hyvinkään Vasun luonnos oli kommentoitavissa maalis-huhtikuun vaihteessa 2019. Samalla huoltajilta ja lapsilta sekä henkilöstöltä kysyttiin mm. lapsen edun toteutumisesta.

Tuloksista voi lukea lisää Hyvinkään Vasu sivuilta.

2018:

Aloitus- ja hakuprosessin tulokset 2018

Päivitetty 1.6.2021