Haja-asutusalueen jätevedet

Jätevesien viemäröinti ja puhdistaminen ovat tärkeitä sekä yleisen hygienian että vesiensuojelun kannalta. Huonosti hoidettu viemäröinti voi pilata pohjaveden, oman tai naapurin kaivon veden.

  • Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella jätevedet johdetaan viemäriverkostoon ja sitä kautta puhdistamolle
  • Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolisilla haja-asutusalueilla jätevesien viemäröinti ja puhdistaminen hoidetaan kiinteistökohtaisesti tai liittymällä viemäriverkkoon

Kiinteistön omistajalla on oltava selvitys kiinteistönsä jätevesijärjestelmästä ja sitä koskeva käyttö- ja huolto-ohje.

Jätevesijärjestelmän päivittäminen

Hyvinkäällä sijaitsevia haja-asutusalueen jätevesienkäsittelyjärjestelmiä koskevat vaatimukset löytyvät ympäristönsuojelulaista ja Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä.

Pohjavesialueella tai 100 metriä rannasta sijaitsevan rakennuksen jätevesien käsittelyjärjestelmän tulee täyttää ympäristönsuojelulain ja Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 6.1 §:n asettamat vaatimukset 31.10.2019 mennessä. Vaatimukset voi täyttää joko sopivalla kiinteistökohtaisella jätevesien käsittelyjärjestelmällä tai liittymällä viemäriverkostoon. Mahdollisuudesta liittyä viemäriverkostoon voi tiedustella Hyvinkään Vedeltä.

Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyjärjestelmän päivittämiseksi ympäristönsuojelulain ja kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaiseksi tarvitaan kunnan rakennusvalvonnalta toimenpidelupa. Ennen luvan hakemista hakijan tarvitsee kuitenkin etsiä hankkeelle sopiva suunnittelija. Toimenpidelupaa haetaan Lupapiste.fi –palvelun osion ”Rakennusasiat” kautta. Lupapisteen kautta voi myös lähettää halutessaan neuvontapyynnön, jonka voi tarvittaessa myöhemmin muuttaa toimenpidelupahakemukseksi.

Jätevesien käsittelyjärjestelmää koskevat säännökset

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014)

Ympäristönsuojelulain 16 luvussa säädetään jätevesien käsittelystä ja johtamisesta viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (YSL 527/2014, lakimuutos 19/2017).  Ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn rakennuslupaan perustuvien jätevedenkäsittelyjärjestelmien tehostaminen tulee toteuttaa 31.10.2019 mennessä, elleivät järjestelmät jo täytä vaatimuksia.

Tämän siirtymäajan piirissä ovat ne jätevesien käsittelyjärjestelmät, jotka sijaitsevat 1- tai 2-luokan pohjavesialueilla. Siirtymäaika koskee myös käsittelyjärjestelmiä, joihin johdetaan talousjätevettä rakennuksesta, joka sijaitsee enintään 100 metrin päässä vesistön keskiveden mukaisesta rantaviivasta. Etäisyys määritetään rantaviivasta sellaisen rakennuksen, jossa muodostuu talousjätevesiä, seinään.

Jos kiinteistö ei sijaitse edellä mainitun siirtymäajan piirissä olevalle ranta tai pohjavesialueelle, kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä tulee kunnostaa perustason puhdistusvaatimusten mukaiseksi, kun 1) rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan; tai 2) tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.

Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (Hyvinkään kaupunginvaltuusto 23.10.2017 § 107)

Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 6.1 §:ssä säädetään ympäristönsuojelulain vaatimuksia täydentäen seuraavaa:

”Pohjavesialueilla jätevesijärjestelmien tulee olla rakenteeltaan tiiviitä. Vesikäymäläjätevesien johtaminen tai imeyttäminen pohjavesialueelle on kielletty, vaikka jätevedet olisi puhdistettu. Harmaiden jätevesien (ts. muiden kuin vesikäymäläjätevesien) imeyttäminen pohjavesialueelle on kielletty, vaikka jätevedet olisi puhdistettu. Harmaat jätevedet on kuitenkin puhdistuksen jälkeen mahdollista johtaa pohjavesialueelle muuten paitsi imeyttämällä. Pohjavesialueella voidaan esimerkiksi kaikki puhdistetut jätevedet johtaa jätevesiputkessa alueen ulkopuolelle tai vesikäymäläjätevedet kerätä umpisäiliöön ja harmaat jätevedet johtaa asianmukaiseen puhdistusjärjestelmään (esim. saostuskaivot ja maasuodattamo tai muu vastaava jätevesien käsittelyjärjestelmä) ja siitä edelleen avo-ojaan.

Harmaiden jätevesien ja vesikäymäläjätevesien erillisviemäröinti on suositeltava jätevesien käsittelyratkaisu myös muualla kuin pohjavesialueella.”

Jätevesijärjestelmän vaatimuksista poikkeaminen

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta säädetään ympäristönsuojelulain 156 d §:ssä. Voit hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta poikkeusta jätevesien käsittelyvaatimuksista, jos:

• kiinteistössä on vain kantovesi ja kuivakäymälä eli huussi eikä jätevesistä aiheudu pilaantumisen vaaraa.

• jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon

• jos olet syntynyt ennen 9. maaliskuuta 1943.

Poikkeamista haetaan Hyvinkään kaupungin ympäristöpalvelusta Lupapiste.fi –palvelun osion ”Ympäristönsuojeluasiat” kautta.  

Lupapisteen sivuille liitettävä hakemuslomake, jätevesijärjestelmän kuvaus ja muut mahdolliset selvitysliitteet jätevesikäsittelyn poikkeamiseen:

Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä

LIITE: Jätevesijärjestelmän kuvaus 

LIITE: Jätevesien vähäisyys 

LIITE: Liittäminen viemäriverkostoon

LIITE: Kiinteistön haltijan korkea ikä ja
muut elämäntilanteet

LIITE: Kiinteistön haltijan pitkäaikainen
työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste

Poikkeamishakemukseen tulee aina lisätä yhtenä liitteenä asemapiirros, josta ilmenee rakennusten, jäteveden käsittelyjärjestelmien ja purkupaikkojen sijainnit, sekä rajat ja talousvesikaivot.

 

 

 

Päivitetty 24.2.2021