Pohjavedet

Pohjavedeksi kutsutaan sateen ja lumen sulamisvesistä maa- ja kallioperään suotautuvaa ja varastoituvaa vettä. Sitä muodostuu alueilla, joilla maalaji on karkearakeista ja huokoista, jolloin vesi pääsee siihen imeytymään. Savikoilla ei pohjavettä muodostu, koska vesi ei pääse imeytymään tiiviiseen maahan.

Laadultaan ja antoisuudeltaan parhaat pohjavedet esiintyvät hiekasta ja sorasta muodostuneissa harjuissa ja reunamuodostumissa (mm. Salpausselät).

Suomessa pohjaveden laatu on useimmiten hyvä ja se täyttää juoma- ja talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Ihmisen toiminta voi paikoin heikentää maaperän pohjaveden laatua. Uraani- ja radonpitoisista tai arseeni- ja fluoripitoisista mineraaleista voi näitä alkuaineita liueta haitallisia määriä kalliopohjaveteen. 

Hyvinkään pohjavedet

Hyvinkään pohjaveden muodostumisaluetta on yhteensä noin 19 km2  eli vuorokaudessa muodostuu 13 000 - 19 000 m3:n vesimäärä. Pohjavesialueita on yhteensä 11 kpl, joista tärkeitä 1-luokan pohjavesialueita on 5 kpl, 1E-luokan pohjavesialueita 1 kpl ja vedenhankintaan soveltuvia 2-luokan pohjavesialueita 5 kpl.

Katso Hyvinkään pohjavesialueet karttapalvelustamme.

Pääosa Hyvinkään kaupungin vedestä pumpataan Sveitsin ja Hyvinkäänkylän ottamoilta sekä Hikiän tekopohjavesilaitokselta. Muut ottamot tyydyttävät paikallista vedentarvetta. Valtaosalla Hyvinkään pohjavesialueista veden antoisuus on pieni ja siten niitä voidaan hyödyntää vain paikallisesti. Nämä sijaitsevat haja-asutusalueella.

Pohjavesien seuranta

Hyvinkäällä seurataan pohjaveden laatua jatkuvasti pohjavedenottamoilta otettavin näyttein. Lisäksi pohjaveden havaintoputkiverkoston avulla pyritään saamaan tietoa pohjaveden tilassa tapahtuvista muutoksista ennen kuin mahdollisesti pilaantunut pohjavesi ehtii vedenottamolle asti. Useilta pohjavesialueilta, joilta myös pohjavesivettä hyödynnetään, ei veden laatutietoja ole käytettävissä. Tavoitteena on laajentaa ja tiivistää pohjavesien laadun selvitystyötä.

Hyvinkäällä on tehty useiden vuosien aikana runsaasti vedenhankintaan ja pohjavesien suojeluun liittyviä selvityksiä. Pohjaveden suojelusuunnitelmissa pahimmat riskit on tunnistettu ja esitetty toimenpiteet, joilla pohjaveden laatu voidaan varmistaa ja osin parantaakin.

Päivitetty 2.9.2022