Sveitsinpuisto_kivikko_pieni_pitkä.jpg

Sveitsinpuiston hoito- ja käyttösuunnitelma

Sveitsinpuiston alueelle on laadittu uusi hoito- ja käyttösuunnitelma. Suunnitelma kattaa koko Sveitsinpuiston alueen (270 ha), mikä on antanut paremmat mahdollisuudet virkistystoimintojen uudelleen järjestelyyn ja tavoitteellisen kokonaissuunnitelman laatimiseen. Suunnitelman laatimisen alkuvaiheessa keväällä 2014 järjestettiin yleisö- ja sidosryhmätilaisuuksia ja kerättiin yleisön toiveita ja mielipiteitä myös nettikyselyllä. Saatu palaute on otettu huomioon suunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelma ohjaa Sveitsinpuiston käyttöä ja hoitotoimia tulevina vuosina.

Uudenmaan ELY-keskus vahvisti Sveitsinpuiston hoito- ja käyttösuunnitelman heinäkuussa 2016. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa alueen hoidon tavoitteeksi on asetettu luonnonsuojelun ja virkistyskäytön tarpeiden yhteen sovittaminen toimivalla tavalla. 

Sveitsinpuiston alue on suunnitelmassa jaettu metsäalueidenhoidon osalta kolmeen vyöhykkeeseen: luonnonmetsä-, puistometsä- ja kulttuurivyöhykkeeseen. Kulttuurivyöhyke käsittää kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ja matkailullisesti keskeisimmät alueet supan ympäristössä. Hoidon tavoitteena on pitää maisema riittävän avoimena niin, että alueen suuret korkeuserot voidaan nähdä ja tyypillisellä harjulajistolla on mahdollisuus menestyä. Puistometsävyöhykkeellä otetaan erityisesti huomioon esteettiset ja virkistyskäytön näkökohdat ja metsänhoidolla pyritään edistämään mm. marjastusmahdollisuuksia. Luonnonvarainen vyöhyke koostuu luonnontilaisista tai luonnon sukkession varaan jätettävistä alueista, virkistyskäyttö otetaan tällä alueella huomioon vain rakennettujen käytävien varsilla.

Virkistyskäytön osalta tärkeinä tavoitteina on ollut siirtää luonnonsuojelutavoitteiden kanssa ristiriidassa olevat toiminnot suojelualueen ulkopuolelle, sekä käytäväverkoston järjestely niin, että eri käyttömuodoille osoitetaan omat, toimivat reittinsä. Talvikävelymahdollisuuksia lisätään ja pyöräilylle osoitetaan yksi talvikunnossapidettävä reitti puiston läpi. Vanhat 2 ja 4 km:n lenkit jäävät lähes kokonaan kävelijöiden käyttöön talvisin. Talvikävelyreittejä ei ole tarkoitus ottaa talvikunnossapitoon. Käyttäjäpalautteessa on pidetty tärkeimpänä saada kävelylle osoitettuja reittejä, joille käyttäjät voivat itse tallata polkuja. Alueen talvikunnossapidetyt pyörätiet ja huoltotiet ovat luonnollisesti myös kävelijöiden käytössä. Hiihdon olosuhteita parannetaan leventämällä reitti Perttulan kentältä Alhostenmäkeen ja hyyppärään. Härkävehmaansuolle perustetaan kokonaan uusi hiihtoreitti. Sveitsinpuiston ulkoilureittien opastus uusitaan uuden suunnitelman mukaiseksi ja käyttäjiä paremmin palvelevaksi.

Suunnitelman mukaisien toimenpiteiden toteutus on aloitettu syksyllä 2016. Suunnitelmaraporttiin pääset tutustumaan tästä.

Päivitetty 24.7.2019