Säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Martin koulujen vanhempainyhdistys ry ja se toimii Martin alakoulun ja Martinkulman yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on

Edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa.

Tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään.

Tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.

Toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys Perehtyy koulun kasvatustavoitteisiin ja toimintaan.

Tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi.

Pitää yllä yhteyksiä koulun hallintoelimiin ja kouluhenkilöstöön sekä toimii yhteistyössä muiden koulun hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa.

Käsittelee kokouksissaan kodin ja koulun yhteistoimintaa edistäviä asioita.

Harjoittaa tiedotustoimintaa ja järjestää koulutustilaisuuksia oppilaiden vanhemmille.

Tukee tarvittaessa toiminnallisesti ja taloudellisesti oppilaiden harrastustoimintaa.

Järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia.

4 §

Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

5 §

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Vanhempainliitto ry:een.

6 §

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä 1 §:ssä mainittujen koulujen oppilaiden vanhemmat tai huoltajat. Yhdistyksen jäseniksi voidaan myös ottaa kouluhenkilöstöä tai muita aktiivisesti yhdistyksen toimintaa tukevia henkilöitä. Yhdistys voi valita kunniajäseniä.

7 §

Toimintaansa varten yhdistys pyrkii saamaan varoja julkisista avustuksista, keräämällä jäsenmaksuja sekä järjestämällä asianomaisen luvan saatuaan juhlia, arpajaisia ja keräyksiä.

Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

8 §

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä voidaan periä jäsenmaksu, jonka yhdistyksen vuosikokous vahvistaa. Jäsenmaksu on suoritettava johtokunnan määräämänä aikana.

9 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään syys-lokakuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

Todetaan kokouksen laillisuus.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajain lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta.

Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.

Valitaan johtokunnan puheenjohtaja.

Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.

Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä.

Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.

Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.

Päätetään mahdollisesta ilmoituslehdestä.

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin johtokunta sen katsoo aiheelliseksi tai vähintään kymmenesosa jäsenistä sitä mainitsemiaan asioita varten kirjallisesti pyytää.

11 §

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta tai ilmoitettava kokouksesta vuosikokouksen määräämässä lehdessä niinikään vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

12 §

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6, 8 tai 10 muuta jäsentä, jotka vuosikokous valitsee. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja heistä on vuosittain puolet erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin ja rahastonhoitajan johtokunta voi valita joko keskuudestaan tai ulkopuolelta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Johtokunta tulee puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kokoontua vähintään kahdesti lukukaudessa.

13 §

Yhdistyksen johtokunta voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia ja jaostoja, jotka ovat vastuussa toiminnastaan johtokunnalle.

14 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai johtokunnan siihen määräämän muun toimihenkilön kanssa.

15 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 1.8.-31.7. Tilinpäätös ja vuosikertomus tulee elokuun loppuun mennessä antaa tilintarkastajille tarkastettavaksi. Heidän tulee hyvissä ajoin ennen vuosikokousta antaa johtokunnalle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen tilien ja hallinnon

tarkastuksesta.

16 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

17 §

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat Martin alakoulun ja Martinkulman yhtenäiskoulun tai niiden toimintaa jatkavan koulun oppilaiden hyväksi yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

18 §

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Päivitetty 15.5.2017