Ohjeita

KÄYTTÄYTYMISSÄÄNTÖJÄ LUOKKIA VARTEN

Kulttuurikäynnin aikana ovat voimassa kaikki koulun säännöt. Kulttuurilaitoksiin tehtävien käyntien aikana opettaja on vastuussa luokkien työrauhan ylläpidosta ja laitoksen henkilökunta vierailun sisällöstä. Alle on koottu laitosten yhteisiä ja joitakin erityisiä käyttäytymisohjeita, joita voi käydä läpi luokan kanssa ennen vierailua. Näin varmistetaan, että kaikki saavat osansa tiedosta ja kokemuksista ja että käynnistä jää mukavat muistot.

Ohjeet oppilaille

1. Noudata aikuisten antamia ohjeita.
2. Et tarvitse Kulttuuripolku-vierailulla kännykkää tai muita elektronisia laitteita.
3. Pysy oppaan mukana ja kuuntele opastusta ja ohjeita.
4. Museokäynnillä esineisiin tai taideteoksiin ei saa koskea.
5. Älä häiritse muita kuulijoita tai esiintyjiä puhumalla tai meluamalla.
6. Nauti esityksestä keskittymällä kuuntelemaan ja katsomaan.
7. Päällysvaatteet ja reput tulee jättää vaatesäilytykseen tai lokerikkoon.
8. Elokuviin ei voi tuoda eväitä tai makeisia.
9. Osa vierailuista tapahtuu viileässä ympäristössä, huomioi vaatetus.
10. Löydä vierailusta positiivinen pointti.

Ohjeet opettajalle

 1. Tutustu etukäteen vierailukohteeseen.
 2. Ilmoita kohteeseen, jos vierailussa on jotain erityistä huomioitavaa.
 3. Ole ajoissa oppilaittesi kanssa ja ole vierailukohteessa heidän kanssaan vierailun loppuun saakka.
 4. Ole esimerkkinä oppilaillesi.
 5. Kulttuurilaitos vastaa vierailun ohjelmasta ja opetuksen sisällöstä.
 6. Opettaja vastaa ryhmänsä työrauhasta ja asiaankuuluvasta käyttäytymisestä vierailun aikana.
 7. Jos käytät kuljetusta, ota mukaasi Annika Jänkälän puhelinnumero 040 155 6420. Jos kuljetus ei tule sovitusti, soita Annika Jänkälälle.
 8. Anna palautetta ja esitä mahdolliset toiveet jo vierailukohteessa.
 9. Anna palautetta myös kupon palautekyselyyn, jotta voimme huomioida toiveenne ja tarpeenne. Kysely löytyy osoitteesta:http://www.hyvinkaa.fi/kulttuuri-ja-vapaaaika/kulttuuri/kulttuuripolku/palaute/
OPPIAINEET

Kulttuuripolku liittyy laajasti ottaen perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Kulttuuripolku tukee useiden oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien opetusta kaikilla luokka-asteilla. Tärkeänä tavoitteena on antaa oppilaalle perusopetuksen aikana monipuolinen kuva kotipaikkakunnan historiasta ja kulttuuritarjonnasta unohtamatta elämyksellistä nauttimista erilaisista kulttuuritapahtumista. 

Aihekokonaisuudet

Ihmisenä kasvaminen

Keskeiset sisällöt

 • oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo
 • esteettinen havainnointi ja esteettisten ilmiöiden tulkinta
 • opiskelutaidot ja pitkäjänteinen, tavoitteellinen itsensä kehittäminen
 • toisten huomioon ottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuut ryhmässä, erilaisia yhteistoimintatapoja

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Keskeiset sisällöt

 • oma kulttuuri, kotiseudun kulttuuri, suomalaisuus, pohjoismaalaisuus ja eurooppalaisuus
 • muut kulttuurit ja monikulttuurisuus
 • ihmisoikeudet ja ihmisryhmien väliset luottamukset, keskinäisen arvostuksen ja onnistuneen yhteistyön edellytykset
 • kansainvälisyys eri elämänalueilla ja taidot toimia kansainvälisessä vuorovaikutuksessa
 • tapakulttuurien merkitys

Viestintä ja mediataito

Keskeiset sisällöt

 • omien ajatusten ja tunteiden ilmaisu, erilaiset ilmaisukielet ja niiden käyttö eri tilanteissa
 • viestien ja tarkoituksen erittely ja tulkinta, viestintäympäristön muuttuminen ja monimediaisuus
 • median rooli ja vaikutukset yhteiskunnassa, median kuvaaman maailman suhde todellisuuteen
 • yhteistyö median kanssa
 • lähdekritiikki, tietoturva ja sananvapaus
 • viestintätekniset välineet ja niiden monipuolinen käyttö sekä verkkoetiikka

Perusopetuksen opetussuunnitelma 

Äidinkieli

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen perustehtävänä on kiinnostuttaa oppilas kielestä, kirjallisuudesta ja vuorovaikutuksesta. Opetuksen tulee perustua myös oppilaiden kielellisiin ja kulttuurisiin taitoihin ja kokemuksiin ja tarjota mahdollisuuksia monipuoliseen viestintään, lukemiseen ja kirjoittamiseen. Tavoitteena on, että oppilaasta tulee aktiivinen ja eettisesti vastuullinen viestijä sekä lukija, joka pääsee osalliseksi kulttuurista sekä osallistuu ja vaikuttaa yhteiskuntaan.

Historia

Oppilasta ohjataan ymmärtämään, että oma kulttuuri ja muut kulttuurit ovat historiallisen kehitysprosessin tulosta. Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille aineksia rakentaa identiteettiään, perehtyä ajan käsitteeseen ja ymmärtää ihmisen toimintaa sekä henkisen että aineellisen työn arvoa.

Musiikki

Opetuksessa tulee ottaa huomioon, että musiikin ymmärtämisen perustana ovat musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä saadut kokemukset. Esteettisen kasvatuksen osana musiikki eheyttää koulun taidekasvatusta, ohjaa pysyvään musiikin harrastamiseen, kulttuuritarjonnan käytön oppimiseen ja arviointikykyyn.

Kuvataide

1. - 4. lk
Tavoitteena on, että oppilas oppii tarkastelemaan omia ja toisten tekemiä kuvia ja keskustelemaan niistä harjoitellen kuvataiteen peruskäsitteiden käyttöä sekä arvostamaan erilaisia näkemyksiä taiteesta ja kuvallisesta viestinnästä.

5. - 9. lk
Opetuksessa kehitetään oppilaan taiteen ja taidehistorian tuntemusta sekä kuvantulkintataitoja kuvallisten tehtävien avulla. Opetustilanteiden tulee tukea oppilaiden mahdollisuuksia yhdessä työskentelyyn ja vuorovaikutukseen sekä yhteisiin taide-elämyksiin.

Käsityö

Oppilasta johdatetaan tutustumaan suomalaiseen ja myös muiden kansojen käsityön kulttuuriperinteeseen.

  

 

Päivitetty 29.12.2023